REKLAMA

MASTER PHARM S.A.: wyniki finansowe

2021-05-17 17:16
publikacja
2021-05-17 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MPH_Jednostkowe_SF_1Q2021_SF.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MPH_Skonsolidowane_SF_1Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_kwartalny_Master_Pharm_1Q21.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku oraz pozostałe całkowite dochody
I. Przychody ze sprzedaży 22 362 14 922 4 891 3 394
II. Koszty działalności -15 791 -13 580 -3 454 -3 089
III. Amortyzacja -1 071 -920 -234 -209
IV. Zysk operacyjny 6 756 963 1 477 218
V. Zysk przed opodatkowaniem 1 626 993 356 225
VI. Zysk roku obrotowego 1 289 790 282 179
VII. EBITDA* 7 828 1 883 1 712 427
VIII. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
IX. Aktywa trwałe 56 128 55 947 12 044 12 123
X. Aktywa obrotowe 59 351 54 207 12 735 11 747
XI. Aktywa razem 115 479 110 154 24 779 23 870
XII. Razem kapitał własny 94 726 93 437 20 326 20 248
XIII. Zobowiązania długoterminowe 3 345 3 632 718 787
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 17 408 13 085 3 735 2 835
XV. Razem kapitał i zobowiązania 115 479 110 154 24 779 23 870
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XVI. Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 66 7 164 15 1 630
XVII. Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -60 33 -14 8
XVIII. Przepływy pieniężne z dz. finansowej -506 -345 -111 -78
XIX. Przepływy pieniężne netto razem -500 6 852 -110 1 560
Jednostkowe sprawozdanie z wyniku oraz pozostałe całkowite dochody
XX. Przychody ze sprzedaży 21 541 13 979 4 711 3 180
XXI. Koszty działalności -19 012 -12 690 -4 158 -2 887
XXII. Amortyzacja -482 -459 -105 -104
XXIII. Zysk operacyjny 2 710 910 592 207
XXIV. Zysk przed opodatkowaniem -2 331 976 -510 222
XXV. Zysk roku obrotowego -1 914 781 -419 178
XXVI. EBITDA* 3 192 1 369 697 311
XXVII. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXVIII. Aktywa trwałe 54 967 54 359 11 795 11 779
XXIX. Aktywa obrotowe 52 271 48 020 11 216 10 406
XXX. Aktywa razem 107 238 102 379 23 011 22 185
XXXI. Razem kapitał własny 83 676 85 590 17 955 18 547
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 180 180 39 39
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 23 382 16 609 5 017 3 599
XXXIV. Razem kapitał i zobowiązania 107 238 102 379 23 011 22 185
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXXV. Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej -538 5 161 -118 1 174
XXXVI. Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -202 105 -44 24
XXXVII. Przepływy pieniężne z dz. finansowej -12 0 -3 0
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto razem -752 5 266 -165 1 198


*Wskaźnik EBITDA w ocenie Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar
Wyników (Alternative Performance Measure, dalej: APM) w rozumieniu
wytycznych ESMA/2015/1415. Emitent definiuje go jako wartość zysku
operacyjnego powiększonego o wartość amortyzacji. EBITDA jest miarą
przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej
działalności. Jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie
finansowej i z tego powodu Spółka zdecydowała o jego zastosowaniu,
prezentując dane finansowe.Poszczególne pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych
przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na
dzień 31.03.2021 wynosił 1 EUR – 4,6603 PLN; kurs na dzień 31.12.2020
wynosił 1 EUR – 4,6148 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku
oraz pozostałych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
kursów ogłoszonych przez NBP dla euro obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie
01.01.2021 – 31.03.2021 wynosił 1 EUR – 4,5721 PLN; kurs średni w
okresie 01.01.2020 – 31.03.2020 wynosił 1 EUR – 4,3963 PLN. Przeliczenia
dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez
podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
MPH Jednostkowe SF 1Q2021 SF.PDFMPH Jednostkowe SF 1Q2021 SF.PDF Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
MPH Skonsolidowane SF 1Q2021.pdfMPH Skonsolidowane SF 1Q2021.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Raport_kwartalny_Master_Pharm_1Q21.pdfRaport_kwartalny_Master_Pharm_1Q21.pdf Raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-17 Jacek Franasik Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki