REKLAMA

PBG: wyniki finansowe

2020-09-30 23:50
publikacja
2020-09-30 23:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_spolki_PBG_za_I_polrocze_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_PBG_za_I_polrocze_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_PBG_SA_za_I_polrocze_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_PBG_za_I_polrocze_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_sprawozdan_2020_09_30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczaj_dot._zastrzezen_JSF_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczaj_dot._zastrzezen_SSF_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
WYBRANE SKOSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 51 520 278 11 121 333
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (80 705) (206 941) (18 172) (48 260)
III. Zysk (strata) brutto (80 716) (210 782) (18 174) (49 156)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej, przypadający (80 716) (202 364) (18 174) (47 193)
V. - akcjonariuszom jednostki dominującej (80 716) (68 511) (18 174) (15 977)
VI. - akcjonariuszom niekontrolującym - (133 853) - (31 216)
VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający (378 573) (199 889) (85 240) (46 616)
VIII. - akcjonariuszom jednostki dominującej (195 664) (66 036) (44 056) (15 400)
IX. - akcjonariuszom niekontrolującym (182 909) (133 853) (41 184) (31 216)
X. Całkowite dochody ogółem za okres, przypadające (379 192) (200 131) (85 380) (46 672)
XI. - akcjonariuszom jednostki dominującej (195 915) (65 978) (44 113) (15 387)
XII. - akcjonariuszom niekontrolującym (183 277) (134 153) (41 267) (31 286)
XIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0,239) (0,081) (0,05) (0,02)
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0,239) (0,081) (0,05) (0,02)
Rachunek przepływów pieniężnych
XVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 528 (25 223) 569 (5 882)
XVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (150) 1 890 (34) 441
XIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 347) 1 225 (528) 286
XX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 31 (22 108) 7 (5 156)
Bilans
XXI. Aktywa 1 052 633 1 339 999 235 699 314 665
XXII. Zobowiązania długoterminowe 4 260 4 260 954 1 000
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 913 055 4 817 138 1 100 102 1 131 182
XXIV. Kapitał podstawowy 16 368 16 368 3 665 3 844
XXV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (4 882 898) (4 686 982) (1 093 349) (1 100 618)
XXVI. Liczba akcji (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (5,97) (5,73) (1,34) (1,34)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 4 275 43 667 963 10 183
XXIX. Zysk (strata) z zaniechanej działalności operacyjnej (102 015) (23 454) (22 970) (5 470)
XXX. Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej (98 125) (93 003) (22 094) (21 689)
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (98 125) (93 076) (22 094) (21 706)
XXXII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (98 125) (93 076) (22 094) (21 706)
XXXIII. Całkowite dochody ogółem za okres (98 125) (93 076) (22 094) (21 706)
XXXIV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XXXV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,00012) (0,00011) (0,00003) (0,00003)
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,00012) (0,00011) (0,00003) (0,00003)
Rachunek przepływów pieniężnych
XXXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 589 (3 432) 133 (800)
XXXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 80 3 370 18 786
XL. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (34) (1 016) (8) (237)
XLI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 635 (1 078) 143 (251)
Bilans
XLII. Aktywa 125 131 120 267 28 019 28 242
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 112 341 5 009 352 1 144 725 1 176 318
XLIV. Kapitał własny (4 987 210) (4 889 085) (1 116 706) (1 148 077)
XLV. Kapitał podstawowy 16 368 16 368 3 665 3 844
XLVI. Liczba akcji (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (6,09) (5,97) (1,36) (1,40)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki PBG za I półrocze 2020 roku.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki PBG za I półrocze 2020 roku.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki PBG za I półrocze 2020 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBG za I półrocze 2020 roku.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBG za I półrocze 2020 roku.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBG za I półrocze 2020 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności PBG SA za I połrocze 2020 roku.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności PBG SA za I połrocze 2020 roku.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności PBG SA za I połrocze 2020 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PBG za I połrocze 2020 roku.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK PBG za I połrocze 2020 roku.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PBG za I połrocze 2020 roku
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań_2020 09 30.pdfOświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań_2020 09 30.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań_2020 09 30
Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczaj dot. zastrzeżeń JSF I półrocze 2020.pdfStanowisko Zarządu i Rady Nadzorczaj dot. zastrzeżeń JSF I półrocze 2020.pdf Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczaj dot. zastrzeżeń JSF I półrocze 2020
Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczaj dot. zastrzeżeń SSF I półrocze 2020.pdfStanowisko Zarządu i Rady Nadzorczaj dot. zastrzeżeń SSF I półrocze 2020.pdf Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczaj dot. zastrzeżeń SSF I półrocze 2020
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego JSF.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego JSF.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego JSF
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego SSF.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego SSF.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego SSF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Bartosz Sierakowski wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji Bartosz Sierakowski
2020-09-30 Piotr Zimmerman prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji Piotr Zimmerman
2020-09-30 Maciej Stańczuk wiceprezes zarządu PBG S.A. w restrukturyzacji Maciej Stańczuk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki