7,3600 zł
0,00% 0,0000 zł
Lentex SA (LTX)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_3Q_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów** 377 189 370 131 88 677 86 955
II. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)** 53 668 52 829 12 617 12 411
III. Zysk/strata brutto ze sprzedaży** 99 668 101 635 23 432 23 877
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)** 37 893 39 351 8 909 9 245
V. Zysk (strata) brutto** 36 631 37 724 8 612 8 862
VI. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 29 795 31 544 7 005 7 411
VII. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 154 4 661 36 1 095
VIII. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 29 949 36 205 7 041 8 506
IX. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 24 455 30 683 5 749 7 208
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 180 8 288 10 152 1 947
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 446) (1 858) (2 691) (436)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (46 231) (32 957) (10 869) (7 743)
XIII. Przepływy pieniężne netto - razem (14 497) (26 527) (3 408) (6 232)
XIV. Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 48 858 358 48 858 358 48 858 358 48 858 358
XV. Zysk na jedną akcję*** 0,50 0,63 0,12 0,15
XVI. Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 48 858 358 48 858 358 48 858 358 48 858 358
XVII. Rozwodniony zysk na jedna akcję*** 0,50 0,63 0,12 0,15
XVIII. 2018-09-30 2017-12-31 2018-09-30 2017-12-31
XIX. Aktywa razem 608 128 623 457 142 372 149 478
XX. Zobowiązania 174 572 189 015 40 870 45 318
XXI. Zobowiązania długoterminowe 75 160 83 328 17 596 19 978
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 94 156 101 159 22 043 24 254
XXIII. Kapitał własny 433 556 434 442 101 502 104 160
XXIV. Kapitał podstawowy 20 032 20 032 4 690 4 803
XXV. Liczba akcji 48 858 358 48 858 358 48 858 358 48 858 358
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję*** 8,87 8,89 2,08 2,13


* Prezentowane dane porównywalne (okres 2017-01-01 do
2017-09-30) zostały przekształcone w związku z wydzieleniem w 2017 roku
działalności zaniechanej w efekcie sprzedaży jednostki zależnej, co
zostało zaprezentowane w nocie 1.4 niniejszego skonsolidowanego
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.**
Prezentowane dane uwzględniają tylko działalność kontynuowaną. Wielkości
dotyczące działalności zaniechanej zostały opisane w nocie 1.27
niniejszego skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego.*** Dane zaprezentowane zostały w złotych/euro i
uwzględniają działalność kontynuowaną i zaniechaną.1.
Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu
ogłoszonego przez Prezesa NBP:- dla danych na dzień 30.09.2018:
Tabela kursów nr 189/A/NBP/2018 z dnia 28.09.2018r. 1 EUR = 4,2714-
dla danych na dzień 31.12.2017: Tabela kursów nr 251/A/NBP/2017 z dnia
29.12.2017r. 1 EUR = 4,1709a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał
własny w tys. zł ( stan na 30.09.2018r.) / liczba akcji w tys. szt. na
30.09.2018r. = 433.556 / 48.858,358= 8,87 złb) wartość księgowa
na 1 akcję w EUR =Kapitał własny w tys. EUR (stan na 30.09.2018r.) /
liczba akcji w tys. szt. na 30.09.2018r.= 101.502 / 48.858,358= 2,08
EUR2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 9 miesięcy 2018 roku (9
miesięcy 2017 roku) przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 9 miesięcy
2018 roku - 4,2535 (9 miesięcy 2017 roku - 4,2566).3. Zysk na
jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN : kurs średni EUR
za ostatnie 9 miesięcy = 0,50 zł/akcję : 4,2535 = 0,12 EUR/akcję.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 3Q 2018.pdfRaport 3Q 2018.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Lentex za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-16 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
2018-11-16 Barbara Trenda Członek Zarządu
2018-11-16 Adrian Grabowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.