REKLAMA

NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie istotnej umowy

2017-11-27 21:18
publikacja
2017-11-27 21:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-27
Skrócona nazwa emitenta
NEXTBIKE POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 27 listopada 2017 roku Emitent zawarł z Gminą Miasto Częstochowa reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie („Zamawiający”) umowę na dostawę elementów składowych Częstochowskiego Roweru Miejskiego wraz z instalacją i uruchomieniem („Umowa”).

W ramach realizacji pierwszego etapu Umowy Emitent zobowiązał się do dostarczenia łącznie 20 stacji i 185 rowerów, w tym: (i) 10 stacji i 95 rowerów oraz umożliwienie startu promocyjnego systemu w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, (ii) pozostałych 10 stacji i rowerów 90 rowerów w terminie do 15 grudnia 2017 roku („Zamówienie Gwarantowane”). Umowa przewiduje ponadto możliwość skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji obejmującego zakup do 10 stacji i do 95 rowerów („Prawo Opcji”). Zamówienie w ramach Prawa Opcji może zostać złożone przez Zamawiającego w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.

W ramach realizacji drugiego etapu umowy Emitent zobowiązał się do uruchomienia systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego z dniem 1 kwietnia 2018 roku.

Za realizację Umowy w ramach Zamówienia Gwarantowanego Zamawiający zapłaci na rzecz Emitenta ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie brutto 2.613.750,00 złotych. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia realizacji Zamówienia Gwarantowanego. Łączna kwota ryczałtowego wynagrodzenia za realizację Zamówienia Gwarantowanego i zamówienia w ramach Prawa Opcji, zgodnie z ofertą Emitenta, wynosi 3.935.385,00 zł brutto.

Emitent udzielił Zamawiającemu gwarancji na wszystkie dostarczone elementy systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego na okres do dnia 31 grudnia 2020 roku. Okres rękojmi za wady został rozszerzony do dnia 31 grudnia 2020 roku. Należyte wykonanie Umowy jest zabezpieczone wniesioną przez Emitenta gwarancją bankową w wysokości 10% wynagrodzenia za Zamówienie Gwarantowane, z czego 70% tej kwoty zostanie zwolnione po podpisaniu protokołu odbioru dostawy, a 30% po upływie okresu udzielenia rękojmi za wady.

Umowa przewiduje kary umowne m.in.: (i) za zwłokę w zrealizowaniu Zamówienia Gwarantowanego w wysokości 1% wynagrodzenia należnego z tytułu Zamówienia Gwarantowanego za każdy dzień, (ii) za zwłokę w zrealizowaniu zamówienia w ramach Prawa Opcji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego z tytułu wykonania danego zamówienia, (iii) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,01% wynagrodzenia należnego z tytułu Zamówienia Gwarantowanego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, (ii) za opóźnienie w realizacji pierwszego etapu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia z tytułu Zamówienia Gwarantowanego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Wykonawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Emitenta z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na rzecz Emitenta karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia z tytułu Zamówienia Gwarantowanego.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia określonych Umowie okoliczności m.in.:(i) nie rozpoczęcia przez Emitenta realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia, (ii) realizacji przez Emitenta Umowy w sposób niezgodny z jej warunkami, (iii) nie zawarcia przez Emitenta z Zamawiającym umowy dzierżawy systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego.

Jednocześnie, Emitent zawarł z Zamawiającym umowę na dzierżawę systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego, zgodnie z którą Emitent zapewni pełną obsługę systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego. Dzierżawa systemu rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu realizacji Zamówienia Gwarantowanego. Umowa dzierżawy obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu Umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-27 Tomasz Wojtkiewicz Prezes Zarządu Tomasz Wojtkiewicz
2017-11-27 Dariusz Komorowski Członek Zarządu Dariusz Komorowski
2017-11-27 Małgorzata Dziecioł Członek Zarządu Małgorzata Dziecioł
2017-11-27 Rafał Federowicz Członek Zarządu Rafał Federowicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki