REKLAMA
PIT 2023

MENNICA: wyniki finansowe

2023-10-31 00:06
publikacja
2023-10-31 00:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GKMPSA_raport_kwartalny_30.09.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży 819 554 1 005 053 179 047 214 388
II. Skonsolidowany zysk na sprzedaży brutto 80 138 91 485 17 508 19 515
III. Skonsolidowany zysk na sprzedaży netto 42 172 40 992 9 213 8 744
IV. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej 45 579 40 983 9 958 8 742
V. Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem 65 911 23 204 14 400 4 950
VI. Skonsolidowany zysk netto 53 897 20 072 11 775 4 282
VII. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 52 403 21 506 11 448 4 587
VIII. Całkowite dochody ogółem 53 894 20 010 11 774 4 268
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 52 400 21 444 11 448 4 574
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 115 226 7 559 25 173 1 612
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -800 -10 930 -175 -2 331
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 504 -12 913 547 -2 754
XIII. Przepływy pieniężne netto razem 116 930 -16 284 25 546 -3 474
XIV. Aktywa trwałe razem 371 097 364 550 80 054 77 731
XV. Aktywa obrotowe razem 754 639 602 585 162 792 128 486
XVI. Suma aktywów 1 125 736 967 135 242 846 206 217
XVII. Zobowiązania długoterminowe razem 15 513 13 336 3 346 2 844
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 423 752 316 113 91 413 67 403
XIX. Kapitał własny 686 470 637 686 148 087 135 970
XX. Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 633 727 586 436 136 709 125 042
XXI. Kapitał zakładowy 51 087 51 087 11 021 10 893
XXII. Średnioważona liczba akcji w okresie sprawozdawczym (szt.) 51 087 191 51 087 191 51 087 191 51 087 191
XXIII. Skonsolidowany zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,06 0,39 0,23 0,08
XXIV. Skonsolidowany zysk netto na działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN / EUR) 1,03 0,42 0,22 0,09
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR) 13,44 12,48 2,90 2,66


Wybrane dane finansowe pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania
finansowego sporządzonego na dzień 30 wrzesnia 2023 roku. Wybrane dane
finansowe za okres porównawczy 2022 roku dla pozycji bilansowych są
zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2022 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GKMPSA_raport kwartalny_30.09.2023.pdfGKMPSA_raport kwartalny_30.09.2023.pdf GKMPSA_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny_30.09.2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-31 Katarzyna Budnicka Prezes Zarzadu, Dyrektor Naczelny
2023-10-31 Siemowit Kalukiewicz Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Monetarnej i Logistyki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki