REKLAMA

NETIA: wyniki finansowe

2021-05-06 00:03
publikacja
2021-05-06 00:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Netia_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_Q1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-01-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 324 288 323 117 70 928 73 497
II. Zysk operacyjny 19 875 16 640 4 347 3 785
III. Zysk przed opodatkowaniem 16 734 15 402 3 660 3 503
IV. Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 13 520 13 415 2 957 3 051
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 94 319 101 866 20 629 23 171
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (77 947) (135 697) (17 048) (30 866)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (34 575) 5 253 (7 562) 1 195
VIII. Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 930 876 2 942 081 628 903 637 532
IX. Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 957 497 982 222 205 458 212 842
X. Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 574 909 574 809 123 363 124 558
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 382 588 407 413 82 095 88 284
XII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 973 379 1 959 859 423 445 424 690
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 72 008 72 718
XIV. Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
XV. Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
XVI. Rozwodniona liczba akcji 335 578 344 335 586 880 335 578 344 335 586 880
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,04 0,01 0,01
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,04 0,01 0,01
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży 303 894 293 853 66 467 66 841
XX. Zysk operacyjny 17 310 16 481 3 786 3 749
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 14 400 15 390 3 150 3 501
XXII. Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 11 211 13 305 2 452 3 026
XXIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 86 336 86 148 18 883 19 596
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (73 499) (127 381) (16 076) (28 975)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 022) 14 741 (2 411) 3 353
XXVI. Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 850 843 2 842 130 611 730 615 873
XXVII. Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 010 872 1 013 370 216 912 219 591
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 550 957 549 094 118 224 118 985
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 459 915 464 276 98 688 100 606
XXX. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 839 971 1 828 760 394 818 396 282
XXXI. Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 72 008 72 718
XXXII. Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
XXXIV. Rozwodniona liczba akcji 335 578 344 335 586 880 335 578 344 335 586 880
XXXV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,04 0,01 0,01
XXXVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,04 0,01 0,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Netia Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Q1 2021.pdfNetia Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Q1 2021.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2021-05-05 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki