REKLAMA

LSI SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 00:18
publikacja
2021-09-30 00:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_LSI_Software_Raport_z_przegladu_H1_2021_podpis_elektroniczny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LSI_Software_S.A._Raport_z_przegladu_H1_2021_podpis_elektroniczny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane skonsolidowane za okres
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 22 825 20 878 5 020 4 701
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 834 4 446 1 063 1 001
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 152 1 182 473 266
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 931 1 267 425 285
V. Zysk (strata) netto 1 991 1 283 438 289
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 991 1 283 438 289
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 54 215 53 980 11 992 11 697
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 41 839 39 848 9 255 8 635
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 721 707
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 41 839 39 848 9 255 8 635
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 2 976 3 767 658 816
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 9 400 10 365 2 079 2 246
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 820 6 084 180 1 370
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 189 -2 370 -481 -534
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 708 2 529 596 569
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 339 6 243 294 1 406
XVII. Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) 0,61 0,39 0,13 0,09
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 12,83 12,22 2,84 2,65
Dane jednostkowe za okres
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 20 311 19 343 4 467 4 355
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 3 680 4 078 809 918
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 257 1 246 276 281
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 049 1 338 231 301
XXIV. Zysk (strata) netto 1 102 1 358 242 306
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 102 1 358 242 306
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 54 795 55 166 12 121 11 954
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 42 740 41 638 9 454 9 023
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 721 707
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 42 740 41 638 9 454 9 023
XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 2 887 3 670 639 795
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 9 168 9 858 2 028 2 136
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 270 6 875 59 1 548
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 097 -2 321 -461 -523
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 728 2 138 600 481
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 901 6 692 198 1 507
XXXVI. Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) 0,34 0,42 0,07 0,09
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 13,11 12,77 2,90 2,77


Tabela nr 124/A/NBP/2021 z dnia 2021-06-30 EUR = 4,5208 PLNTabela nr
255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31 EUR = 4,6148 PLNŚrednia
arytmetyczny za okres 01-01-2021 - 30-06-2021 EUR = 4,5472 PLNŚrednia
arytmetyczny za okres 01-01-2020 - 30-06-2020 EUR = 4,4413 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdfSkrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupa_Kapitalowa_LSI_Software_Raport_z_przegladu_H1_2021_podpis_elektroniczny.pdfGrupa_Kapitalowa_LSI_Software_Raport_z_przegladu_H1_2021_podpis_elektroniczny.pdf Raport audytora z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
LSI_Software_S.A._Raport_z_przegladu_H1_2021_podpis_elektroniczny.pdfLSI_Software_S.A._Raport_z_przegladu_H1_2021_podpis_elektroniczny.pdf Raport audytora z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
2021-09-30 Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu
2021-09-30 Michał Czwojdziński Członek Zarządu
2021-09-30 Grzegorz Strąk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki