REKLAMA

MOSTALWAR: wyniki finansowe

2021-04-20 07:45
publikacja
2021-04-20 07:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mostostal_Warszawa_M02835_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_FINAL_19_04.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mostostal_Warszawa_M02835_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_FINAL_19_04.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
msw-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
msw-2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_MW_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_MW_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych_GK_MW_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych_GK_MW_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_RN_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_KA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 1 365 481,00 1 269 534,00 305 190,00 295 117,00
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 101 909,00 51 910,00 22 777,00 12 067,00
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 912,00 10 022,00 7 579,00 2 330,00
IV. Zysk (strata) brutto 11 993,00 8 056,00 2 680,00 1 873,00
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 8 080,00 -3,00 1 806,00 -1,00
VI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,00 0,00 0,00 0,00
VII. Zysk (strata) netto 8 080,00 -3,00 1 806,00 -1,00
VIII. przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 5 825,00 -794,00 1 302,00 -185,00
IX. przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 2 255,00 791,00 504,00 184,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 174,00 112 429,00 -1 156,00 26 135,00
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 234,00 35 160,00 -1 393,00 8 173,00
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -78 986,00 -28 419,00 -17 654,00 -6 606,00
XIII. Środki pieniężne na koniec okresu 183 289,00 273 683,00 39 718,00 64 267,00
XIV. Aktywa razem 963 164,00 1 035 884,00 208 712,00 243 251,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 112 268,00 103 567,00 24 328,00 24 320,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 794 633,00 882 409,00 172 192,00 207 211,00
XVII. Zobowiązania razem 906 901,00 985 976,00 196 520,00 231 531,00
XVIII. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) 43 091,00 40 140,00 9 338,00 9 426,00
XIX. Kapitał własny ogółem 56 263,00 49 908,00 12 192,00 11 720,00
XX. Kapitał podstawowy 44 801,00 44 801,00 9 708,00 10 520,00
XXI. Liczba akcji w szt. 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
XXII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 5 825,00 -794,00 1 302,00 -185,00
XXIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
XXIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) 0,29 -0,04 0,07 -0,01
XXV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłąprzypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR)" 0,29 -0,04 0,07 -0,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_2020.xhtmlList_Prezesa_2020.xhtml List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
List_Prezesa_2020.xhtml.xadesList_Prezesa_2020.xhtml.xades Podpis
Mostostal Warszawa_M02835_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL FINAL 19 04.xhtmlMostostal Warszawa_M02835_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL FINAL 19 04.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Mostostal Warszawa_M02835_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL FINAL 19 04.xhtml.xadesMostostal Warszawa_M02835_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL FINAL 19 04.xhtml.xades Podpisy
msw-2020-12-31.zipmsw-2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
msw-2020-12-31.zip.xadesmsw-2020-12-31.zip.xades Podpisy
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_MW_2020.xhtmlSprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_MW_2020.xhtml Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa S.A. za 2020 r.
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_MW_2020.xhtml.xadesSprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_MW_2020.xhtml.xades Podpisy
Oswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych_GK_MW_2020.xhtmlOswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych_GK_MW_2020.xhtml Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa sporządzone za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Oswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych_GK_MW_2020.xhtml.xadesOswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych_GK_MW_2020.xhtml.xades Podpisy
Stanowisko_RN_2020.xhtmlStanowisko_RN_2020.xhtml Stanowisko Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z oceny sprawozdań finansowych za 2020 r.
Oswiadczenie_RN_KA_2020.xhtmlOswiadczenie_RN_KA_2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. dotyczące Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki