REKLAMA

MIRACULUM S.A.: wyniki finansowe

2021-04-23 17:07
publikacja
2021-04-23 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_Akcjonariuszy-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Miraculum_S.A._za_2020_rok-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Miraculum_S.A._za_2020_rok-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Miraculum_Sprawozdanie_z_badania_2020_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._Komitetu_Audytu_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_RN_dot._oceny_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_Miraculum_S.A._za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 24 379 21 760 5 449 5 058
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 017) (5 709) (674) (1 327)
III. Zysk (strata) brutto (3 492) (6 130) (780) (1 425)
IV. Zysk (strata) netto (4 638) (2 268) (1 037) (527)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 904) (4 994) (649) (1 161)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (186) (493) (42) (115)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 936 4 839 656 1 125
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (154) (648) (34) (151)
IX. Suma Aktywów 53 314 53 704 11 553 12 611
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem 32 862 31 799 7 121 7 467
XI. Zobowiązania długoterminowe 16 420 23 508 3 558 5 520
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 442 8 291 3 563 1 947
XIII. Kapitał własny 20 452 21 905 4 432 5 144
XIV. Kapitał zakładowy 42 120 43 745 9 127 10 272
XV. Liczba akcji (w szt.) 35 100 000 33 650 000 35 100 000 33 650 000
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję (0,1321) (0,0674) (0,0295) (0,0157)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,5827 0,6509 0,1263 0,1529


Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EUR. Do wyliczenia


wielkości w EUR zastosowanonastępujące kursy:


- dla pozycji bilansowych 4,6148 PLN/EUR, kurs z dnia 31.12.2020


dla danych porównywalnych na dzień 31.12.2019 - 4,2585 PLN/EUR


- dla pozycji rachunków zysków i strat za okres 01.01.2020-31.12.2020
4,4742 PLN/EUR.


Kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec miesięcy objętych
sprawozdaniem,


dla danych porównywalnych za okres 01.01.2019-31.12.2019 4,3018 PLN/EUR


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy-sig-sig.pdfList do Akcjonariuszy-sig-sig.pdf List do Akcjonariuszy
Sprawozdanie finansowe Miraculum S.A. za 2020 rok-sig-sig.pdfSprawozdanie finansowe Miraculum S.A. za 2020 rok-sig-sig.pdf Roczne sprawozdanie finansowe Miraculum S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie Zarządu Miraculum S.A. za 2020 rok-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu Miraculum S.A. za 2020 rok-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu Miraculum S.A. za 2020 rok
Miraculum_Sprawozdanie z badania_2020_podpisane.pdfMiraculum_Sprawozdanie z badania_2020_podpisane.pdf Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Oswiadczenie_RN_dot._Komitetu_Audytu_za_2020_rok.pdfOswiadczenie_RN_dot._Komitetu_Audytu_za_2020_rok.pdf Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu za 2020 rok
Sprawozdanie_RN_dot._oceny_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_Miraculum_S.A._za_2020_rok.pdfSprawozdanie_RN_dot._oceny_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_Miraculum_S.A._za_2020_rok.pdf Sprawozdanie RN dot. oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Marek Kamola Członek Zarządu
2021-04-23 Sławomir Ziemski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki