REKLAMA

ML SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2020-11-25 08:02
publikacja
2020-11-25 08:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_GK_ML_System_S.A._3Q_2020_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_SF_ML_System_S.A._3Q2020_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 88 527 65 924 19 930 15 301
II. Zysk brutto ze sprzedaży 21 596 9 010 4 862 2 091
III. Zysk operacyjny 9 767 4 852 2 199 1 126
IV. Zysk/strata przed opodatkowaniem 9 007 3 836 2 028 890
V. Zysk/strata netto 8 994 3 836 2 025 890
VI. Całkowite dochody ogółem 8 994 3 836 2 025 890
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 430 -28 012 -1 222 -6 501
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 118 -25 800 -7 231 -5 988
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 88 857 49 737 20 004 11 544
X. Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych 51 309 -4 075 11 551 -946
XI. Liczba akcji (w tys. szt.) 6 380 5 650 6 380 5 650
XII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 781 5 650 5 781 5 650
XIII. Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,56 0,68 0,35 0,16
XIV. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) 1,51 0,66 0,34 0,15
XV. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XVI. Aktywa razem 305 864 216 190 67 567 50 767
XVII. Zobowiązania długoterminowe 102 032 92 687 22 540 21 765
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 61 351 46 127 13 552 10 832
XIX. Kapitał własny 142 481 77 376 31 475 18 170
XX. Kapitał zakładowy 6 380 5 650 1 409 1 327
XXI. Liczba akcji (w tys. szt.) 6 380 5 650 6 380 5 650
XXII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 781 5 650 5 781 5 650
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 24,65 13,69 5,45 3,21
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 23,94 13,29 5,29 3,12
Jednostkowe dane fi nansowe ML SYSTEM S.A.
XXV. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 81 370 65 941 18 318 15 305
XXVI. Zysk brutto ze sprzedaży 19 148 8 939 4 311 2 075
XXVII. Zysk operacyjny 9 913 4 878 2 232 1 132
XXVIII. Zysk/strata przed opodatkowaniem 9 561 3 861 2 152 896
XXIX. Zysk/strata netto 9 561 3 861 2 152 896
XXX. Całkowite dochody ogółem 9 561 3 861 2 152 896
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 300 -27 992 -1 193 -6 497
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -31 278 -25 783 -7 041 -5 984
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 88 072 49 737 19 827 11 544
XXXIV. Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych 51 494 -4 038 11 593 -937
XXXV. Liczba akcji (w tys. szt.) 6 380 5 650 6 380 5 650
XXXVI. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 781 5 650 5 781 5 650
XXXVII. Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,65 0,68 0,37 0,16
XXXVIII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) 1,61 0,66 0,36 0,15
XXXIX. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XL. Aktywa razem 299 681 213 735 66 202 50 190
XLI. Zobowiązania długoterminowe 101 560 92 658 22 435 21 758
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 55 722 44 350 12 310 10 415
XLIII. Kapitał własny 142 399 76 727 31 457 18 017
XLIV. Kapitał zakładowy 6 380 5 650 1 409 1 327
XLV. Liczba akcji (w tys. szt.) 6 380 5 650 6 380 5 650
XLVI. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 781 5 650 5 781 5 650
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 24,63 13,58 5,44 3,19
XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 23,93 13,18 5,29 3,09


Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:


poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:


w dniu 30 września 2020 roku 1 EUR = 4,5268w dniu 31 grudnia
2019 roku 1 EUR = 4,2585


poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:


w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku 1 EUR = 4,4420w
okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku 1 EUR = 4,3086


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 3Q 2020 FINAL.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 3Q 2020 FINAL.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 3Q 2020
Śródroczne skrócone SF ML System S.A. 3Q2020 FINAL.pdfŚródroczne skrócone SF ML System S.A. 3Q2020 FINAL.pdf Śródroczne skrócone ML System S.A. 3Q 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-25 Dawid Cycoń Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki