REKLAMA

LENTEX: wyniki finansowe

2021-03-26 06:45
publikacja
2021-03-26 06:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
259400SKRVBZ5VYJZ182-2020-12-31.BES.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
259400SKRVBZ5VYJZ182-2020-12-31.BES.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta_i_Grupy_Kapitalowej.BES.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta_i_Grupy_Kapitalowej.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych.BES.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Lentex_SBR_2020_MSSF_JZP_konsolidacja_ESEF_25.03.2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Lentex_SBR_2020_MSSF_JZP_konsolidacja_ESEF_25.03.2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_Grupa_Kapitalowa_Lentex_za_rok_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_i_ocena_Rady_Nadzorczej_Lentex_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Lentex_S.A._2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów* 372 354,00 320 840,00 83 222,00 74 583,00
II. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)* 69 729,00 46 014,00 15 585,00 10 696,00
III. Zysk/strata ze sprzedaży* 114 150,00 87 528,00 25 513,00 20 347,00
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)* 52 516,00 28 492,00 11 738,00 6 623,00
V. Zysk (strata) brutto* 54 367,00 28 404,00 12 151,00 6 603,00
VI. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 42 773,00 21 623,00 9 560,00 5 027,00
VII. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 574,00 -17 424,00 128,00 -4 050,00
VIII. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 43 347,00 4 199,00 9 688,00 976,00
IX. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 39 439,00 8 349,00 8 815,00 1 941,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 56 942,00 61 551,00 12 727,00 14 308,00
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -37 619,00 47 320,00 -8 408,00 11 000,00
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -61 583,00 -70 234,00 -13 764,00 -16 327,00
XIII. Przepływy pieniężne netto - razem -42 260,00 38 637,00 -9 445,00 8 982,00
XIV. Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 43 972 523,00 47 278 828,00 43 972 523,00 47 278 828,00
XV. Zysk na jedną akcję** 0,90 0,18 0,20 0,04
XVI. Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 43 972 523,00 47 278 828,00 43 972 523,00 47 278 828,00
XVII. Rozwodniony zysk na jedna akcję** 0,90 0,18 0,20 0,04
XVIII. Aktywa razem 486 570,00 500 183,00 105 437,00 117 455,00
XIX. Zobowiązania 126 134,00 134 709,00 27 332,00 31 633,00
XX. Zobowiązania długoterminowe 47 987,00 58 896,00 10 399,00 13 830,00
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 78 147,00 75 813,00 16 934,00 17 803,00
XXII. Kapitał własny 360 436,00 365 474,00 78 104,00 85 822,00
XXIII. Kapitał podstawowy 19 030,00 20 032,00 4 124,00 4 704,00
XXIV. Liczba akcji 43 972 523,00 43 972 523,00 43 972 523,00 43 972 523,00
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję** 8,20 7,73 1,78 1,82
* Prezentowane dane uwzględniają tylko działalność kontynuowaną. Wielkości dotyczące działalności zaniechanej zostały opisane w nocie 37 niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
** Dane zaprezentowane zostały w złotych/euro i uwzględniają działalność kontynuowaną i zaniechaną.
1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP:
- dla okresu od 01.01.2020 do 31.12.2020: Tabela kursów nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020r. 1 EUR = 4,6148
- dla okresu od 01.01.2019 do 31.12.2019: Tabela kursów nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019r. 1 EUR = 4,2585
a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapital własny w tys. zł (stan na 31.12.2020r.) / średnioważona liczba akcji w 2020 roku = 360.436 / 43.972.523 = 8,20 zł
b) wartość księgowa na 1 akcję = Kapital własny w tys. zł (stan na 31.12.2019r.) / średnioważona liczba akcji w 2019 roku = 365.474 / 47.278.828 = 7,73 zł
2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 12 miesięcy 2020r. (12 miesięcy 2019r.) przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 12 miesięcy 2020r. - 4,4742 (z 12 miesięcy 2019r.- 4,3018).
3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN / kurs średni EUR za ostatnie 12 miesięcy = 0,90 zł/akcję / 4,4742= 0,20 EUR/akcję.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
259400SKRVBZ5VYJZ182-2020-12-31.BES.zip259400SKRVBZ5VYJZ182-2020-12-31.BES.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020
259400SKRVBZ5VYJZ182-2020-12-31.BES.zip.xades259400SKRVBZ5VYJZ182-2020-12-31.BES.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020_podpisy
Sprawozdanie z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej.BES.xhtmlSprawozdanie z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej.BES.xhtml Sprawozdanie z działalności Lentex oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020
Sprawozdanie z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej.BES.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej.BES.xhtml.xades Sprawozdanie z działalności Lentex oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020_podpisy
Skonsolidowane Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.BES.xhtmlSkonsolidowane Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.BES.xhtml Skonsolidowane sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020
Skonsolidowane Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.BES.xhtml.xadesSkonsolidowane Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.BES.xhtml.xades Skonsolidowane sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020_podpisy
GK Lentex SBR 2020 MSSF JZP konsolidacja ESEF_25.03.2021.xhtmlGK Lentex SBR 2020 MSSF JZP konsolidacja ESEF_25.03.2021.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020
GK Lentex SBR 2020 MSSF JZP konsolidacja ESEF_25.03.2021.xhtml.xadesGK Lentex SBR 2020 MSSF JZP konsolidacja ESEF_25.03.2021.xhtml.xades Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2020_podpisy
List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa Lentex za rok 2020.xhtmlList Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa Lentex za rok 2020.xhtml List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa Lentex za rok 2020
Oświadczenia i ocena Rady Nadzorczej Lentex 2020.xhtmlOświadczenia i ocena Rady Nadzorczej Lentex 2020.xhtml Oświadczenia i ocena Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa Lentex za rok 2020
Informacja Zarządu Lentex S.A. 2020.xhtmlInformacja Zarządu Lentex S.A. 2020.xhtml Informacja Zarządu Grupa Kapitałowa Lentex za rok 2020
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki