REKLAMA

LARK: wyniki finansowe

2018-05-30 17:55
publikacja
2018-05-30 17:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Q_I_2018_Lark.pl_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1 / 2018
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-05-30
Lark.pl SA
(pełna nazwa emitenta)
LARK Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-495 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerwca 1976 r. 4
(ulica) (numer)
22 483 11 00 22 483 11 01
(telefon) (fax)
[email protected] www.mitsa.pl
(e-mail) (www)
526-021-09-84 011525843
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów
0 6 0 1
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 -161 -1 -38
III. Zysk (strata) brutto -3 -161 -1 -38
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej
0 0 0 0
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 0 0 0
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 0 0 0 0
IX. Aktywa razem 41 272 25 662 9 807 6 081
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 572 18 095 4 888 4 288
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 20 450 17 982 4 859 4 261
XIII. Kapitał własny 20 700 7 567 39 452 39 346
XIV. Kapitał zakładowy 166 033 166 033 39 452 39 346
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 20 700 7 567 4 919 1 793
XVI. EBITDA -3 -61 -1 -14
XVII. Liczba akcji (w szt.) 15 964 750 15 964 750 15 964 750 15 964 750
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,00 -0,01 0,00 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,30 0,47 0,31 0,11
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q_I_2018 Lark.pl S.A..pdfQ_I_2018 Lark.pl S.A..pdf Q_I_2018 Lark.pl S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-30 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki