REKLAMA

PLAYWAY S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 21:17
publikacja
2021-04-30 21:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

9. PISMO PREZESA ZARZĄDU

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17. BILANS

18. POZYCJE POZABILANSOWE

19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

22. TREŚĆ PRZEPISU

23. TREŚĆ PRZEPISU

24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

57. ZAPASY

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

108. INNE KOSZTY OPERACYJNE

109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

113. INNE KOSZTY FINANSOWE

114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

121. PODZIAŁ ZYSKU

122. ZYSK NA 1 AKCJĘ

123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
05_SF_PLW_2020_Biegly_BSF2020_sprawozdanie_z_badania.pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
06_SF_PLW_2020_Biegly_Sprawozdanie_dodatkowe_dla_KA_.pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
04_SF_PLW_Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_JD_GK-sig-sig-sig-sig.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
10_SF_PLW_2020_Oswiadczenie_Zarzadu_-_wybor_firmy_audytorskiej.pdf  (INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ)
08_SF_PLW_2020_Oswiadczenie_RN_dot._wybory_firmy_audytorskiej.pdf  (INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ)
09_SF_PLW_2020_Oswiadczenie_RN_dot._komitetu_audytu.pdf  (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
02_SF_2020_PLAYWAY_list_do_akconariuszy-sig.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
04_SF_PLW_Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_JD_GK-sig-sig-sig-sig.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
04_SF_PLW_Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_JD_GK-sig-sig-sig-sig.pdf  (OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO)
07_SF_PLW_2020_Oswiadczenie_RN_w_sprawe_oceny_sprawozdan_.pdf  (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
03_SF_PLW_Sprawozdanie_finansowe_za_2020-sig-sig-sig2-sig-sig-sig.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
00_SF_PLW_2020_ESPI-30042021-sig-sig.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
01_SF_PLW_2020_WYBRANE_DANE_FINANSOWE-sig-sig.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 269 67 690 16 152 15 735
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 654 44 238 11 321 10 284
III. Zysk (strata) brutto 91 382 63 826 20 424 14 837
IV. Zysk (strata) netto 84 094 60 843 18 795 14 144
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 369 27 286 9 023 6 343
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 41 080 20 869 9 182 4 851
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -62 436 -16 490 -13 955 -3 833
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 19 013 31 665 4 250 7 361
IX. Aktywa, razem 135 328 112 402 29 325 26 395
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 852 2 584 835 607
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 145 2 213 681 520
XIII. Kapitał własny 131 475 109 818 28 490 25 788
XIV. Kapitał zakładowy 660 660 143 155
XV. Liczba akcji (w szt.) 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 12,74 9,22 2,85 2,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 12,74 9,22 2,85 2,14
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,92 16,64 4,32 3,91
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,92 16,64 4,32 3,91
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 9,46 2,11
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
05_SF_PLW_2020_Biegły_BSF2020_sprawozdanie z badania.pdf05_SF_PLW_2020_Biegły_BSF2020_sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
06_SF_PLW_2020_Biegły_Sprawozdanie dodatkowe dla KA_.pdf06_SF_PLW_2020_Biegły_Sprawozdanie dodatkowe dla KA_.pdf Dodatkowe sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Komitetu Audytu

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
04_SF_PLW_Sprawozdanie zarządu z działalności JD_GK-sig-sig-sig-sig.pdf04_SF_PLW_Sprawozdanie zarządu z działalności JD_GK-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z Działalnści Spółki wraz z oświadczeniem w sprawie rzetelności

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Plik Opis
10_SF_PLW_2020_Oświadczenie Zarządu - wybór firmy audytorskiej.pdf10_SF_PLW_2020_Oświadczenie Zarządu - wybór firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu dot. firmy audytorskiej
08_SF_PLW_2020_Oświadczenie RN dot. wybory firmy audytorskiej.pdf08_SF_PLW_2020_Oświadczenie RN dot. wybory firmy audytorskiej.pdf Oświadczenie RN w sprawie wyboru firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Plik Opis
09_SF_PLW_2020_Oświadczenie RN dot. komitetu audytu.pdf09_SF_PLW_2020_Oświadczenie RN dot. komitetu audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU
Plik Opis
02_SF_2020_PLAYWAY_list do akconariuszy-sig.pdf02_SF_2020_PLAYWAY_list do akconariuszy-sig.pdf Pismo Prezesa Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
04_SF_PLW_Sprawozdanie zarządu z działalności JD_GK-sig-sig-sig-sig.pdf04_SF_PLW_Sprawozdanie zarządu z działalności JD_GK-sig-sig-sig-sig.pdf Spawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
Plik Opis
04_SF_PLW_Sprawozdanie zarządu z działalności JD_GK-sig-sig-sig-sig.pdf04_SF_PLW_Sprawozdanie zarządu z działalności JD_GK-sig-sig-sig-sig.pdf Spraozdanie z działalności wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
07_SF_PLW_2020_Oświadczenie RN w sprawe oceny sprawozdań .pdf07_SF_PLW_2020_Oświadczenie RN w sprawe oceny sprawozdań .pdf Ocena Rady Nadzorczej dot. Sprawozdań

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
Plik Opis
03_SF_PLW_Sprawozdanie finansowe za 2020-sig-sig-sig2-sig-sig-sig.pdf03_SF_PLW_Sprawozdanie finansowe za 2020-sig-sig-sig2-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Finansowe
00_SF_PLW_2020_ESPI-30042021-sig-sig.pdf00_SF_PLW_2020_ESPI-30042021-sig-sig.pdf SA-R ESPI z podpisami Zarządu i Głównego Księgowego
01_SF_PLW_2020_WYBRANE DANE FINANSOWE-sig-sig.pdf01_SF_PLW_2020_WYBRANE DANE FINANSOWE-sig-sig.pdf Wybrane dane finansowe

BILANS
Noty w tys.
2020 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 17 309 20 150
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA> 76 119
- wartość firmy 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe <NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA> 1 3
3. Należności długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0
4. Inwestycje długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA> 17 223 20 026
4.1. Nieruchomości 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 17 223 20 026
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 9 040 11 876
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 10 238
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 7 762 8 149
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 7 762 5 751
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0
c) w pozostałych jednostkach 421 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA> 9 3
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 3
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
II. Aktywa obrotowe 118 019 92 252
1. Zapasy <NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA> 4 085 2 773
2. Należności krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 22 830 20 265
2.1. Od jednostek powiązanych 25 63
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 8
2.3. Od pozostałych jednostek 22 805 20 194
3. Inwestycje krótkoterminowe 91 066 69 150
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA> 91 066 69 150
a) w jednostkach powiązanych 2 802 0
b) w pozostałych jednostkach 101 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 88 163 69 150
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA> 38 64
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0
A k t y w a r a z e m 135 328 112 402
PASYWA
I. Kapitał własny 131 475 109 818
1. Kapitał zakładowy <NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA> 660 660
2. Kapitał zapasowy <NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA> 46 722 46 728
3. Kapitał z aktualizacji wyceny <NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA> 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA> 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 1 587
6. Zysk (strata) netto 84 094 60 843
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) <NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA> 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 852 2 584
1. Rezerwy na zobowiązania <NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA> 92 25
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 45 25
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0
a) długoterminowa 0 0
b) krótkoterminowa 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 47 0
a) długoterminowe 0
b) krótkoterminowe 47 0
2. Zobowiązania długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA> 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA> 3 145 2 213
3.1. Wobec jednostek powiązanych 965 67
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 332 26
3.3. Wobec pozostałych jednostek 1 848 2 120
3.4. Fundusze specjalne 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA> 616 346
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 616 346
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 616 346
P a s y w a r a z e m 135 328 112 402
Wartość księgowa 131 475 109 818
Liczba akcji (w szt.) 6 600 000 6 600 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 19,92 16,64
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 600 000 6 600 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 19,92 16,64
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Nota w tys.
2020 2019
1. Należności warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA>
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA>
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 72 269 67 690
- od jednostek powiązanych 344 8 130
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA> 72 269 67 690
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA> 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 402 20 092
- jednostkom powiązanym 0 6 910
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 15 402 20 092
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 56 868 47 598
IV. Koszty sprzedaży <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 4 153 2 713
V. Koszty ogólnego zarządu <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 1 995 457
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 50 719 44 428
VII. Pozostałe przychody operacyjne 155 16
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 4
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA> 155 12
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 220 206
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 93
3. Inne koszty operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA> 220 113
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 654 44 238
X. Przychody finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA> 41 209 19 647
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 15 586 16 059
a) od jednostek powiązanych, w tym: 15 154 16 059
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 15 154 16 059
b) od pozostałych jednostek, w tym: 431 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 431 0
2. Odsetki, w tym: 916 661
- od jednostek powiązanych 123 42
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 24 599 2 658
- w jednostkach powiązanych 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 108 0
5. Inne 0 268
XI. Koszty finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA> 480 59
1. Odsetki w tym: 19 59
- dla jednostek powiązanych 0 3
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 312 0
4. Inne 150 0
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 91 382 63 826
XIV. Podatek dochodowy <NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA> 7 288 2 983
a) część bieżąca 7 275 3 094
b) część odroczona 13 -111
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) <NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA> 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 84 094 60 843
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 84 094 60 843
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 600 000 6 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 12,74 9,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 600 000 6 600 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 12,74 9,22
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2020 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 109 818 64 935
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
b) korekty błędów 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 109 818 64 935
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 660 660
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0
- 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0
- 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 660 660
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 46 728 46 790
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -6 -63
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 6 63
- pokrycia straty 0
- wypłata dywidendy 6 63
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 46 722 46 728
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- zbycia środków trwałych 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 62 430 17 485
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 62 430 17 485
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
b) korekty błędów 0 473
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 62 430 17 958
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0
- 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 62 430 16 371
- podziału zysku z lat ubiegłych 0
- - wypłata dywidendy 62 430 16 371
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 1 587
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
b) korekty błędów 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
- 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 1 587
6. Wynik netto 84 094 60 843
a) zysk netto 84 094 60 843
b) strata netto 0
c) odpisy z zysku 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 131 475 109 818
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 131 475 109 818

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2020 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 84 094 60 843
II. Korekty razem -43 725 -33 557
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 109 36
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 229 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -16 686 -16 611
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -24 599 -2 662
6. Zmiana stanu rezerw 66 -108
7. Zmiana stanu zapasów -1 312 304
8. Zmiana stanu należności -2 565 -12 990
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 932 -2 083
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 289 -24
11. Inne korekty -189 582
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 40 369 27 286
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 45 956 25 063
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 4
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 45 956 25 058
a) w jednostkach powiązanych 41 079 17 667
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0
b) w pozostałych jednostkach 4 876 7 391
- zbycie aktywów finansowych 3 993 4 016
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 2 843
- odsetki 883 532
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0
II. Wydatki 4 875 4 193
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 65 201
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 4 810 3 992
a) w jednostkach powiązanych 2 926 3 373
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 1 884 619
- nabycie aktywów finansowych 1 884 314
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 305
4. Inne wydatki inwestycyjne 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 41 080 20 869
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
2. Kredyty i pożyczki 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
4. Inne wpływy finansowe 0
II. Wydatki 62 436 16 490
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 62 436 16 434
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
8. Odsetki 0 56
9. Inne wydatki finansowe 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -62 436 -16 490
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 19 013 31 665
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 19 013 31 665
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 69 150 37 485
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 88 163 69 150
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2020 2019
koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
oprogramowanie komputerowe
a) inne wartości niematerialne i prawne 76 119
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 76 119
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 150 150
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 32 0 32
- nabycie 32 32
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 0 0 182 0 182
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 31 31
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 0 0 75 0 75
- umorzenie 75 75
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 0 0 106 0 106
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0
- zwiększenia 0
- zmiejszenia 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 0 0 76 0 76

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2020 2019
a) własne 76 119
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 76 119

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2020 2019
a) środki trwałe, w tym: 1 3
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0 0
- urządzenia techniczne i maszyny 1 3
- środki transportu 0 0
- inne środki trwałe 0 0
b) środki trwałe w budowie 0 0
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 1 3

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0 0 97 0 0 97
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 33 0 0 33
- nabycie 0 0 33 0 0 33
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 0 130 0 0 130
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 94 0 0 94
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 34 0 0 34
- umorzenie 0 0 34 0 0 34
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 128 0 0 128
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0
- zwiększenia 0 0 0 0 0 0
- zmniejszenia 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 0 1 0 0 1

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2020 2019
a) własne 1 3
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
- 0 0
Środki trwałe bilansowe, razem 1 3

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2020 2019
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
- 0 0
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od innych jednostek (z tytułu)
-
c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od innych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto
d) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 9 040 11 876
aa) w jednostkach zależnych 9 040 11 876
- udziały lub akcje 9 040 10 238
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 1 638
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
ab) w jednostce dominującej 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 7 762 8 149
ba) w jednostkach współzależnych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
bb) w jednostkach stowarzyszonych 7 762 8 149
- udziały lub akcje 7 762 5 751
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 2 398
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
bc) w innych jednostkach 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
c) w pozostałych jednostkach, w tym: 421 0
ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
cb) w znaczącym inwestorze 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
cc) w pozostałych jednostkach 421 0
- udziały lub akcje 421 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 17 223 20 026

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
2020 2019
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 20 026 21 841
- udziały i akcje 15 990 15 943
- udzielone pożyczki 4 036 5 898
b) zwiększenia (z tytułu) 3 284 4 068
- nabycie i założenie nowych podmiotów 3 284 2 086
- udzielone pożyczki 0 1 982
c) zmniejszenia (z tytułu) 6 087 5 883
- zbycie udziałów i akcji oraz odpisy aktualizujące 2 051 2 039
- spłata pożyczek 4 036 3 844
d) stan na koniec okresu 17 223 20 026
- udziały i akcje 17 223 15 990
- udzielone pożyczki 0 4 036

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1. Ultimate Games S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna I kw 2016 412 412 45,89 45,89
2. 3TGames sp. z o.o. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna II kw 2020 0 0 27,53 27,53 Spółka zależna od Ultimate Games S.A.
3. Games Box sp. z o.o. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2020 0 0 23,58 23,58 Spółka zależna od Ultimate Games S.A.
4. MADMIND STUDIO sp. z o. o. Bydgoszcz Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna II kw 2016 686 686 62,50 62,50
5. CODE HORIZON S.A. Katowice Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2016 700 700 60,00 60,00
6. REJECTED GAMES Sp. z o.o. Katowice Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2016 250 250 57,00 57,00
7. FROZEN DISTRICT Sp. z o.o. Kraków Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2016 688 688 80,00 80,00
8. Frozen Way S.A. (d. EAST TRANSFERS S.A.) Kraków Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2020 0 0 65,40 65,40 Spółka zależna od Frozen District sp. z o.o.
9. Pentacle S.A. Katowice Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna I kw 2017 358 358 54,42 54,42
10. Imaginalis Games Sp z o.o. Lublin Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna I kw 2017 350 350 60,00 60,00
11. Rebelia Games Sp. z o.o. Katowice Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2017 400 400 79,00 79,00
12. BIG CHEESE STUDIO S.A. (Circus sp. z o.o.) Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2017 610 610 69,63 69,63
13. Total Games Sp. z o.o. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2017 210 210 77,90 77,90
14. Nesalis Games Sp. z o.o. Bielsko - Biała Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2017 295 295 64,54 64,54
15. DeGenerals S.A. Łódź Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2017 256 256 80,00 80,00
16. Forestlight Games sp. z o.o. (d. InImages) Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2017 183 183 50,73 50,73
17. Pixel Trapps sp. z o.o. Rojewo Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2020 0 0 26,38 26,38 Spółka zależna od Forestlight Games sp. z o.o.
18. MOTION SPIRIT sp. z o.o. (d. MANUALY sp. z o.o.) Rojewo Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2020 0 0 29,43 29,43 Spółka zależna od Forestlight Games sp. z o.o.
19. Ragged Games S.A. Hornówek Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna II kw 2018 480 480 70,00 70,00
20. Stereo Games S.A.(d. Pixel Flipper) Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2018 74 74 66,61 66,61
21. President Studio S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2018 250 250 72,64 72,64
22. Console Labs S.A. Gdańsk Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2018 162 162 70,00 70,00
23. Beast Games S.A.. Gdańsk Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2020 0 0 41,30 41,30 Spółka zależna od Console Labs S.A.
24. Gameboom VR sp. z o.o. Wrocław Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2018 69 69 66,31 66,31
25. FreeMind S.A. Kraków Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna I kw 2019 257 257 54,50 54,50
26. SimulaMaker sp. z o.o. (d. SimulaMobile sp. z o.o.) Czarny Las Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna I kw 2019 128 128 65,17 65,17
27. Strategy Labs sp. z o.o. Hornówek Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna II kw 2019 200 200 69,00 69,00
28. GameHunters S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2019 198 198 60,71 60,71
29. Games Incubator sp. z o.o. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2019 224 224 56,05 56,05
30. GAMEPARIC SP. Z O.O. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2020 0 0 36,43 36,43 Spółka zależna od Games Incubator sp. z o.o.
31. Monuments Games sp. z o.o. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2020 0 0 56,05 56,05 Spółka zależna od Games Incubator sp. z o.o.
32. PWay sp. z o.o. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna I kw 2020 5 5 97,00 97,00
33. WarZoneLab sp. z o.o. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna I kw 2020 99 99 70,00 70,00
34. Rockgame S.A. (d. Wasteland) Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2019 262 262 70,00 70,00
35. PARADARK STUDIO SP. Z O.O. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2020 0 0 50,75 50,75 Spółka zależna od Rockgame S.A.
36. Glivi Games S.A. Gliwice Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2020 0 0 49,00 49,00 Spółka zależna od Rockgame S.A.
37. TRIGGER LABS sp. z o.o. Bielsko - Biała Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna II kw 2020 150 150 53,00 53,00
38. DEV4PLAY SP. ZO.O. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna II kw 2020 85 85 85,35 85,35
39. MobilWay S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2020 71 71 67,20 67,20
40. Madnetic Games S.A. Wrocław Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2020 70 70 67,96 67,96
41. GAMING CENTRE SP. Z O.O. (d. Septarian Games sp. z o.o.) Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2020 77 77 77,00 77,00
42. GamePlanet S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2020 19 19 68,00 68,00
43. Game Crafters Studio S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2020 62 62 57,41 57,41
44. Soro Games S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2020 80 80 78,43 78,43
45. GameFormatic S.A. Kraków Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2020 80 80 76,19 76,19
46. DreamWay Games S.A. Wrocław Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2020 70 70 66,67 66,67
47. SimRail S.A. Katowice Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2020 70 70 65,42 65,42
48. Septarian Games S.A. w organizacji Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2020 77 77 73,33 73,33
49. 3R Games S.A. (3R Studio Mobile sp. z o.o. po połaczeniu z HUBSTYLE S.A.) Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności III kw 2020 40 40 32,73 32,73
50. Naft Petrol sp. z o.o. (po zmianie nazwy supagames) Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna III kw 2020 82 82 73,81 73,81
51. Shift Games S.A. w organizacji Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2020 70 70 68,63 68,63
52. SIM FARM S.A. (d. Aurum Plus S.A.) Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2020 108 108 95,00 95,00
53. SOLIDGAMES sp. z o. o. (d. CORMINTON INVESTMENTS sp. z o.o. ) Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2020 13 13 100,00 100,00
54. RL9sport Games S.A. w organizacji Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka zależna Pełna IV kw 2020 50 50 50,00 50,00
55. UF Games S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2018 0 0 14,70 14,70 Spółka stowarzyszona wobec Ultmate Games S.A.
56. Ultimate VR sp. z o.o. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności I kw 2020 0 0 17,90 17,90 Spółka stowarzyszona wobec Ultmate Games S.A.
57. 100 Games sp. z o.o . Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności II kw 2020 0 0 22,03 22,03 Spółka stowarzyszona wobec Ultmate Games S.A.
58. GOLDEN EGGS STUDIO SP. Z O.O. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2020 0 0 16,06 16,06 Spółka stowarzyszona wobec Ultmate Games S.A.
59. ConsoleWay S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności III kw 2020 0 0 18,47 18,47 Spółka stowarzyszona wobec Ultmate Games S.A.
60. Demolish Games S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2020 0 0 17,95 17,95 Spółka stowarzyszona wobec Ultmate Games S.A.
61. Manager Game S.A. (d. GT GOLD S.A.) Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności III kw 2020 0 0 20,09 20,09 Spółka stowarzyszona wobec Ultmate Games S.A.
62. Pixels Interactive sp. z o.o. (dawniej K202) Lublin Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności II kw 2016 111 111 0 45,59 45,59
63. Moonlit S.A. Kraków Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2016 306 306 21,85 21,85
64. ECC Games S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2016 544 544 27,15 27,15
65. Movie Games S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności I kw 2017 860 860 33,43 33,43
66. Goat Gamez S.A. w organizacji Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2020 0 0 23,07 23,07 Spółka zależna od Movie Games S.A.
67. TRUE GAMES S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2020 0 0 25,41 25,41 Spółka zależna od Movie Games S.A.
68. MILL GAMES S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2020 0 0 16,72 16,72 Spółka zależna od Movie Games S.A.
69. MD GAMES SP. Z O.O. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2020 0 0 12,38 12,38 Spółka zależna od Movie Games S.A.
70. Pixel Crow sp. z o.o. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2020 0 0 17,43 17,43 Spółka zależna od Movie Games S.A.
71. ROAD STUDIO S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2020 0 0 24,22 24,22 Spółka zależna od Movie Games S.A.
72. MOVIE GAMES MOBILE S S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2020 0 0 28,58 28,58 Spółka zależna od Movie Games S.A.
73. CreativeForge Games S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności I kw 2018 2 047 2 047 47,81 47,81
74. G-Devs sp. z o.o. w organizacji Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności III kw 2020 0 0 37,68 37,68 Spółka zależna od CreativeForge Games S.A.
75. Maximus Games sp. z o.o. (d. KG LIV sp. z o.o.) Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności III kw 2020 0 0 37,29 37,29 Spółka zależna od CreativeForge Games S.A.
76. Gambit Games sp. z o.o. (d. KG XCVIII sp. z o.o.) Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności III kw 2020 0 0 37,29 37,29 Spółka zależna od CreativeForge Games S.A.
77. SlavGames sp. z o.o. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności III kw 2020 0 0 35,28 35,28 Spółka zależna od CreativeForge Games S.A.
78. ANCIENT GAMES S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności II kw 2020 0 0 33,47 33,47 Spółka zależna od CreativeForge Games S.A.
79. Baked Games S.A. Czeladź Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności II kw 2018 198 198 28,55 28,55
80. Image Power S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności III kw 2018 34 34 21,66 21,66
81. Sonka S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności III kw 2017 142 142 39,35 39,35
82. PolySlash S.A. Kraków Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności I kw 2016 82 82 35,60 35,60
83. Atomic Jelly S.A. Poznań Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności II kw 2016 35 35 41,07 41,07
84. Sim Fabric S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności II kw 2017 466 466 44,96 44,96
85. Mobile Fabric S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności II kw 2020 0 0 27,80 27,80 spółka zależna od Sim Fabric S.A.
86. VRFabric S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności III kw 2020 0 0 23,17 23,17 spółka zależna od Sim Fabric S.A.
87. Detalion Games S.A. (Stolen Labs S.A.) Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2018 66 66 32,77 32,77
88. Pyramid Games S.A. Lublin Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności I kw 2017 378 378 44,76 44,76
89. Iron Wolf Studio S.A. Katowice Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności I kw 2017 70 70 47,95 47,95
90. Live Motion Games S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności II kw 2017 443 443 45,55 45,55
91. GAMES OPERATORS S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności III kw 2017 200 200 37,40 37,40
92. Space Boat Studios sp. z o.o. Łódź Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności I kw 2018 500 500 47,06 47,06
93. Ritual Interactive S.A. (d. Circle Games) Komarówka Podlaska Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności I kw 2019 147 147 40,00 40,00
94. Yeyuna sp. z o.o. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności III kw 2020 0 0 38,50 38,50
Spółka stowarzyszona wobec Ritual Interactive S.A. (d. Circle Games), Spólka stowarzyszona wobec Rockgame S.A. (d. Wasteland)
95. Evor Games sp. z o.o. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności III kw 2020 0 0 38,50 38,50 Spółka stowarzyszona wobec Ritual Interactive S.A. (d. Circle Games), Spólka stowarzyszona wobec Rockgame S.A. (d. Wasteland)
96. Play2Chill S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności II kw 2019 186 186 44,02 44,02
97. TITAN GAMEZ sp. z o.o. (d. Mobile Titans) Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności II kw 2019 48 48 43,47 43,47
98. IGNIBIT S.A. Gdynia Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności III kw 2020 216 216 34,30 34,30 Spółka stowarzyszona wobec TITAN GAMEZ sp. z o.o. (d. Mobile Titans), Spółka stowarzyszona wobec PlayWay S.A.
99. Purple Frog sp. z o.o. Malinówek Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności III kw 2020 2 2 24,50 24,50
100. Hyper Studio sp. z o.o. w organizacji Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2020 30 30 53,06 53,06 Spółka stowarzyszona wobec Games Incubator sp. z o.o., Spółka stowarzyszona wobec PlayWay S.A.
101. MeanAstronauts Spółka Akcyjna w organizacji Białystok Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności III kw 2020 47 47 42,65 42,65
102. Woodland Games S.A. Włocławek Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2017 283 283 48,19 48,19
103. EPICVR sp. z o.o. Kraków Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2020 51 51 25,00 25,00
104. Good Luck Games sp. z o.o. w organizacji Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2020 55 55 27,50 27,50
105. GARLIC JAM S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2020 24 24 53,08 53,08 Spółka stowarzyszona wobec Games Incubator sp. z o.o., Spółka stowarzyszona wobec CreativeForge Games S.A., Spółka stowarzyszona wobec PlayWay S.A.
106. Silk Road Games S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2020 90 90 33,00 33,00
107. DIGITAL MELODY GAMES SP. Z O.O. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Jednostka stowarzyszona Praw własności IV kw 2020 886 713 172 48,20 48,20
Spółka stowarzyszona wobec Games Incubator sp. z o.o., Spółka stowarzyszona wobec CreativeForge Games S.A., Spółka stowarzyszona wobec PlayWay S.A.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
1. Ultimate Games S.A. 23 257 523 5 686 390 -14 16 673 2 154 0 1 443 2 672 1 2 672 25 411 16 022 0 960
2. 3TGames sp. z o.o. 3 251 300 2 999 0 0 -48 1 0 1 19 0 19 3 252 114 0 0
3. Games Box sp. z o.o. 1 547 116 1 423 0 0 8 8 0 8 57 0 57 1 555 290 0 0
4. MADMIND STUDIO sp. z o. o. 6 531 112 5 601 0 0 817 218 0 218 745 18 727 6 748 3 181 0 0
5. CODE HORIZON S.A. 7 084 500 4 983 0 0 1 601 472 0 468 540 0 540 7 556 4 392 0 0
6. REJECTED GAMES Sp. z o.o. 209 12 243 0 -28 -18 423 0 423 17 0 17 633 217 0 0
7. FROZEN DISTRICT Sp. z o.o. 49 806 513 5 202 0 0 44 092 865 0 658 14 174 0 14 174 50 671 54 826 0 11 200
8. Frozen Way S.A. (d. EAST TRANSFERS S.A.) 291 100 0 0 -37 229 148 0 138 122 0 122 439 322 0 0
9. Pentacle S.A. 1 506 291 1 676 0 -338 -124 6 0 6 18 0 18 1 511 324 0 0
10. Imaginalis Games Sp z o.o. 449 13 343 0 -122 215 113 0 113 450 0 450 562 740 0 0
11. Rebelia Games Sp. z o.o. 381 25 380 0 -27 3 239 0 239 3 0 3 620 159 0 0
12. BIG CHEESE STUDIO S.A. (Circus sp. z o.o.) 9 939 400 642 0 668 8 230 164 0 164 3 484 0 3 484 10 103 11 521 0 2 994
13. Total Games Sp. z o.o. 507 103 427 0 -27 4 318 0 318 14 0 14 825 310 0 0
14. Nesalis Games Sp. z o.o. 731 107 923 0 -46 -254 219 208 11 41 0 41 950 279 0 0
15. DeGenerals S.A. 2 472 320 0 0 -76 2 228 46 0 46 266 0 266 2 519 3 415 0 0
16. Forestlight Games sp. z o.o. (d. InImages) 2 595 263 2 646 0 -9 -305 44 0 44 148 0 148 2 639 1 256 0 0
17. Pixel Trapps sp. z o.o. -54 150 0 0 -77 -127 247 0 138 18 0 18 193 1 0 0
18. MOTION SPIRIT sp. z o.o. (d. MANUALY sp. z o.o.) 3 5 0 0 -46 44 20 0 20 9 0 9 23 209 0 0
19. Ragged Games S.A. 403 100 410 0 -51 -56 787 0 787 28 0 28 1 190 335 0 0
20. Stereo Games S.A.(d. Pixel Flipper) 852 111 760 0 0 -19 4 0 4 9 0 9 856 213 0 0
21. President Studio S.A. 749 100 801 0 -21 -131 4 0 4 24 0 24 753 401 0 0
22. Console Labs S.A. 1 741 100 100 0 -15 1 556 116 0 70 549 0 549 1 856 2 666 0 0
23. Beast Games S.A.. 147 100 50 0 0 -3 0 0 0 1 0 1 147 0 0 0
24. Gameboom VR sp. z o.o. 2 785 104 1 994 0 274 413 77 0 66 0 0 0 2 862 1 057 0 0
25. FreeMind S.A. 1 190 110 1 190 0 -12 -99 26 0 7 59 0 59 1 216 536 0 0
26. SimulaMaker sp. z o.o. (d. SimulaMobile sp. z o.o.) 975 107 1 251 0 -85 -299 42 0 42 74 0 74 1 017 694 0 0
27. Strategy Labs sp. z o.o. 184 20 186 0 -7 -14 160 0 160 19 0 19 344 175 0 0
28. GameHunters S.A. 1 923 100 2 021 0 -4 -194 13 0 13 14 0 14 1 936 261 0 0
29. Games Incubator sp. z o.o. 1 041 400 1 480 0 -27 -811 128 0 128 226 0 226 1 170 724 0 0
30. GAMEPARIC SP. Z O.O. 123 100 100 0 0 -77 48 0 48 136 0 136 171 490 0 0
31. Monuments Games sp. z o.o. 88 100 0 0 0 -12 1 0 1 11 0 11 89 43 0 0
32. PWay sp. z o.o. 241 5 200 0 0 36 1 0 1 28 0 28 242 0 0 0
33. WarZoneLab sp. z o.o. 28 5 95 0 0 -72 206 0 205 17 0 17 233 57 0 0
34. Rockgame S.A. (d. Wasteland) 1 913 105 1 929 155 -1 -275 53 0 17 45 0 45 1 966 341 0 0
35. PARADARK STUDIO SP. Z O.O. 99 100 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0
36. Glivi Games S.A. 476 100 420 0 0 -44 5 0 5 9 0 9 481 14 0 0
37. TRIGGER LABS sp. z o.o. 858 104 791 0 0 -38 2 0 2 29 0 29 860 43 0 0
38. DEV4PLAY SP. ZO.O. -93 100 0 0 -9 -184 600 0 600 43 0 43 506 124 0 0
39. MobilWay S.A. 1 282 104 1 234 -102 46 113 0 109 24 24 1 395 155 0 0
40. Madnetic Games S.A. 609 103 597 0 0 -91 23 0 22 12 0 12 632 162 0 0
41. GAMING CENTRE SP. Z O.O. (d. Septarian Games sp. z o.o.) 97 100 0 0 0 -3 1 0 1 0 0 0 98 6 0 0
42. GamePlanet S.A. 1 337 114 1 337 0 -62 -52 43 0 43 102 0 102 1 380 420 0 0
43. Game Crafters Studio S.A. 2 369 108 2 392 0 0 -131 32 0 32 144 0 144 2 400 355 0 0
44. Soro Games S.A. 342 102 398 0 0 -158 9 0 9 12 0 12 351 25 0 0
45. GameFormatic S.A. 1 391 105 1 495 0 0 -209 10 0 10 164 0 164 1 401 550 0 0
46. DreamWay Games S.A. 1 027 105 995 0 0 -73 5 0 5 14 0 14 1 032 82 0 0
47. SimRail S.A. 2 065 107 2 093 0 0 -135 173 0 173 124 0 124 2 238 882 0 0
48. Septarian Games S.A. w organizacji 1 088 105 995 0 0 -12 10 0 10 6 0 6 1 098 108 0 0
49. 3R Games S.A. (3R Studio Mobile sp. z o.o. po połaczeniu z HUBSTYLE S.A.) 14 835 7 364 55 504 4 297 -46 931 -5 399 2 004 907 928 115 0 115 16 839 582 0 0
50. Naft Petrol sp. z o.o. (po zmianie nazwy supagames) 2 059 109 1 964 0 0 -13 30 0 30 86 0 86 2 089 385 0 0
51. Shift Games S.A. w organizacji 500 102 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0
52. SIM FARM S.A. (d. Aurum Plus S.A.) 82 100 1 0 0 -19 13 0 13 3 0 3 95 0 0 0
53. SOLIDGAMES sp. z o. o. (d. CORMINTON INVESTMENTS sp. z o.o. ) 2 5 0 0 0 -3 1 0 1 1 0 1 3 0 0 0
54. RL9sport Games S.A. w organizacji 97 100 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0
55. UF Games S.A. 2 886 345 1 347 0 330 864 432 0 230 93 0 93 3 318 5 069 0 0
56. Ultimate VR sp. z o.o. 681 500 0 0 0 181 96 0 96 418 0 418 777 260 0 0
57. 100 Games sp. z o.o . 563 200 325 0 0 38 8 0 8 33 0 33 571 256 0 0
58. GOLDEN EGGS STUDIO SP. Z O.O. 590 100 0 500 15 -25 105 0 105 104 0 104 695 541 0 0
59. ConsoleWay S.A. 1 927 100 0 1 865 -4 -34 1 0 1 230 0 230 1 928 880 0 0
60. Demolish Games S.A. 1 998 225 1 688 0 0 85 65 0 64 316 0 316 2 064 710 0 0
61. Manager Game S.A. (d. GT GOLD S.A.) 1 740 114 1 662 0 -1 -35 4 0 4 80 0 80 1 744 299 0 0
62. Pixels Interactive sp. z o.o. (dawniej K202) 2 220 109 499 1 858 -59 -187 338 0 338 1 909 0 1 909 2 558 134 0 0
63. Moonlit S.A. 3 520 550 3 580 0 0 -610 611 0 147 196 0 196 4 131 535 0 0
64. ECC Games S.A. 5 474 2 003 3 545 0 0 -74 2 661 0 674 309 30 278 8 135 3 729 0 0
65. Movie Games S.A. 10 808 2 573 3 549 0 13 4 673 1 226 0 426 2 140 0 2 140 12 034 10 800 0 275
66. Goat Gamez S.A. w organizacji 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0
67. TRUE GAMES S.A. 24 100 0 0 0 -76 41 0 41 62 0 62 65 0 0 0
68. MILL GAMES S.A. 25 100 0 0 0 -75 53 0 53 11 0 11 78 0 0 0
69. MD GAMES SP. Z O.O. 904 108 792 0 0 4 32 0 4 18 0 18 936 182 0 0
70. Pixel Crow sp. z o.o. 416 22 459 0 0 -65 613 0 613 170 0 170 1 009 852 20 0
71. ROAD STUDIO S.A. 3 755 110 3 899 0 0 -254 218 0 218 121 0 121 3 973 371 0 0
72. MOVIE GAMES MOBILE S S.A. 2 518 100 0 2 475 0 -57 36 0 21 13 0 13 2 554 15 0 0
73. CreativeForge Games S.A. 7 458 613 11 412 -4 856 288 50 0 50 1 180 0 1 180 7 507 2 513 0 0
74. G-Devs sp. z o.o. w organizacji 169 50 0 180 0 -61 6 0 6 12 0 12 176 19 0 0
75. Maximus Games sp. z o.o. (d. KG LIV sp. z o.o.) 78 100 0 0 -1 -21 2 0 2 58 0 58 80 0 0 0
76. Gambit Games sp. z o.o. (d. KG XCVIII sp. z o.o.) 83 100 0 0 0 -17 2 0 2 57 0 57 85 0 0 0
77. SlavGames sp. z o.o. 380 50 0 360 0 -30 70 0 70 18 0 18 451 61 0 0
78. ANCIENT GAMES S.A. 1 129 100 0 1 206 -3 -175 60 0 60 44 0 44 1 189 735 0 0
79. Baked Games S.A. 2 534 245 2 718 4 -104 -329 155 0 146 173 0 173 2 689 674 0 0
80. Image Power S.A. 2 419 150 3 077 5 -399 -414 66 0 66 147 0 147 2 485 915 0 0
81. Sonka S.A. 2 874 361 2 256 0 0 257 149 0 149 503 0 503 3 023 3 248 0 156
82. PolySlash S.A. 2 247 231 2 421 0 -425 20 111 0 101 119 0 119 2 359 1 709 0 0
83. Atomic Jelly S.A. 2 607 258 2 506 0 -64 -93 8 0 8 250 0 250 2 615 643 0 0
84. Sim Fabric S.A. 5 595 625 1 539 0 0 3 431 2 796 0 2 110 1 985 0 1 985 8 391 9 405 0 0
85. Mobile Fabric S.A. 2 077 110 487 1 525 0 -45 28 0 21 21 0 21 2 104 90 0 0
86. VRFabric S.A. 1 640 100 0 1 573 0 -32 7 0 5 4 0 4 1 647 21 0 0
87. Detalion Games S.A. (Stolen Labs S.A.) 1 315 200 1 474 0 -29 -330 117 0 117 87 0 87 1 432 396 0 0
88. Pyramid Games S.A. 3 648 123 3 734 0 0 -210 892 0 224 284 0 284 4 540 2 233 0 0
89. Iron Wolf Studio S.A. 4 011 146 4 154 0 -203 -85 19 0 19 74 6 68 4 031 746 0 0
90. Live Motion Games S.A. 2 965 134 2 171 1 192 -226 -306 469 0 293 458 0 458 3 434 3 315 0 0
91. GAMES OPERATORS S.A. 17 893 535 15 263 0 -10 2 105 304 7 224 1 402 92 1 311 18 197 7 511 0 0
92. Space Boat Studios sp. z o.o. 1 826 106 2 017 0 0 -297 31 0 31 151 0 151 1 857 295 0 0
93. Ritual Interactive S.A. (d. Circle Games) 371 150 150 0 -14 85 33 0 33 16 0 16 404 109 0 0
94. Yeyuna sp. z o.o. 234 10 0 250 0 -26 5 0 5 3 0 3 239 24 0 0
95. Evor Games sp. z o.o. 292 10 0 298 0 -15 1 0 1 11 0 11 293 38 0 0
96. Play2Chill S.A. 1 675 287 1 598 0 -42 -168 71 0 71 164 0 164 1 746 731 0 0
97. TITAN GAMEZ sp. z o.o. (d. Mobile Titans) 663 111 338 0 -7 221 841 0 269 64 0 64 1 504 371 0 0
98. IGNIBIT S.A. 960 904 1 720 0 -1 123 -541 1 397 0 1 385 179 0 179 2 357 928 0 0
99. Purple Frog sp. z o.o. -12 10 0 0 0 -22 79 0 79 17 0 17 66 33 0 0
100. Hyper Studio sp. z o.o. w organizacji 87 100 0 0 0 -13 4 0 4 0 0 0 91 0 0 0
101. MeanAstronauts Spółka Akcyjna w organizacji 1 126 106 1 044 0 0 -24 2 0 2 7 0 7 1 128 0 0 0
102. Woodland Games S.A. 1 461 587 1 121 402 -220 -429 177 0 177 197 0 197 1 638 910 0
103. EPICVR sp. z o.o. 382 200 0 0 0 182 20 0 20 35 0 35 402 135 0 0
104. Good Luck Games sp. z o.o. w organizacji 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
105. GARLIC JAM S.A. 57 100 0 0 0 -43 37 0 7 44 0 44 94 1 0 0
106. Silk Road Games S.A. 32 045 100 17 237 14 885 0 -177 18 056 0 18 056 15 069 0 15 069 50 101 0 0 0
107. DIGITAL MELODY GAMES SP. Z O.O. 2 489 50 2 290 0 0 148 37 0 37 218 0 218 2 526 444 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
1. Punch Punk S.A. Łódż Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 149 516 11,58 11,58 0 0
2. Duality S.A. Warszawa Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 272 3 581 400 10,95 10,95 0 0
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 17 223 20 026
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 17 223 20 026

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2020 2019
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
A. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 17 223 20 026
a. akcje (wartość bilansowa): 17 223 15 989
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 824
- wartość na początek okresu 15 990 15 943
- wartość według cen nabycia 18 047 15 989
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 4 036
c1) pożyczki 0 4 036
korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu 0 5 898
- wartość według cen nabycia 0 4 036
c2)..... 0 0
B. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2)..... 0 0
Wartość według cen nabycia, razem 18 047 20 026
Wartość na początek okresu, razem 15 990 21 841
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 824 0
Wartość bilansowa, razem 17 223 20 026

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej 0 4 036
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2020 2019
-
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2003 2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2020 2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 3 0
a) odniesionych na wynik finansowy 3 0
- 3
b) odniesionych na kapitał własny 0 0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
2. Zwiększenia 9 3
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 9 3
- 9 3
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
3. Zmniejszenia 3 0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3 0
- 3
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 9 3
a) odniesionych na wynik finansowy 9 3
- 9 3
b) odniesionych na kapitał własny 0 0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 9 3
- stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 9 3
- 0 0
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 9 3

ZAPASY w tys.
2020 2019
a) materiały 0 0
b) półprodukty i produkty w toku 4 038 2 754
c) produkty gotowe 0 17
d) towary 0 0
e) zaliczki na dostawy i usługi 47 2
Zapasy, razem 4 085 2 773

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) od jednostek powiązanych 25 63
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 25 63
- do 12 miesięcy 25 63
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 8
- z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 8
- do 12 miesięcy 0 8
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
c) należności od pozostałych jednostek 22 805 20 194
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 496 7 829
- do 12 miesięcy 8 496 7 829
powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 12 261 10 482
dochodzone na drodze sądowej
- inne 2 048 1 883
Należności krótkoterminowe netto, razem 22 830 20 265
d) odpisy aktualizujące wartość należności 5 110
Należności krótkoterminowe brutto, razem 22 835 20 375

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 25 63
- od jednostek zależnych 25 63
od jednostki dominującej
b) inne, w tym: 0 0
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 25 63
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 25 63

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 8
od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych 0 8
od innych jednostek
b) inne, w tym: 0 0
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem 0 8
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 0 8

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 8 496 7 829
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 8 496 7 829
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12 261 10 482
c) inne, w tym: 2 048 1 883
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 2 048 1 883
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 22 805 20 194
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 5 110
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 22 810 20 304

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu 110 17
a) zwiększenia (z tytułu) 5 93
- odpis na należności przeterminowane 5 93
b) zmniejszenia (z tytułu) 110 0
- rozwiązanie odpisu 110 0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 5 110

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 15 215 12 770
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 7 620 7 605
b1. w walucie w tys. EUR 360 157
po przeliczeniu na tys. zł 1 663 681
b2. w walucie USD w tys. USD 1 585 3 610
po przeliczeniu na tys. zł w tys. 5 957 6 908
b2. w walucie GBP w tys. GBP 0 3
po przeliczeniu na tys. zł w tys. 0 16
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 22 835 20 375

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2020 2019
a) do 1 miesiąca 22 762 20 375
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
b) należności przeterminowane 74 110
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 22 835 20 485
c) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 5 110
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 22 830 20 375
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2020 2019
a) do 1 miesiąca 8
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 60
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
c) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 5 0
d) powyżej 1 roku 0 110
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 74 110
e) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 5 110
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 68 0

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”
Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) w jednostkach zależnych 2 802 0
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 2 802
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
b) w jednostkach współzależnych 0 0
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
c) w jednostkach stowarzyszonych 101 0
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 101
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
d) w znaczącym inwestorze 0 0
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
f) w jednostce dominującej 0 0
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
g) w pozostałych jednostkach 0 0
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 88 163 69 150
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 88 163 69 150
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 91 066 69 150

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2020 2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 2 903 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. 2 903 0

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 67 244 57 144
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 23 822 12 006
b1. w walucie w tys. EUR 386 513
po przeliczeniu na tys. zł 1 781 2 186
b2. w walucie w tys. USD 5 861 2 586
po przeliczeniu na tys. zł w tys. 22 028 9 819 4 225
b3. w walucie w tys. GBP 3 0 3
po przeliczeniu na tys. zł w tys. 13 2 14
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 91 066 69 150

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2020 2019
-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 38 64
- ubezpieczenia 35 40
- pozostałe 3 24
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 38 64

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
Emisja akcji serii A zwykłe brak brak 1 500 150 gotówka 2011-06-17 2011-06-17
Emisja akcji serii B zwykłe brak brak 1 500 150 gotówka 2011-06-17 2011-06-17
Emisja akcji serii C zwykłe brak brak 300 30 gotówka 2011-06-17 2011-06-17
Emisja akcji serii D zwykłe brak brak 600 60 gotówka 2011-06-17 2011-06-17
Emisja akcji serii E zwykłe brak brak 900 90 gotówka 2011-06-17 2011-06-17
Emisja akcji serii F zwykłe brak brak 300 30 gotówka 2011-06-17 2011-06-17
Emisja akcji serii G zwykłe brak brak 600 60 gotówka 2011-06-17 2011-06-17
Emisja akcji serii H zwykłe brak brak 300 30 gotówka 2011-06-17 2011-06-17
Emisja akcji serii J zwykłe brak brak 600 60 gotówka 2016-11-04 2016-11-04
Liczba akcji, razem 6 600
Kapitał zakładowy, razem 660
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2020 2019
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 31 140 31 140
b) utworzony ustawowo 15 582 15 588
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy, razem 46 722 46 728

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
2020 2019
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
2020 2019
a) utworzony zgodnie z statutem/umową
b) na akcje (udziały) własne
-
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2020 2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 25 133
a) odniesionej na wynik finansowy 25 133
- 25 133
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
2. Zwiększenia 45 0
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 45 0
- 45
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
3. Zmniejszenia 25 108
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 25 108
- 25 108
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 44 25
a) odniesionej na wynik finansowy 44 25
- 44 25
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 47 0
- koszty na przełomie miesięcy - rezerwa 47 0
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
e) stan na koniec okresu 47 0
- koszty na przełomie miesięcy - rezerwa 47 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
ab) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec pozostałych jednostek, w tym
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
- kredyty i pożyczk
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
cc) wobec innych jednostek
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
Zobowiązania długoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2003 2002
a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: 965 67
kredyty i pożyczki, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 965 66
- do 12 miesięcy 965 66
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
ab) wobec jednostki dominującej 0 0
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 0 0
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 332 26
ba) wobec jednostek współzależnych 0 0
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 0 0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych 332 26
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 332 26
- do 12 miesięcy 332 26
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 0 0
bc) wobec innych jednostek 0 0
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 0 0
c) wobec pozostałych jednostek, w tym: 1 848 2 120
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 0 0
cb) wobec znaczącego inwestora 0 0
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 0 0
cc) wobec pozostałych jednostek 1 848 2 120
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 555 1 835
- do 12 miesięcy 1 555 1 835
powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 55
zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 38 280
z tytułu wynagrodzeń
- inne (wg tytułów) 200 4
- 200 4
d) fundusze specjalne (wg tytułów) 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 3 145 2 213

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 2 881 2 059
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 264 154
b1. w walucie w tys. EUR 21 0
po przeliczeniu na tys. zł 98 0
b2. w walucie USD w tys. USD 42 36
po przeliczeniu na tys. zł w tys. 157 154
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 9
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 3 145 2 213

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 616 346
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0
- krótkoterminowe (wg tytułów) 616 346
- dotacja 616 346
- zaliczka wobec wystawcy gry 0 0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0
- krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 616 346

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
-
b) pozostałe (z tytułu)
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
-
Należności warunkowe, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
a) udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz innych jednostek
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz innych jednostek
-
b) pozostałe (z tytułu)
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz innych jednostek
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz innych jednostek
-
Zobowiązania warunkowe, razem
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2020 2019
- 72 269 67 690
- od jednostek powiązanych, w tym: 344 8 130
- od jednostek zależnych 344 8 130
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 403 536
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 403 536
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 71 522 59 024
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 72 269 67 690
- od jednostek powiązanych, w tym: 344 8 130
- od jednostek zależnych 344 8 130
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 403 536
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 403 536
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 71 522 59 024

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2020 2019
a) kraj 3 316 67 690
- od jednostek powiązanych, w tym: 344 8 130
- od jednostek zależnych 344 8 130
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 403 536
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 403 536
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 2 569 59 024
b) eksport 68 953 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 68 953 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
od jednostek zależnych
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 0 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 72 269 67 690
- od jednostek powiązanych, w tym: 344 8 130
- od jednostek zależnych 344 8 130
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 403 536
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 403 536
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 71 522 59 024

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2020 2019
-
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2020 2019
a) kraj
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek
b) eksport
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2020 2019
a) amortyzacja 109 36
b) zużycie materiałów i energii 26 23
c) usługi obce 16 736 22 206
d) podatki i opłaty 735 60
e) wynagrodzenia 1 006 810
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 9 9
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 4 153 0
Koszty według rodzaju, razem 22 775 23 143
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 1 225 -120
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -4 153 -2 713
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -1 995 -457
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 402 20 092

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2020 2019
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
b) pozostałe, w tym: 155 12
- refaktury 17 12
- odszkodowania, spisanie salda, inne 138 0
Inne przychody operacyjne, razem 155 12

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2020 2019
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
b) pozostałe, w tym: 220 113
- spisane salda, zaokrąglenia 214 101
- refaktury 6 12
Inne koszty operacyjne, razem 220 113
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2020 2019
a) od jednostek powiązanych, w tym: 15 154 16 059
- od jednostek zależnych 15 154 16 059
od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 431 0
od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych 431
od innych jednostek
c) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 15 586 16 059

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2020 2019
a) z tytułu udzielonych pożyczek 125 76
- od jednostek powiązanych, w tym: 123 42
- od jednostek zależnych 123 42
od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 2 34
- od jednostek współzależnych 2
- od jednostek stowarzyszonych 34
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
b) pozostałe odsetki 790 585
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym: 790 585
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 790 585
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 916 661

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) dodatnie różnice kursowe 0 268
- zrealizowane 0 268
niezrealizowane
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
c) pozostałe, w tym: 0 0
Inne przychody finansowe, razem 0 268

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2020 2019
a) od kredytów i pożyczek 0 3
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 3
- dla jednostek zależnych 0 3
dla jednostki dominującej
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
- dla pozostałych jednostek, w tym: 0 0
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
dla innych jednostek
b) pozostałe odsetki 19 56
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
- dla pozostałych jednostek, w tym: 19 56
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
- dla innych jednostek 19 56
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 19 59

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 150 0
- zrealizowane 25
- niezrealizowane 125
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
c) pozostałe, w tym: 0 0
Inne koszty finansowe, razem 150 0

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
2020 2019
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2020 2019
1. Zysk (strata) brutto 91 382
2. Korekty konsolidacyjne 0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -65 755
- koszty księgowe przejściowo nie stanowiące KUP 48
- koszty księgowe stanowiące KUP, ale nie ujęte w wyniku (-) -1 380
- koszty księgowe trwale nie stanowiące KUP 1 424
- przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy ale nie ujęte w wyniku 350
- przychody trwale nie stanowiące przychodu (-) -17 433
- przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu (-)
-30
- dochód z IP BOX (-) -48 734
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 25 627
5. Podatek dochodowy według stawki 19 % 4 869
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 2 211
- podatek IP BOX 2 406
- odliczenia od podatku (WHT - dochód inne źródła) -195
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 7 275
- wykazany w rachunku zysków i strat 7 275
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
2020 2019
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -23
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 36 -111
- koszty stanowiące KUP, ale nie ujęte w wyniku 39
- naliczone, nieotrzymane odsetki od pożyczki 6
- rezerwa kosztowa -9 -111
Podatek dochodowy odroczony, razem 13 -111

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
2020 2019
- ujętego w kapitale własnym 13 -111
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
2020 2019
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
2020 2019
-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
Zarząd Spółki będzie proponował przeznaczenie części zysku netto na wypłatę dywidendy, zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką dywidendową.
Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
Plik Opis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
2020 2019
I. Zysk (strata) netto 84 094 60 843
II. Korekty razem -43 725 -33 557
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 109 36
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 229 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -16 686 -16 611
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -24 599 -2 662
6. Zmiana stanu rezerw 66 -108
7. Zmiana stanu zapasów -1 312 304
8. Zmiana stanu należności -2 565 -12 990
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 932 -2 083
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 289 -24
11. Inne korekty -189 582
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 40 369 27 286

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
Plik Opis

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
2021-04-30 Jakub Władysław Trzebiński Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Michał Jagodziński Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne