REKLAMA

MIRBUD S.A.: wyniki finansowe

2021-04-27 08:09
publikacja
2021-04-27 08:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Y2020_-_list_Prezesa_Zarzadu_do_akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_GK_MIRBUD_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK__MIRBUD_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_nt_informacji_niefinansowych_GK_MRBUD_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_GK_MIRBUD__S.A._za_2020_-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_MIRBUD_SA_skonsolidowanego_sprawozdania_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_MIRBUD_SA_nt._Audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_MIRBUD_SA_nt_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 1 242 903 949 104 277 796 220 632
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 84 409 52 218 18 866 12 139
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 70 273 36 995 15 706 8 600
IV. Zysk (strata) netto 58 193 28 124 13 007 6 538
V. Całkowite dochody za rok obrotowy netto 58 193 28 124 13 007 6 538
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 247 862 28 247 55 399 6 566
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne 41 -19 797 9 -4 602
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowe -67 058 35 556 -14 988 8 265
IX. Przepływy pieniężne netto razem 180 846 44 006 40 420 10 230
X. zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcje w PLN/EURO 0,63 0,31 0,14 0,07
XI. zysk (strata) rozwodniony na jedną akcje w PLN/EURO 0,63 0,31 0,14 0,07
XII. Aktywa razem 1 539 129 1 146 431 333 520 269 210
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 077 520 741 181 233 492 174 047
XIV. Zobowiązania długoterminowe 605 818 347 178 131 277 81 526
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 471 701 394 003 102 215 92 522
XVI. Kapitał własny 461 610 405 250 100 028 95 163
XVII. Kapitał podstawowy 9 174 9 174 1 988 2 154
XVIII. Liczba akcji w sztukach 91 744 200 91 744 200 91 744 200 91 744 200
XIX. Wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO 5,03 4,42 1,09 1,04
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO 5,03 4,42 1,09 1,04


Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczane są według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r  1 EUR= 4,4742
zł. Pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczane są według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca za
okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r  1 EUR= 4,3018 zł Pozycje
aktywów i pasywów przeliczane są według średniego kursu określonego
przez Narodowy Bank Polski na dzień sprawozdawczy 31.12.2020r. 1
euro=4,6148 zł Pozycje
aktywów i pasywów przeliczane są według średniego kursu określonego
przez Narodowy Bank Polski na dzień sprawozdawczy 31.12.2019r. 1
euro=4,2585 zł


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Y2020 - list Prezesa Zarzadu do akcjonariuszy.pdfY2020 - list Prezesa Zarzadu do akcjonariuszy.pdf LIst Prezesa
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK MIRBUD za rok 2020.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK MIRBUD za rok 2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIRBUD za rok 2020
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK MIRBUD za rok 2020.pdfSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK MIRBUD za rok 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działaności GK MIRBUD za rok 2020
Sprawozdanie nt informacji niefinansowych GK MRBUD za rok 2020.pdfSprawozdanie nt informacji niefinansowych GK MRBUD za rok 2020.pdf Sprawozdanie nt informacji niefinasowych GK MIRBUD za rok 2020
oświadczenie zarządu.pdfoświadczenie zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania GK MIRBUD S.A. za 2020 -sig.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania GK MIRBUD S.A. za 2020 -sig.pdf Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania GK MIRBUD za rok 2020
Ocena Rady Nadzorczej MIRBUD SA skonsolidowanego sprawozdania za rok 2020.pdfOcena Rady Nadzorczej MIRBUD SA skonsolidowanego sprawozdania za rok 2020.pdf Ocena Rady NadzorczejMIRBUD SA skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD SA nt. Audytora.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD SA nt. Audytora.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. nt. Audytora
Oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD SA nt Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD SA nt Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. nt. Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Jerzy MIirgos Prezes Zarządu Jerzy Mirgos
2021-04-27 Sławomir Nowak Wice Prezes Zarządu Sławomir Nowak
2021-04-27 Tomasz Sałata Członek Zarządu Tomasz Sałata
2021-04-27 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu Paweł Korzeniowski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Anna Zuchora Główna Księgowa Anna Zuchora
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki