REKLAMA

PC GUARD: wyniki finansowe

2017-05-15 20:15
publikacja
2017-05-15 20:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
PCG_Zestawienie_zmian_R_RS_2016.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
PCG_ListPrezesa2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCG_Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCG_roczny_sf_2016-korekta..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCG_roczny_sf_2016-korekta..2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCG_roczny_sf_2016-korekta..3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCG_SprawozdanieZarzadu_2016-korekta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCG-stanowisko_bieglego_2016.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2017-05-15
PC GUARD S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PC GUARD Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-569 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Różana 63A
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
[email protected] www.pcguard.pl
(e-mail) (www)
779-21-28-540 639792992
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody netto za sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 189 0 45
II. Zysk z działalności operacyjnej -184 -440 -42 -105
III. Zysk (strata) brutto -1 373 -50 029 -314 -11 955
IV. Zysk (strata) netto -1 373 -51 964 -314 -12 418
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0 407 0 97
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 446 0 107
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 -874 0 -209
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 0 -23 0 -5
IX. 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
X. Aktywa razem 4 652 4 842 1 052 1 136
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 085 13 901 3 410 3 262
XII. Zobowiązania długoterminowe 394 470 89 110
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 14 690 13 430 3 321 3 152
XIV. Kapitał własny -10 432 -9 059 -2 358 -2 126
XV. Kapitał zakładowy 30 689 30 689 6 937 7 201
XVI. Liczba akcji (w sztukach) - średnioważona 30688591 30688591 30688591 30688591
XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) -0,04 -1,69 -0,01 -0,40
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) -0,34 -0,30 -0,08 -0,07
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 8/2017 z dnia 2017-05-15 o treści:


Zarząd PC Guard S.A. (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 2 maja 2017
roku przekazał do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport Roczny RS
oraz Jednostkowy Raport Roczny R za 2016 rok.


Korekta dokonywana jest ze względu na niewypełnienie wszystkich
obowiązków wynikających z § 91 i 92 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009
roku oraz ze względu na omyłkę w opublikowanym sprawozdaniu, pozostałe
korekty są konsekwencją wspomnianej omyłki.


Zestawienie zmian w Jednostkowym i Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za
rok 2016 umieszczono w załączniku do niniejszego Raportu Bieżącego.


Skorygowany Skonsolidowany Raport Roczny oraz Jednostkowy Raport Roczny
za rok 2016 zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym, tj. 15 maja 2017
roku.


Podstawa prawna: § 6 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009 roku.


Plik Opis
PCG_Zestawienie_zmian_R_RS_2016.pdfPCG_Zestawienie_zmian_R_RS_2016.pdf Załącznik do RB 8/2017

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PCG_ListPrezesa2016.pdfPCG_ListPrezesa2016.pdf Pismo Prezesa 2016
PCG_Oświadczenie_Zarządu.pdfPCG_Oświadczenie_Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu 2016
PCG_roczny_sf_2016-korekta..pdfPCG_roczny_sf_2016-korekta..pdf Raport roczny PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku cz.1
PCG_roczny_sf_2016-korekta..2.pdfPCG_roczny_sf_2016-korekta..2.pdf Raport roczny PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku cz.2
PCG_roczny_sf_2016-korekta..3.pdfPCG_roczny_sf_2016-korekta..3.pdf Raport roczny PC GUARD S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku cz.3
PCG_SprawozdanieZarządu_2016-korekta.pdfPCG_SprawozdanieZarządu_2016-korekta.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z PC Guard SA Z SIEDZIBĄ W Warszawie W OKRESIE 01.01.2016 – 31.12.2016
PCG-stanowisko biegłego 2016.PDFPCG-stanowisko biegłego 2016.PDF STANOWISKO NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-15 Aneta Frukacz Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-15 Marek Urbańczak Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki