REKLAMA
WAŻNE

M.W. TRADE: wyniki finansowe

2019-11-08 08:01
publikacja
2019-11-08 08:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_3Q2019_roku_M.W._Trade_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności 11 262 22 461 2 614 5 281
II. Koszty działalności operacyjnej 10 649 18 353 2 472 4 315
III. Zysk brutto ze sprzedaży 613 4 108 142 966
IV. Zysk z działalności operacyjnej 610 4 146 142 975
V. Zysk brutto 666 4 208 155 989
VI. Zysk netto -2 100 3 456 -487 812
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 93 004 94 026 21 586 21 857
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 65 -36 15 -8
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -67 959 -77 711 -15 773 -18 021
X. Przepływy pieniężne netto, razem 25 110 16 279 5 828 3 827
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,25 0,41 -0,06 0,1
XII. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa, razem 166 515 289 514 38 073 67 329
XIV. Zobowiązania (razem) 83 879 204 778 19 179 47 623
XV. Kapitał własny 82 636 84 736 18 894 19 706
XVI. Liczba akcji (w szt.) 8 384 440 8 384 440 8 384 440 8 384 440
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,86 10,11 2,25 2,35


Dane finansowe
prezentowane w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na walutę
Euro w następujący sposób:a) pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej: wg średniego kursu NBP: na 30
września 2019 roku – 4,3736 PLN, na 31
grudnia
2018 roku – 4,3000 PLN (wybrane dane finansowe z bilansu zaprezentowano
na koniec 3Q2019 i na koniec 2018 roku),


b) pozycje
rachunku zysków i strat: wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
kursów NBP na koniec każdego miesiąca: 2019 roku – 4,3086 PLN, 2018 roku
– 4,2535 PLN.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport za 3Q2019 roku_M.W. Trade SA.pdfRaport za 3Q2019 roku_M.W. Trade SA.pdf Raport za 3Q2019 roku M.W. Trade S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2019-11-08 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki