1,94 zł
46,97% 0,62 zł
Petrolinvest SA (OIL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
PI_Group_IFRS_1H_2017_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PI_IFRS_1H_2017_jedn_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_PSr_2017_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_skonsolidowany_Petrolinvest_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_jednostkowy_Petrolinvest_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_wraz_z_opinia_RN_PSr_2017_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-10-02
PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PETROLINVEST S.A. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35-37
(ulica) (numer)
(0 58) 622 31 83
(telefon) (fax)
sekretariat.m@petrolinvest.pl www.petrolinvest.pl
(e-mail) (www)
586-10-27-954 190829082
(NIP) (REGON)
BDO Sp. z o.o.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 97 5 22
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (11 397) (26 290) (2 683) (6 002)
III. Zysk (strata) brutto (30 428) (39 660) (7 164) (9 054)
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 688 (41 272) 397 (9 422)
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (310) (3 956) (73) (903)
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 307 204 72 47
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 3 735 0 853
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (3) (17) (1) (4)
IX. Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 15 121 217 241 939 472 15 121 217 241 939 472
X. Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 0 0 0 0
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,11 (0,17) 0,03 (0,04)
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,11 (0,17) 0,03 (0,04)
POZYCJE BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU ORAZ 31 GRUDNIA 2016 ROKU
XIII. Aktywa razem 590 624 639 193 139 743 144 483
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 048 295 1 039 943 248 029 235 068
XV. Zobowiązania długoterminowe 357 354 371 906 84 551 84 066
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 690 941 668 037 163 478 151 003
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (334 766) (307 037) (79 206) (69 403)
XVIII. Kapitał podstawowy 2 419 395 2 419 395 572 435 546 880
XIX. Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 15 121 217 15 121 217 15 121 217 15 121 217
XX. Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 0 0 0 0
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (22,14) (20,31) (5,24) (4,59)
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (22,14) (20,31) (5,24) (4,59)
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
POZYCJE JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 15 4 3
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (9 275) (23 956) (2 184) (5 469)
XXVI. Zysk (strata) brutto (93 418) 12 332 (21 994) 2 815
XXVII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (93 418) 12 332 (21 994) 2 815
XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (327) (941) (77) (215)
XXIX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 327 (2 715) 77 (620)
XXX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 3 655 0 834
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem 0 (1) 0 (0)
XXXII. Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 15 121 217 241 939 472 15 121 217 241 939 472
XXXIII. Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 0 0 0 0
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) (6,18) 0,05 (1,45) 0,01
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) (6,18) 0,05 (1,45) 0,01
POZYCJE BILANSU JEDNOSTKOWEGO ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU ORAZ 31 GRUDNIA 2016 ROKU
XXXVI. Aktywa razem 1 575 653 1 670 088 372 803 377 506
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 443 512 444 529 104 936 100 481
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 96 96 23 22
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 443 416 444 433 104 913 100 460
XL. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 132 141 1 225 559 267 867 277 025
XLI. Kapitał podstawowy 2 419 395 2 419 395 572 435 546 880
XLII. Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 15 121 217 15 121 217 15 121 217 15 121 217
XLIII. Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 0 0 0 0
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 74,87 81,05 17,71 18,32
XLV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 74,87 81,05 17,71 18,32
XLVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PI Group_IFRS_1H_2017_final.pdfPI Group_IFRS_1H_2017_final.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PETROLINVEST za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku
PI_IFRS_1H_2017_jedn_final.pdfPI_IFRS_1H_2017_jedn_final.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe PETROLINVEST Spółka Akcyjna za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku
Sprawozdanie_Zarządu_PSr_2017_final.pdfSprawozdanie_Zarządu_PSr_2017_final.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PETROLINVEST za okres 6 miesięcy zakońcozny dnia 30 czerwca 2017 roku
Raport skonsolidowany Petrolinvest 30.06.2017.pdfRaport skonsolidowany Petrolinvest 30.06.2017.pdf Raport niezaleznego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport jednostkowy Petrolinvest 30.06.2017.pdfRaport jednostkowy Petrolinvest 30.06.2017.pdf Raport niezaleznego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Stanowisko Zarządu wraz z opinią RN_PSr_2017_final.pdfStanowisko Zarządu wraz z opinią RN_PSr_2017_final.pdf Stanowisko Zarządu odnoszące się do odmowy sformułowania wniosku z przeglądu wraz z opinią Rady Nadzorczej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-02 Bertrand Le Guern Prezes Zaeządu
2017-10-02 Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl