REKLAMA
WAŻNE

LIBET S.A.: Informacje dot. ZWZA LIBET S.A. zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020.

2020-08-26 17:51
publikacja
2020-08-26 17:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_nr_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_3.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_4.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_5.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_6.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-26
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Informacje dot. ZWZA LIBET S.A. zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) niniejszym:

(i) informuje, iż akcjonariusz NATIONALE-NAEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny z/s w Warszawie, w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 roku („ZWZA”) i w ramach porządku obrad ZWZA obejmującego m.in. powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, zgłosił kandydaturę Pana Michała Hulbój do Rady Nadzorczej Spółki;

Spółka w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego (załącznik numer 1) przedkłada pełną treść otrzymanego zgłoszenia obejmującego, w szczególności informacje o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej zgłoszonego Kandydata jak również szereg oświadczeń o charakterze formalnym i korporacyjnym.

(ii) informuje, iż akcjonariusz GLASPIN CONSULTANTS LIMITED z siedzibą na Cyprze, w związku z ZWZA i w ramach porządku obrad ZWZA obejmującego m.in. powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, zgłosił kandydatury Panów Jerzego Gabrielczyk, Sławomira Najnigier, Piotra Łyskawa, Grzegorza Warzocha, Jędrzeja Kozińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zarząd Spółki wskazuje, iż informacje dot. przebiegu drogi zawodowej Pana Jerzego Gabrielczyk dostępne są na stronie internetowej Spółki, albowiem Pan Jerzy Gabrielczyk pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Spółki w dacie złożenia niniejszego raportu.

Nadto według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Gabrielczyk: (1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; (2) nie jest, ani w okresie 5 lat od złożenia oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych; (3) nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu; (4) nie jest oraz nie został w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.); (5) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2399 z późn. zm.).
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zarząd Spółki wskazuje, iż informacje dot. przebiegu drogi zawodowej Pana Sławomira Najnigier dostępne są na stronie internetowej Spółki, albowiem Pan Sławomir Najnigier pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Spółki w dacie złożenia niniejszego raportu.

Na okoliczność zgłoszenia kandydatury Pana Sławomira Najnigiera do Rady Nadzorczej Spółki, zgłaszany kandydat złożył szereg oświadczeń jak i przedstawił informacje o przebiegu drogi zawodowej, przedkładane jako załącznik numer 2 do niniejszego raportu bieżącego.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zarząd Spółki wskazuje, iż informacje dot. przebiegu drogi zawodowej Pana Piotra Łyskawa dostępne są na stronie internetowej Spółki, albowiem Pan Piotr Łyskawa pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Spółki w dacie złożenia niniejszego raportu.
Na okoliczność zgłoszenia kandydatury Pana Piotra Łyskawa, do Rady Nadzorczej Spółki, zgłaszany kandydat złożył szereg oświadczeń przedkładanych jako załącznik numer 3 do niniejszego raportu bieżącego, w szczególności co do spełniania kryteriów niezależności szczegółowo opisanych w treści załączonych oświadczeń.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zarząd Spółki wskazuje, iż informacje dot. przebiegu drogi zawodowej Pana Grzegorza Warzocha dostępne są na stronie internetowej Spółki, albowiem Pan Grzegorz Warzocha pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Spółki w dacie złożenia niniejszego raportu.

Na okoliczność zgłoszenia kandydatury Pana Grzegorza Warzocha do Rady Nadzorczej Spółki, zgłaszany kandydat złożył szereg oświadczeń jak i przedstawił informacje o przebiegu drogi zawodowej, przedkładane jako załącznik numer 4 do niniejszego raportu bieżącego, w szczególności co do spełniania kryteriów niezależności szczegółowo opisanych w treści załączonych oświadczeń.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Kandydat do Rady Nadzorczej Pan Jędrzej Koziński jest biegłym rewidentem od 2009 roku oraz dyplomowanym księgowym od 2011 roku, Członkiem Regionalnej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu, a od 2019 roku Członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej PIBR.

Na okoliczność zgłoszenia kandydatury Pana Jędrzeja Kozińskiego do Rady Nadzorczej Spółki, zgłaszany kandydat złożył szereg oświadczeń jak i przedstawił informacje o przebiegu drogi zawodowej, przedkładane jako załącznik numer 5 do niniejszego raportu bieżącego, w szczególności co do spełniania kryteriów niezależności szczegółowo opisanych w treści załączonych oświadczeń.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(iii) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego i celem wykonania obowiązków wynikających z art. 447 §1 w związku z art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawia wymaganą stosownymi przepisami opinię Zarządu Spółki co do niektórych spraw objętych porządkiem obrad ZWZA (załączniku numer 6);

Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1.pdfZałącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdfZałącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 3.pdfZałącznik nr 3.pdf
Załącznik nr 4.pdfZałącznik nr 4.pdf
Załącznik nr 5.pdfZałącznik nr 5.pdf
Załącznik nr 6.pdfZałącznik nr 6.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-26 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2020-08-26 Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki