ORZEŁ BIAŁY S.A.: wyniki finansowe

2020-07-16 18:55
publikacja
2020-07-16 18:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SKONSOLIDOWANY_RAPORT_GRUPY_KAPITALOWEJ_ORZEL_BIALY_ZA_I_KWARTAL_2020_ROKU.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 157 488 152 880 35 823 35 572
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 15 579 9 943 3 544 2 314
III. Zysk (strara) netto ze sprzedaży 10 521 3 510 2 393 817
IV. Zysk (strata) brutto 11 309 3 072 2 572 715
V. Zysk (strata) netto 9 006 2 459 2 049 572
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 80 215 -49 878 18 246 -11 605
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 898 -2 151 -432 -500
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -40 203 31 565 -9 145 7 344
IX. Przepływy pieniężne netto razem 38 114 -20 464 8 669 -4 761
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) 0,54 0,15 0,12 0,03
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) 0,54 0,15 0,12 0,03
XII. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XIII. Aktywa,razem 375 652 406 153 82 519 95 375
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90 735 123 346 19 932 28 965
XV. Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) 28 644 28 735 6 292 6 748
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) 42 513 73 728 9 339 17 313
XVII. Kapitał własny 284 917 282 807 62 587 66 410
XVIII. Kapitał zakładowy 7 160 7 160 1 573 1 681
XIX. Liczba akcji na koniec okresu w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 17,11 16,98 3,76 3,99
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 17,11 16,98 3,76 3,99
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF:
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 156 326 151 567 35 559 35 266
XXIV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 15 538 9 983 3 534 2 323
XXV. Zysk (strara) netto ze sprzedaży 11 089 4 219 2 522 982
XXVI. Zysk (strata) brutto 11 816 3 542 2 688 824
XXVII. Zysk (strata) netto 9 513 2 929 2 164 682
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 79 908 -50 387 18 176 -11 724
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 656 -2 151 -377 -500
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -40 203 31 565 -9 145 7 344
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem 38 049 -20 973 8 654 -4 880
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) 0,57 0,18 0,13 0,04
XXXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) 0,57 0,18 0,13 0,04
XXXIV. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XXXV. Aktywa,razem 356 379 386 550 78 285 90 771
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 992 108 780 16 693 25 544
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) 17 190 17 383 3 776 4 082
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) 40 057 71 347 8 799 16 754
XXXIX. Kapitał własny 280 387 277 770 61 592 65 227
XL. Kapitał zakładowy 7 160 7 160 1 573 1 681
XLI. Liczba akcji na koniec okresu w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XLII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 16,84 16,68 3,70 3,92
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 16,84 16,68 3,70 3,92


Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego
przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,5523
zł/EUR.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień
okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec
ostatniego roku tj. kurs 4,2585 zł/EUR.Do przeliczenia
danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres
bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie, tj. kurs 4,3963 zł/EUR.Do przeliczenia danych
rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres
porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w danym okresie, tj. kurs 4,2978 zł/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU.pdfSKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU.pdf Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za I kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-16 Konrad Sznajder Prezes Zarządu
2020-07-16 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki