REKLAMA

PCC INTERMODAL S.A.: wyniki finansowe

2018-08-21 21:33
publikacja
2018-08-21 21:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
PSr_2018_1_PCC_Intermodal_S_A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCCI_30062018_raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_zarzadu_i_opinia_RN_do_zastrzezen_skonsolidowane_20180821.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 166 380 139 508 39 245 32 846
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 242 2 385 765 562
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (708) 962 (167) 227
IV. Zysk (strata) netto (806) 480 (190) 113
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 763 (3 226) 1 359 (759)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 168) (1 287) (275) (303)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 481) (6 549) (2 000) (1 542)
VIII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów razem (3 886) (11 062) (916) (2 604)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (0,01) 0,01 (0,00) 0,00
X. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 319 091 316 043 73 159 75 773
XI. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 87 076 87 903 19 964 21 075
XII. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 566 77 566 17 784 18 597
XIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 166 841 168 121 38 252 40 308
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 174 60 019 14 943 14 390
XV. Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 565 556 77 565 556 77 565 556 77 565 556
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,12 1,13 0,26 0,27
XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,12 1,13 0,26 0,27
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 166 820 139 731 39 349 32 898
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 116 2 037 971 480
XXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 167 636 40 150
XXII. Zysk (strata) netto 89 159 21 37
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 951 (2 960) 1 640 (697)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 159) (1 223) (273) (288)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 789) (6 526) (2 309) (1 536)
XXVI. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów razem (3 997) (10 709) (942) (2 521)
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXVIII. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 318 002 315 672 72 909 75 684
XXIX. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 87 992 87 903 20 174 21 075
XXX. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 566 77 566 17 784 18 597
XXXI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 166 709 168 101 38 222 40 303
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 301 59 668 14 513 14 306
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 565 556 77 565 556 77 565 556 77 565 556
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,13 1,13 0,26 0,27
XXXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,13 1,13 0,26 0,27
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz liczba akcji w
sztukach dotyczą danych na koniec I półrocza 2018 roku oraz na koniec
2017 roku. Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych dotyczą danych za I półrocze 2018
roku i za I półrocze 2017 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PSr_2018_1_PCC_Intermodal_S_A.pdfPSr_2018_1_PCC_Intermodal_S_A.pdf Raport półroczny Grupy PCC Intermodal S.A. 2018
PCCI_30062018_raport_z_przegladu.pdfPCCI_30062018_raport_z_przegladu.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego 2018
Stanowisko zarządu i opinia RN do zastrzezeń skonsolidowane_20180821.pdfStanowisko zarządu i opinia RN do zastrzezeń skonsolidowane_20180821.pdf Stanowisko Zarządu wraz z opinią Członków Rady Nadzorczej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-21 Dariusz Stefański Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki