REKLAMA

NORTH COAST: wyniki finansowe

2020-09-28 18:02
publikacja
2020-09-28 18:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_NC_1h2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_NC_1h2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSZ_GK_NC_1h2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Norh_Coast_Raport_z_przegladu_jednostkowego_SF_30.06.2020_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Norh_Coast_Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_SF_30.06.2020_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 113 475 101 728 25 550 23 724
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 947 7 080 2 465 1 651
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 746 6 937 2 194 1 618
IV. Zysk (strata) netto 8 704 5 652 1 960 1 318
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 8 704 5 082 1 960 1 185
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 171 7 872 2 515 1 836
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (915) (8 976) (206) (2 093)
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (7 747) 1 832 (1 744) 427
IX. Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 509 728 565 170
X. Aktywa razem (dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 103 851 102 020 23 254 23 957
XI. Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 547 7 389 1 242 1 735
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 043 54 074 10 981 12 698
XIII. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej (dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 261 40 557 11 030 9 524
XIV. Kapitał podstawowy (dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 143 150
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,72 1,59 0,61 0,37
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,39 12,67 3,45 2,98
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody ze sprzedaży 86 275 79 363 19 426 18 508
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 539 5 367 1 247 1 252
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 233 6 087 2 980 1 420
XXI. Zysk (strata) netto 12 199 4 936 2 747 1 151
XXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 254 5 981 1 183 1 395
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 7 (13 718) 1 (3 199)
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (4 246) 8 611 (956) 2 008
XXV. Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 014 875 228 204
XXVI. Aktywa razem (dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 106 857 98 442 23 927 23 117
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 177 33 047 6 533 7 760
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 127 975 252 229
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 446 29 505 5 698 6 928
XXX. Kapitały własne (dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 680 65 395 17 394 15 356
XXXI. Kapitał podstawowy (dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 143 150
XXXII. Liczba akcji (w szt.) 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,81 1,54 0,86 0,36
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24,28 20,44 5,47 4,75
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
oświadczenie Zarządu.pdfoświadczenie Zarządu.pdf oświadczenie Zarządu
SF NC 1h2020.pdfSF NC 1h2020.pdf sprawozdanie jednostkowe_North Coast_1P2020
SSF GK NC 1h2020.pdfSSF GK NC 1h2020.pdf sprawozdanie finansowe Grupy North Coast_1P2020
SSZ GK NC 1h2020.pdfSSZ GK NC 1h2020.pdf sprawozdanie Zarządu_1P2020
Norh Coast_Raport z przeglądu jednostkowego SF_30.06.2020_PL.pdfNorh Coast_Raport z przeglądu jednostkowego SF_30.06.2020_PL.pdf raport z przeglądu_North Coast S.A.
Norh Coast_Raport z przeglądu skonsolidowanego SF_30.06.2020_PL.pdfNorh Coast_Raport z przeglądu skonsolidowanego SF_30.06.2020_PL.pdf raport z przeglądu_Grupa North Coast

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-28 Olivier Savary Prezes Zarządu
2020-09-28 Hervé Bouchet Członek Zarządu
2020-09-28 Maciej Stróżyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki