0,10 zł
-9,09% -0,01 zł
PBG SA (PBG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
SSF_GK_PBG_za_I_polrocze_2017_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_PBG_SA_za_I_polrocze_2017_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_ZA_PBG_z_dzialalnosci_GK_PBG_I_polrocze_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_ZA_z_dzialalnosci_PBG_SA_I_polrocze_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PBG_oswiadczenie_rzetelnosc_sprawozdan_I_polrocze_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PBG_oswiadczenie_wybor_firmy_audytorskiej_I_polrocze_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
17_HY_PBG_Raport_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
17_HY_PBG_Raport_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_stanowisko_Zarzadu_i_RN_odnosnie_zastrzezen_do_SF_za_IH_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_stanowisko_Zarzadu_i_RN_odnosnie_zastrzezen_do_SSF_za_IH_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-09-21
PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)
Ernst &Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 914 000 788 660 215 190 180 039
II. Zysk z działalności operacyjnej 20 932 828 701 4 928 189 180
III. Zysk przed opodatkowaniem 13 350 821 511 3 143 187 538
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający 1 168 816 521 275 186 399
V. - akcjonariuszom jednostki dominującej (3 827) 867 042 (901) 197 932
VI. - akcjonariuszom niekontrolującym 4 995 (50 521) 1 176 (11 533)
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
VII. Całkowite dochody przypadające: (5 632) 817 077 (1 326) 186 526
VIII. - akcjonariuszom jednostki dominującej (10 573) 867 649 (2 489) 198 071
IX. - akcjonariuszom niekontrolującym 4 941 (50 572) 1 163 (11 545)
Zysk na jedną akcję zwykłą
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,005) 9,73 (0,001) 2,22
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,005) 9,73 (0,001) 2,22
XII. Średni kurs PLN / EUR x x 4,2474 4,3805
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
XIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 147 812 (107 417) 34 801 (24 522)
XIV. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 13 633 3 239 3 210 739
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (72 914) 32 922 (17 167) 7 516
XVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 88 531 (71 256) 20 844 (16 267)
XVII. Średni kurs PLN / EUR x x 4,2474 4,3805
XVIII. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, dane na dzień: 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
XIX. Aktywa 1 542 678 1 960 916 365 001 443 245
XX. Zobowiązania długoterminowe 592 252 733 463 140 128 165 792
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 727 624 999 118 172 158 225 840
XXII. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 49 630 - 11 743 -
XXIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (76 509) (65 941) (18 102) (14 905)
XXIV. Kapitał podstawowy 16 081 15 414 3 805 3 484
XXV. Liczba akcji ( w szt.) 804 050 591 804 050 591 804 050 591 804 050 591
XXVI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w szt.) 804 231 347 438 785 030 804 231 347 438 785 030
XXVII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych ( w szt.) 804 231 347 438 785 030 804 231 347 438 785 030
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (0,10) (0,08) (0,02) (0,02)
XXIX. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,2265 4,4240
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki PBG SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku
Rachunek zysków i strat
XXX. Przychody ze sprzedaży 6 472 24 815 1 524 5 665
XXXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8 895) 1 059 679 (2 094) 241 908
XXXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (9 418) 963 876 (2 217) 220 038
XXXIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (9 418) 963 876 (2 217) 220 038
XXXIV. Zysk (strata) netto (9 418) 963 876 (2 217) 220 038
Zysk na jedną akcję zwykłą
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,01) 10,82 (0,003) 2,47
XXXVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,01) 10,82 (0,003) 2,47
XXXVII. Średni kurs PLN / EUR x x 4,2474 4,3805
Rachunek przepływów pieniężnych
XXXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (47 979) (130 278) (11 296) (29 740)
XXXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 52 798 12 162 12 431 2 776
XL. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (6 189) 5 797 (1 457) 1 323
XLI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 370) (112 319) (323) (25 641)
XLII. Średni kurs PLN / EUR x x 4,2474 4,3805
XLIII. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, dane na dzień: 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
XLIV. Aktywa 578 879 632 500 136 964 142 970
XLV. Zobowiązania długoterminowe 489 390 556 767 115 781 125 851
XLVI. Zobowiązania krótkoterminowe 137 227 114 122 32 468 25 796
XLVII. Kapitał własny (47 738) (38 389) (11 295) (8 677)
XLVIII. Kapitał podstawowy 16 081 15 414 3 805 3 484
XLIX. Liczba akcji (w szt.) 804 050 591 804 050 591 804 050 591 804 050 591
L. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 804 231 347 438 785 030 804 231 347 438 785 030
LI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 804 231 347 438 785 030 804 231 347 438 785 030
LII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (0,06) (0,05) (0,01) (0,01)
LIII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,2265 4,4240


Powyższe dane finansowe przeliczona na EUR
według następujących zasad:a) poszczególne
pozycjie sprawozdania z sytuacji finansowej obliczono przyjmując średni
kurs PLN/EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dany dzień
bilansowy; 30.06.2017 roku wynosił 4,2265 PLN/EUR, a na dzień 31.12.2016
roku wynosił 4,4240 PLN/EURb) poszczególne pozycje rachunku
zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych obliczono
według kursu PLN/EUR będącego średnią arytmetyczną kursów średnich
ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu obrotowego; od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku -
4,2474 PLN/EUR, od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku - 4,3805
PLN/EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF_GK_PBG_za_I_półrocze_2017_roku.pdfSSF_GK_PBG_za_I_półrocze_2017_roku.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBG za I półrocze 2017 roku.
SF_PBG_SA_za_I_półrocze_2017_roku.pdfSF_PBG_SA_za_I_półrocze_2017_roku.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki PBG SA za I półrocze 2017 roku.
Sprawozdanie ZA PBG z działalności GK PBG I połrocze 2017.pdfSprawozdanie ZA PBG z działalności GK PBG I połrocze 2017.pdf Sprawozdanie Zarządu PBG SA z działalności GK PBG za I półrocze 2017 roku.
Sprawozdanie ZA z działalności PBG SA I półrocze 2017.pdfSprawozdanie ZA z działalności PBG SA I półrocze 2017.pdf Sprawozdanie Zarządu PBG SA z działalności Spółki PBG SA za I półrocze 2017 roku.
PBG oświadczenie rzetelność sprawozdań I półrocze 2017.pdfPBG oświadczenie rzetelność sprawozdań I półrocze 2017.pdf Oświadczenie Zarządu PBG SA w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych za I półrocze 2017 roku.
PBG oświadczenie wybór firmy audytorskiej I półrocze 2017.pdfPBG oświadczenie wybór firmy audytorskiej I półrocze 2017.pdf Oświadczenie Zarządu PBG SA w sprawie wyboru audytora.
17 HY PBG Raport SSF.pdf17 HY PBG Raport SSF.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PBG za I półrocze 2017 roku.
17 HY PBG Raport JSF.pdf17 HY PBG Raport JSF.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki PBG SA za I półrocze 2017 roku.
JSF stanowisko Zarządu i RN odnośnie zastrzeżeń do SF za IH 2017.pdfJSF stanowisko Zarządu i RN odnośnie zastrzeżeń do SF za IH 2017.pdf Stanowisko Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki PBG SA za I półrocze 2017 roku
SSF stanowisko Zarządu i RN odnośnie zastrzeżeń do SSF za IH 2017.pdfSSF stanowisko Zarządu i RN odnośnie zastrzeżeń do SSF za IH 2017.pdf Stanowisko Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych GK PBG za I półrocze 2017 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-21 Jerzy Wiśniewski Prezes Zarządu
2017-09-21 Mariusz Łożyński Wiceprezes Zarządu
2017-09-21 Dariusz Szymański Wiceprezes Zarządu
2017-09-21 Kinga Banaszak - Filipiak Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl