REKLAMA

MFO S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej

2022-06-14 15:58
publikacja
2022-06-14 15:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-14
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2022 roku podjęło uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2022 roku powołało:
Pana Marka Mirskiego,
Pana Marcina Pietkiewicza,
Panią Martę Komorowską,
Panią Izabelę Turczyńską- Buszan,
Pana Piotra Gawrysia,
w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji liczonej od dnia 14 czerwca 2022 roku.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej umieszczono na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.mfo.pl/pl/o-firmie#wladze-spolki

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków Rady Nadzorczej:

 Nie ma po ich stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzą w stosunku do Spółki aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonują żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
 Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.
 Nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2018 r. oz.757).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-14 Jakub Czerwiński Członek zarządu
2022-06-14 Renata Zdzieszyńska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki