REKLAMA

ODLEWNIE: Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego.

2020-08-14 13:24
publikacja
2020-08-14 13:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-14
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że w celu realizacji opcji przydzielonych uprawnionym osobom w ramach transzy IV Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, przyjętego Uchwałą Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki (z późniejszymi zmianami) w dniu 14 sierpnia 2020 r. Spółka zbyła na rzecz 37 uczestników programu motywacyjnego, tj. członków kadry zarządzającej i kluczowych pracowników 455.500 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 683.250 zł, co stanowi 2,2% kapitału Spółki, które dają prawo do 455.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 2,2 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie akcje własne Spółki zostały zbyte za cenę równą połowie wartości nominalnej akcji Spółki, tj. po cenie 75 groszy za jedną akcję, co jest zgodne z § 1 ust. 9 pkt 2 Uchwały Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (z późniejszymi zmianami). Osoby, które nabyły akcje podlegają ograniczeniom w ich zbywaniu i obciążaniu, w tym zastawem pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej iloczyn liczby akcji dotkniętych naruszeniem zobowiązania oraz dwukrotności wartości rynkowej akcji Spółki z dnia naruszenia, ustalonej według kursu zamknięcia notowań oraz wykluczenia z uczestnictwa w Programie. W przypadku kadry zarządzającej okres ograniczeń, o których mowa powyżej wynosi 3 lata od dnia ich nabycia i upływa w dniu 13 sierpnia 2023 roku, a w przypadku kluczowych pracowników okres ten wynosi 2 lata i upływa w dniu 13 sierpnia 2022 roku.
Po dokonaniu powyższego zbycia na dzień 14 sierpnia 2020 r. Spółka posiada 554.500 akcji własnych Spółki.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-14 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2020-08-14 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2020-08-14 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki