REKLAMA

MABION S.A.: wyniki finansowe

2022-09-29 22:30
publikacja
2022-09-29 22:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Mabion_SF_2022HY_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarządu_z_dzialalności_Spólki_za_2022HY_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022-09-29_oświadczenie_w_spr._rzetelności_sporządzenia_sprawozdnia.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mabion_-_Raport_z_przegladu_-_HY_Review_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 82 553 1 590 17 781 350
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 197 -18 510 2 196 -4 071
III. Zysk (strata) brutto / przed opodatkowaniem 12 560 -19 572 2 705 -4 304
IV. Zysk (strata) netto 12 560 -19 572 2 705 -4 304
V. Średnioważona liczba akcji 16 161 751 16 161 326 16 161 751 16 161 326
VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,78 -1,21 0,17 -0,27
VII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,78 -1,21 0,17 -0,27
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -20 543 -29 397 -4 425 -6 465
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 078 -7 977 -878 -1 754
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 787 112 280 -385 24 692
XI. Przepływy pieniężne netto, razem -26 408 74 906 -5 688 16 473
XII. Dane na datę bilansową: 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XIII. Aktywa razem 154 458 184 237 33 000 40 057
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 88 583 130 924 18 926 28 465
XV. Zobowiązania długoterminowe 36 195 34 787 7 733 7 563
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 52 388 96 137 11 193 20 902
XVII. Kapitał własny 65 876 53 313 14 074 11 591
XVIII. Kapitał zakładowy 1 616 1 616 345 351
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 16 161 826 16 161 326 16 161 826 16 161 326
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,56 11,40 2,04 2,48
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,56 11,40 2,04 2,48
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXIII. kurs EUR RZIS 4,6427 4,5472
XXIV. kurs EUR BILANS 4,6806 4,5994
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Mabion SF 2022HY FINAL.pdfMabion SF 2022HY FINAL.pdf Mabion MSSF_1H2022
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022HY FINAL.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022HY FINAL.pdf Mabion_Sprawozdanie Zarządu_1H2022
2022-09-29_oświadczenie w spr. rzetelności sporządzenia sprawozdnia.pdf2022-09-29_oświadczenie w spr. rzetelności sporządzenia sprawozdnia.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Mabion - Raport z przeglądu - HY Review 2022.pdfMabion - Raport z przeglądu - HY Review 2022.pdf Raport Biegłego Rewidenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk
2022-09-29 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2022-09-29 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2022-09-29 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki