REKLAMA

MFO S.A.: wyniki finansowe

2019-11-28 08:30
publikacja
2019-11-28 08:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_MFO_SA_na_dzien_30.09.2019_zgodnie_z_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH: 01.01.2019-30.09.2019 01.01.2018-30.09.2018 01.01.2019-30.09.2019 01.01.2018-30.09.2018
II. Przychody z działalności operacyjnej 338 252 321 333 78 506 75 546
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 143 27 613 6 068 6 492
IV. Zysk (strata) brutto 25 693 27 589 5 963 6 486
V. Zysk (strata) netto 20 738 22 686 4 813 5 333
VI. Całkowite dochody ogółem 20 738 22 686 4 813 5 333
VII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 6 607 490 6 607 490 6 607 490 6 607 490
VIII. Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) 3,93 4,22 0,91 0,99
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 558 6 165 4 307 1 449
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 460 -23 343 -2 428 -5 488
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 830 3 273 -1 585 769
XII. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ : Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018
XIII. Aktywa 289 904 258 314 66 285 60 073
XIV. Kapitał własny 155 754 140 567 35 612 32 690
XV. Zobowiązania długoterminowe 37 235 37 533 8 514 8 729
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 96 915 80 215 22 159 18 655


Wybrane
dane Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów
pieniężnych zaprezentowane zostały za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019
dla danych bieżących oraz za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 dla
danych porównawczych. Wybrane dane Sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowane zostały na dzień 30.09.2019 dla danych bieżących oraz na
dzień 31.12.2018 dla danych porównawczych.


Do
wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące
zasady:


1.Poszczególne
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej 
przeliczono według średniego
kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2019
roku  -4,3736
PLN/EUR dla danych bieżących oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku -4,3000
PLN/EUR dla danych porównawczych.


2.Poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2019 roku
do 30 września 2019 roku – 4,3086 PLN/EUR dla danych bieżących 
oraz  dla
okresu od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku - 4,2535 PLN/EUR
dla danych porównawczych.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.09.2019 zgodnie z MSSF.pdfSprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.09.2019 zgodnie z MSSF.pdf Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.09.2019 zgodnie z MSSF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2019-11-28 Adam Piekutowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki