MAXCOM S.A.: wyniki finansowe

2020-04-30 17:05
publikacja
2020-04-30 17:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_GK_MAXCOM_2019-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu_Maxcom_SA_do_akcjonariuszy_(002)_Ar_28_04_finalny_29-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Maxcom_BSSF_2019_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF_wydruk-pades.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Maxcom_w_roku_2019_final-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2019
I. Przychody ze sprzedaży 118 683 124 326 27 589 29 139
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 732 14 101 1 100 3 305
III. Zysk przed opodatkowaniem 3 629 14 307 844 3 353
IV. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 624 11 390 610 2 670
V. Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)* 2 700 2 700 2 700 2 375
VI. Zysk (strata) akcjonariuszy Jedn. Dominującej na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,97 4,22 0,23 0,99
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 083 -9 187 2 576 -2 153
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 008 -1 018 -234 -239
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 540 1 880 -2 683 441
X. Przepływy pieniężne netto -1 465 -8 325 -341 -1 951
XI. Aktywa trwałe 6 570 5 088 1 543 1 183
XII. Aktywa obrotowe 74 994 82 664 17 610 19 224
XIII. Zobowiązania długoterminowe 978 661 230 154
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 12 741 16 455 2 992 3 827
XV. Kapitał własny ogółem 67 845 70 636 15 932 16 427
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 67 350 70 124 15 815 16 308
XVII. Kapitał zakładowy 135 135 32 31


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EURO w
następujący sposób:


1. 
Pozycje
dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych zostały
przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca,


-      
kurs
średni w okresie 01.01.2019– 
31.12.2019 r. wynosił 1 EUR –
4,3018 PLN


-      
kurs
średni w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. wynosił 1 EUR – 4,2667 PLN


2. 
Pozycje
bilansowe  zostały
przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego
na dzień bilansowy,


-      
kurs na
31.12.2019 r. wynosił 1 EUR – 4,2585 PLN


-      
kurs na
31.12.2018 r. wynosił 1 EUR – 4,3000 PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_GK_MAXCOM_2019-sig-sig-sig.pdfSKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_GK_MAXCOM_2019-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Maxcom
List Zarządu Maxcom SA do akcjonariuszy (002) Ar 28 04 finalny 29-sig-sig.pdfList Zarządu Maxcom SA do akcjonariuszy (002) Ar 28 04 finalny 29-sig-sig.pdf List Zarządu Maxcom SA
Maxcom_BSSF 2019_Sprawozdanie z badania_JZP_MSSF_wydruk-pades.pdfMaxcom_BSSF 2019_Sprawozdanie z badania_JZP_MSSF_wydruk-pades.pdf Sprawozdanie BIegłego Rewidenta Grupy Kapitałowej Maxcom
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom w roku 2019 final-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom w roku 2019 final-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z Działalnośći Grupy Kapitałowej Maxcom

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Arkadiusz Wilusz Prezes Zarządu Arkadiusz Wilusz
2020-04-30 Andrzej Wilusz Wiceprezes Zarządu Andrzej Wilusz


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Monika Drewniaczyk Główny Księgowy Monika Drewniaczyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki