REKLAMA

MISPOL S.A.: TERMINY PRZEKAZYWANIA PRZEZ MISPOL S.A. DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2014

2014-01-29 18:37
publikacja
2014-01-29 18:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-01-29
Skrócona nazwa emitenta
MISPOL S.A.
Temat
TERMINY PRZEKAZYWANIA PRZEZ MISPOL S.A. DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MISPOL S.A. informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2014:

I. Raporty kwartalne:

1) skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 r.,
2) skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 r.

Zarząd MISPOL S.A. oświadcza, że działając zgodnie z § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz. 259 ze zm.) nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku oraz za II kwartał 2014 roku.

II. Raport półroczny (prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z § 87 ust. 4 w/w Rozporządzenia):

1) skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku – 29 sierpnia 2014 r.

III. Raporty roczne:

1) raport roczny Emitenta za 2013 rok – 21 marca 2014 r.,
2) skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2013 rok – 21 marca 2014 r.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. Zarząd MISPOL S.A. informuje, że z dniem 11 lutego 2014 r. Spółka zaprzestaje podlegać obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązkom określonym w rozdziale 4 w/w ustawy.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 103 ust. 1 RMF GPW

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-29 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu
2014-01-29 Bartłomiej Kowalczyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki