LABO PRINT S.A: wyniki finansowe

2020-04-30 11:49
publikacja
2020-04-30 11:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Labo_Print_SA-R_2019_20200429_wersja_finalna-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2019_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent_dn-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Rachunek zysków i strat za okres 01.01 do 31.12.2019 01.01 do 31.12.2018 01.01 do 31.12.2019 01.01 do 31.12.2018
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80322 71879 18672 16846
III. Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 5000 4438 1162 1040
IV. Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 6234 4444 1449 1041
V. Zysk (strata ) netto 4728 3261 1099 764
VI. Bilans, dane na dzień 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
VII. Suma bilansowa 61723 52318 14494 12167
VIII. Aktywa trwałe 44435 38515 10434 8957
IX. Aktywa obrotowe 17289 13803 4060 3210
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41189 35824 9672 8331
XI. Zobowiązania długoterminowe 20845 19258 4895 4479
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 20344 16566 4777 3853
XIII. Kapitał własny 20535 16494 4822 3836
XIV. Kapitał podstawowy 3618 3618 850 841
XV. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01 do 31.12.2019 01.01 do 31.12.2018 01.01 do 31.12.2019 01.01 do 31.12.2018
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 8706 9202 2024 2157
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10835 -16703 -2519 -3915
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4125 3514 959 824
XIX. Przepływy netto razem 1997 -3987 464 -934
XX. Liczba akcji ( szt. ) 3617600 3617600 3617600 3617600
XXI. Rachunek zysków i strat za okres 01.01 do 31.12.2019 01.01 do 31.12.2018 01.01 do 31.12.2019 01.01 do 31.12.2018
XXII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 3617600 3617600 3617600 3617600
XXIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 3617600 3617600 3617600 3617600
XXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) 1,31 0,90 0,30 0,21
XXV. Zysk / strata rozwodniony na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 1,31 0,90 0,30 0,21
XXVI. Średnioważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego 3617600 3617600 3617600 3617600
XXVII. Zysk/strata zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) 1,31 0,90 0,30 0,21
XXVIII. Zysk (strata) zannualizowany ( tys. zł / tys. EUR ) 4728 3261 1099 764
XXIX. Bilans, dane na dzień 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XXX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 5,68 4,56 1,33 1,06
XXXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 5,68 4,56 1,33 1,06
XXXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,15 0,19 0,04 0,04
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu
01.01.2019 do 31.12.2019 wynosi 4,2585. Kurs obowiązujący na ostatni
dzień okresu 01.01.2018 do 31.12.2018 wynosi 4,3000. Kurs średni w
okresie, obliczany jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019
wynosi 4,3018. Kurs średni w okresie, obliczany jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 wynosi 4,2669. Najwyższy kurs w
okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wystapił w dniu 23.09.2019 i wynosił
4,3891. Najwyższy kurs w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 wystąpił w
dniu 03.07.2018 i wynosił 4,3978. Najniższy kurs w okresie od 01.01.2019
do 31.12.2019 wystąpił w dniu 01.07.2019 i wynosił 4,2406. Najniższy
kurs w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 wystąpił w dniu 29.01.2018 i
wynosił 4,1423. </font>
</p>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Labo Print SA-R 2019 20200429 wersja finalna-sig-sig.pdfLabo Print SA-R 2019 20200429 wersja finalna-sig-sig.pdf Jednostkowy raport roczny Labo Print S.A. za rok 2019
Labo Print 2019 BSF MSSF SzB PL emitent dn-sig.pdfLabo Print 2019 BSF MSSF SzB PL emitent dn-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Krzysztof Fryc Prezes Zarządu
2020-04-30 Wiesław Niedzielski Wiceprezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Karolina Mikołajczak osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki