WAŻNE

Noble Financials S.A.: wyniki finansowe

2020-05-15 18:53
publikacja
2020-05-15 18:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Noble_Financials_SA_SF_jednostkowe_za_2019_v._15.05.2020v_15.30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Noble_Financials_SA_Sprawozdanie_z_dzialanosci_za_2019_v._15.05.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_SBR_JSF_Noble_Financial-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody łączne całkowite 9 083 1 104 2 111 259
II. Przychody ze sprzedaży - 283 - 66
III. Koszty działalności operacyjnej (235) (167) (55) (39)
IV. Zysk (strata) na sprzedaży (235) 116 (55) 27
V. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (224) (191) (52) (45)
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 797 (1 806) 883 (423)
VII. Zysk (strata) netto 3 797 (1 806) 883 (423)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 436 16 102
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 200 356 279 83
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (945) (792) (220) (186)
XI. WEDŁUG STANU NA: 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XII. Aktywa trwałe 1 2 - -
XIII. Aktywa obrotowe 21 908 13 474 5 145 3 133
XIV. Kapitał własny (11 570) (15 368) (2 717) (3 574)
XV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 24 390 24 340 5 727 5 660
XVI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 9 089 4 504 2 134 1 047
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) (33,13) (44,00) (8) (10)
XVIII. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 10,87 (5,17) 2,53 (1,21)
XIX. Liczba akcji na dzień bilansowy 349 274 349 274 349 274 349 274
XX. Średnioważona liczba akcji 349 274 349 274 349 274 349 274


Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały
przeliczone na EURO według następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski:


- odpowiednio 4,2585 zł/ EURO na 31 grudnia 2019 r. i 4,3000 zł/ EURO na
31 grudnia 2018 r.,


- odpowiednio 3,9213 zł/CHF na 31 grudnia 2019 r. i 3,8166 zł/ CHF na 31
grudnia 2018 r.,


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (odpowiednio 4,3018 zł/ EURO oraz 3,8731 zł/ CHF
za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i 4,2669 zł/ EURO
i 3,7081 zł/ CHF za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Noble Financials_SA_SF_jednostkowe_za 2019 v. 15.05.2020v 15.30.pdfNoble Financials_SA_SF_jednostkowe_za 2019 v. 15.05.2020v 15.30.pdf Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe NOBLE FINANCIALS S.A.
za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Noble Financials_SA_Sprawozdanie z działaności_za 2019 v. 15.05.2020.pdfNoble Financials_SA_Sprawozdanie z działaności_za 2019 v. 15.05.2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki NOBLE FINANCIALS S.A. za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
2019 SBR_JSF_Noble Financial-sig.pdf2019 SBR_JSF_Noble Financial-sig.pdf Sprawozdanie niezaleznego bieglego rewidenta z badania Jednostkowego Rocznego Spawozdania Finansowego NOBLE FINANCIALS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Tomasz Wardyn Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Joanna Nowakowska Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki