REKLAMA

PEPEES: wyniki finansowe

2021-11-16 07:16
publikacja
2021-11-16 07:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PEPEES_QSr_2021_3-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 158 193 163 656 34 703 36 842
II. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały (3 805) 4 443 (835) 1 000
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej (3 798) 4 396 (833) 990
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 64 716 44 135 14 197 9 936
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały 682 (15 509) 150 (3 491)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 3 kwartały (70 309) (62 946) (15 424) (14 171)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały (4 911) (34 320) (1 077) (7 726)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2021 r. i 31.12.2020 r. 291 252 364 838 62 866 79 058
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 30.09.2021 r. i 31.12.2020 r. 170 432 173 769 36 787 37 655
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały (wartość wyrażona w PLN/EUR) (0,04) 0,05 (0,01) 0,01
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2021 r. i 31.12.2020 r. (wartość wyrażona w PLN/EUR) 1,79 1,83 0,39 0,40


Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w
kolumnach „2021 r.” i „2020 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2021
roku i 31 grudnia 2020 roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro
zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:


-       wybrane
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2021 r. według
średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6329 PLN,


-      wybrane
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. według
średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,


-      wybrane
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września
2021 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3
kwartałów 2021 roku - 1 EUR = 4,5585 PLN,


-       wybrane
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września
2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3
kwartałów 2020 roku - 1 EUR = 4,4420 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PEPEES_QSr_2021_3-sig-sig-sig.pdfPEPEES_QSr_2021_3-sig-sig-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartały 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-15 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2021-11-15 Tomasz Rogala Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki