REKLAMA

NPL NOVA S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 17:25
publikacja
2021-09-30 17:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_finansowe_NPL_NOVA_SA_za_1H_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_NPL_NOVA_1H_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_NPL_NOVA_1H_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody ze sprzedaży netto ogółem 3 013 13 673 663 3 079
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 066 (10 068) 235 (2 267)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (423) (3 063) (93) (690)
IV. Całkowity dochód (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (535) (3 219) (118) (725)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (12 150) 30 253 (2 672) 6 812
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 33 343 (3 323) 7 333 (748)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (20 851) (15 401) (4 585) (3 468)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 342 11 529 75 2 596
IX. Aktywa, razem 49 513 165 939 10 952 37 156
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 295 125 230 2 941 28 041
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 4 484 59 792 992 13 388
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 8 810 65 439 1 949 14 653
XIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 36 203 32 646 8 008 7 310
XIV. Kapitał własny Grupy Kapitałowej 36 219 40 709 8 012 9 115
XV. Kapitał zakładowy 3 680 3 680 814 824
XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 3 680 000 3 680 000 3 680 000 3 680 000
XVII. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/ EUR) (0,15) (0,87) (0,03) (0,20)
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) (0,15) (0,87) (0,03) (0,20)
XIX. Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) 9,84 8,87 2,18 1,99
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) 9,84 8,87 2,18 3,20
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,77 0 0,39 0


Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych
dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez
Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą
przeliczenia:1) sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu
obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:-
na dzień 30 czerwca 2021 średni kurs wyniósł: 4,5208;-
na dzień 31 grudnia 2020 średni kurs wyniósł: 4,6148;-
na dzień 30 czerwca 2020 średni kurs wyniósł: 4,4660.2)
sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim
okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:-
średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021: 4,5472;-
średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020: 4,4742;-
średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020: 4,4413.Przeliczenia
dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych
przez kurs wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
sprawozdanie finansowe NPL NOVA SA za 1H 2021.pdfsprawozdanie finansowe NPL NOVA SA za 1H 2021.pdf Skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NPL NOVA S.A. za 1H 2021 r.
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego NPL NOVA 1H 2021.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego NPL NOVA 1H 2021.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. za 1H 2021 r.
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego NPL NOVA 1H 2021.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego NPL NOVA 1H 2021.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. za 1H 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Michał Kolmasiak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki