REKLAMA

PC GUARD: wyniki finansowe

2017-05-30 13:08
publikacja
2017-05-30 13:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
GK_PCG_1Q2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PCG_1Q2017.2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PCG_1Q2017.3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PCG_1Q2017.4.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PCG_1Q2017.5.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2017-05-30
PC GUARD S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PC GUARD Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-569 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Różana 63A
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
[email protected] www.pcguard.pl
(e-mail) (www)
779-21-28-540 639792992
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 505 530 118 122
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 433 469 101 108
III. Zysk (strata) brutto -578 -687 -135 -158
IV. Zysk (strata) netto -578 -687 -135 -158
V. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,02 -0,02 0,00 -0,01
VI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,02 -0,02 0,00 -0,01
VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0 -1 0 0
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 0 0 0
X. Przepływyw pieniężne netto - razem 1 -1 0 0
XI. 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016
XII. Aktywa razem 6 507 6 299 1 542 1 424
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 378 30 591 7 436 6 915
XIV. Zobowiązania długoterminowe 2 124 1 944 503 439
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 29 254 28 647 6 932 6 475
XVI. Kapitał własny -24 871 -24 292 -5 894 -5 491
XVII. Kapitał zakładowy 30 689 30 689 7 273 6 937
XVIII. Liczba akcji (w sztukach) 30 688 591 30 688 591 30 688 591 30 688 591
XIX. Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,81 -0,79 -0,19 -0,18
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,81 -0,79 -0,19 -0,18
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
XXII. Zysk z działalności operacyjnej -68 -58 -16 -13
XXIII. Zysk (strata) brutto -303 -410 -71 -94
XXIV. Zysk (strata) netto -303 -410 -71 -94
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 0 0 -0
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
XXVIII. Przepływy pieniężne netto - razem 0 0 0 -0
XXIX. 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016
XXX. Aktywa razem 4 713 4 652 1 117 1 052
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 448 15 085 3 661 3 410
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 427 394 101 89
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 021 14 690 3 560 3 321
XXXIV. Kapitał własny -10 736 -10 432 -2 544 -2 358
XXXV. Kapitał zakładowy 30 689 30 689 7 273 6 937
XXXVI. Liczba akcji (w sztukach) 30 688 591 30 688 591 30 688 591 30 688 591
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,35 -0,34 -0,08 -0,08
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,35 -0,34 -0,08 -0,08
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK_PCG_1Q2017.pdfGK_PCG_1Q2017.pdf Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Cz. 1
GK_PCG_1Q2017.2.pdfGK_PCG_1Q2017.2.pdf Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Cz. 2
GK_PCG_1Q2017.3.pdfGK_PCG_1Q2017.3.pdf Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Cz. 3
GK_PCG_1Q2017.4.pdfGK_PCG_1Q2017.4.pdf Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Cz. 4
GK_PCG_1Q2017.5.pdfGK_PCG_1Q2017.5.pdf Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Cz. 5

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-30 Aneta Frukacz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki