REKLAMA

Kredyt dla firm: jakie dokumenty? Pytamy banki o procedury

Katarzyna Rostkowska2017-03-24 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2017-03-24 06:00

Planujesz zaciągniecie kredytu firmowego, ale przerażają cię procedury z tym związane. Nie masz czasu na szukanie informacji o wymaganych przez bank dokumentach. Redakcja Bankier.pl pyta o procedury Idea Bank, ING Bank Ślaski, Nest Bank, PKO BP oraz inne instytucje.

Rynek usług finansowych jest bogaty w ofertę kredytów dla firm, ale z drugiej strony dotarcie do informacji dotyczących samego procesu wnioskowania o finansowanie nie jest takie proste i przejrzyste. Na ogół na stronach banków znajdujemy oferty produktów - kiedy jednak chodzi o regulaminy, trzeba się nieźle napocić, żeby wyciągnąć szczegółowe informacje.

Tym razem redakcja Bankier.pl poprosiła banki o przedstawienie podstawowych procedur, jakie czekają przyszłych kredytobiorców. Poprosiliśmy m.in. o wskazanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku i kanałów, za pomocą których przedsiębiorca ma możliwość wnioskowania o kredyt oraz określenie minimalnego czasu prowadzenia działalności gospodarczej. Wytyczne otrzymaliśmy od BPS, BZ WBK, Crédit Agricole, Idea Banku, ING Banku Śląskiego, Banku Millennium, Nest Banku, PKO BP, SGB oraz Toyota Banku.

Kredyt dla firm: jakie dokumenty? Pytamy banki o procedury

Kiedy złożyć wniosek kredytowy?

Właściwy moment na złożenie wniosku kredytowego jest wynikiem indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Firmy podejmują decyzję o dodatkowym finansowaniu zależnie od ich planów rozwojowych lub specyfiki branży, w której działają. Inne spojrzenie na tę kwestię mają jednak banki, które bardzo często określają minimalny okres prowadzenia działalności, po którym można starać się o przyznanie kredytu.

Wśród banków, które podzieliły się z nami informacjami na temat wewnętrznych procedur, najlepiej wypada Idea Bank oraz PKO BP. Zaciągniecie kredytu jest możliwe od pierwszego dnia założenia działalności. PKO BP jako jeden z nielicznych banków kredytuje startupy. W Grupie SGB przedsiębiorca, który planuje zaciągniecie zobowiązania, powinien działać na rynku przez okres 12 miesięcy. Bank jednak daje alternatywę kredytobiorcy w postaci możliwości przedstawienia adekwatnego zabezpieczenia, co umożliwi skrócenie minimalnego okresu. Dodatkowo SGB jest bankiem specjalizującym się w finansowaniu sektora agro, w związku z czym preferowani są klienci prowadzący działalność rolniczą.

Minimalny okres prowadzenia działalności, po którym firma może wnioskować o kredyt

Idea Bank – od pierwszego dnia

PKO Bank Polski – od pierwszego dnia

ING Bank Śląski – po 6 miesiącach

Bank BPS – po 12 miesiącach

BZ WBK – po 12 miesiącach

Nest Bank – po 12 miesiącach (6 miesięcy –  w przypadku przedstawicieli zawodów zaufania społecznego m.in. lekarzy, prawników, notariuszy, stomatologów)

Bank Millennium – po 12 miesiącach (6 miesięcy –  w przypadku poradzenia w banku rachunku firmowego od początku prowadzenia działalności)

SGB – po 12 miesiącach

Crédit Agricole Bank Polska – po 24 miesiącach

Toyota Bank – ustalany indywidualnie

Natomiast po okresie 6 miesięcy przedsiębiorcy mogą starać się o kredyt w ING Banku Śląskim. Wniosek może zostać złożony przez każdą firmę, niezależnie od branży, w której działa – specjalne warunki dotyczą jednak klientów z zawodów zaufania społecznego – bank przygotował dla nich ofertę na preferencyjnych warunkach cenowych.

Bank Millennium również rozpatrzy wniosek złożony przez firmę działającą od pół roku pod warunkiem, że będzie posiadała w nim rachunek firmowy w od początku prowadzenia działalności. W przeciwnym wypadku, standardowy próg wynosi 12 miesięcy.

Przedstawiciele wolnych zawodów zaufania społecznego m.in. lekarze, prawnicy, notariusze, stomatolodzy dostaną kredyt wcześniej także w Nest Banku - wniosek mogą złożyć po 6 miesiącach od rozpoczęcia działalności. W przypadku kredytów dla przedsiębiorców wymagany okres prowadzenia firmy wynosi 12 miesięcy.

Klienci ubiegający się o finansowanie bieżącej lub inwestycyjnej działalności w BZ WBK, swoją firmę powinni prowadzić przez minimum 12 miesięcy. Wyjątek stanowi kredyt Biznes Ekspres Hipoteka, przy którym bank wymaga, aby okres prowadzenia działalności wynosił 24 miesiące.

Rok – tyle wynosi minimalnym okres, jaki powinno dziać przedsiębiorstwo przed złożeniem wniosku kredytowego w Banku PBS. Również w Crédit Agricole klient wnioskujący o kredyt powinien prowadzić firmę przez dwa lata. Natomiast Toyota Bank, który specjalizuje się w kredytach samochodowych, stosuje wyłącznie indywidualne podejście. To oznacza, że nie został określony minimalny wymagany czas prowadzenia działalności.

Formy prawne i podatkowe a wymagane dokumenty

Z reguły banki nie posiadają preferencji co do form prawnych i podatkowych przedsiębiorstwa wnioskującego o finansowanie. Każdy klient traktowany jest indywidualnie. Najwięcej jednak kredytów udzielanych jest podmiotom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, co wynika z faktu, iż jest to przeważająca forma wśród polskich firm. Jedynie Nest Bank, który głownie specjalizuje się w obsłudze mikrofirm oraz BPS wskazały, że preferują firmy rozliczające się na podstawie KPiR, karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W zależności od wewnętrznych procedur, banki wymagają złożenia warz z wnioskiem kredytowym odpowiednich dokumentów finansowych oraz założycielskich.

BPS

Wymagane przez bank dokumenty rejestrowe w zależności od formy prawnej:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nr REGON oraz NIP, zgoda współmałżonka na zaciągniecie zobowiązania lub orzeczenie o rozdzielności majątkowej, dodatkowo w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki;
 • spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna – odpis z KRS, umowa / status spółki, zaświadczenie o nr REGON oraz NIP,  zgoda współmałżonków wspólników spółki na zaciągniecie zobowiązania lub orzeczenie o rozdzielności majątkowej;
 • spółki prawa handlowego ( sp. z o.o., S.A.) – odpis z KRS, umowa / status spółki, uchwała dotycząca zaciągania zobowiązań, zaświadczenie o nr REGON oraz NIP;

Wymagane przez bank dokumenty finansowe w zależności od formy opodatkowania:

 • uproszczona księgowość – deklaracja podatkowa PIT-36 lub PIT-36L z załącznikiem PIT/B za zakończony rok, podsumowanie KPiR, tabele amortyzacyjne lub wydruk z systemu;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zeznanie o wysokości uzyskanych przychodów (PIT-28), ostatnia strona ewidencji przychodów za ostatni rok, ewidencja przychodów za okres bieżący, spis z natury, wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • karta podatkowa – decyzja US o wysokość podatku dochodowego;
 • pełna księgowość – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata oraz okres bieżący (informacje dodatkowe, zestawienie zmian w kapitale – jeśli są sporządzane), prognozy za okres wskazany przez bank, deklaracja podatkowa PIT lub CIT;

Dla kredytów powyżej 5 mln zł bank dodatkowo wymaga dostarczenia struktury należności i zobowiązań, struktury zatrudnienia oraz sprzedaży.

BZ WBK

Wymagane przez bank dokumenty rejestrowe w zależności od formy prawnej:

 • osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne – oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej ( dla rolników), umowa spółki (dot. spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, cywilnej), statut spółki (dot. spółki komandytowo-akcyjnej), zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;
 • spółki prawa handlowego (sp. z o.o., S.A.) – umowa spółki w formie aktu notarialnego (dot. spółki z o.o.), statut w formie aktu notarialnego (dot. spółki akcyjnej), zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;
 • inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą – zgodnie z przepisami regulującymi ich działalność;

Wymagane przez bank dokumenty finansowe w zależności od formy opodatkowania uzależnione są od kwoty zaangażowania kredytowego:

- zaangażowanie do kwoty 300 tys. zł

 • uproszczona księgowość – zeznanie podatkowe za ostatni rok obrachunkowy (PIT/CIT), w przypadku PIT-36 (L) obowiązkowo załącznik B;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – deklaracja podatkowa PIT-28 za ostatni rok obrachunkowy;
 • karta podatkowa (dla płatników podatku VAT) – deklaracja VAT za ostatni rok obrachunkowy oraz za okres bieżący, decyzja organu podatkowego dotyczącego karty podatkowej;
 • pełna księgowość – rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy, dodatkowo klienci zewnętrzni prowadzących działalność w formie sp. z o.o. są zobowiązani są do złożenia bilansu za ostatni rok obrachunkowy;
 • rolnicy – nakaz płatniczy lub zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, roczna deklaracja podatkowa osób fizycznych za ostatni rok (gdy rolnik prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG / KRS), dodatkowo rolnicy prowadzący działalność w ramach działów specjalnych produkcji rolnej muszą dostarczyć: deklaracje podatkowe PIT-7  i PIT-36 za ostatni rok, a w przypadku pełnej księgowości -  rachunek zysków i strat za ostatni rok, natomiast w przypadku braku pełnej księgowości, dla płatników podatku VAT - deklaracje podatkowe VAT za ostatni rok oraz okres bieżący;

- zaangażowanie powyżej kwoty 300 tys. zł

 • uproszczona księgowość – wydruki z książki przychodów i rozchodów podpisane przez klienta, roczne deklaracje podatkowe osób fizycznych za 2 ostatnie lata (w przypadku PIT-36 (L) obowiązkowo załącznik B), dodatkowo klienci o zaangażowaniu powyżej 500 tys. zł - dane finansowe za analogiczny okres roku poprzedniego w zakresie KPiR;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa – wydruki z systemu klienta zawierające wymagane informacje finansowe podpisane przez klienta, dla płatników podatku VAT - deklaracje VAT za ostatnie pełne dwa lata oraz za okres bieżący (tylko w przypadku karty podatkowej), roczne deklaracje podatkowe PIT-28 osób fizycznych za 2 ostatnie lata (tylko w przypadku ryczałtu);
 • pełna księgowość – bilans i rachunek zysków i strat składane do GUS za ostatnie 2 lata , sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał składany do GUS (lub inne okresy jeśli wymagane są dla decyzji), dodatkowo klienci o zaangażowaniu powyżej 500 tys. zł – dane finansowe za analogiczny okres roku poprzedniego w zakresie rachunku zysków i strat, informacje o wysokości zapłaconych odsetek z tytułu kredytów w okresie objętym analizą oraz informacje o wysokości wypłaconych dywidend, ostatni raport z badania sprawozdań finansowych, roczne deklaracje podatkowe (PIT/CIT) za 2 ostatnie lata obrachunkowe (w przypadku PIT-36 (L) obowiązkowo załącznik B);
 • rolnicy – roczne deklaracje podatkowe osób fizycznych za 2 ostatnie lata (przy dochodach osiąganych poza rolnictwem), deklaracja na podatek rolny, nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, roczne deklaracje podatkowe osób fizycznych za ostatni rok (gdy rolnik prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG / KRS), dodatkowo rolnicy prowadzący działalność w ramach działów specjalnych produkcji rolnej są zobowiązani do dostarczenia: deklaracji podatkowej PIT-7  i PIT-36 za ostatnie 2 lata, informacji finansowej podpisanej przez klienta, w przypadku pełnej księgowości - rachunek zysków i strat oraz bilans za ostatnie 2 lata obrachunkowe, w przypadku braku pełnej księgowości dla płatników podatku VAT -  deklaracje podatkowe VAT za ostatnie dwa lata oraz okres bieżący;

ING Bank Śląski

Wymagane przez bank dokumenty rejestrowe w zależności od formy prawnej:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza – nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty;
 • spółka cywilna, spółka jawna, partnerska - umowa spółki;
 • spółki prawa handlowego – umowa spółki, status spółki;

Wymagane przez bank dokumenty finansowe w zależności od formy opodatkowania:

 • uproszczona księgowość – wydruk z książki za ostatni zakończony rok z rozliczonymi stanami magazynowymi albo PIT-36 / 36L wraz z załącznikiem B, opcjonalnie ewidencja środków trwałych (gdy do analizy będzie brana pod uwagę wysokość amortyzacji);
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – PIT-28 za ostatni zakończony rok oraz oświadczenie przedsiębiorcy o wysokości kosztów działalności gospodarczej;
 • karta podatkowa – aktualna decyzja o wymiarze podatku oraz  oświadczenie przedsiębiorcy o wysokości przychodów, kosztów działalności gospodarczej, kosztów odsetkowych;

Dodatkowo przedsiębiorca może zostać poproszony o dostarczenie wyciągów z rachunków firmowych posiadanych w innych bankach, za okres 6 ostatnich miesięcy. Również na każdym etapie analizy wniosku, bank może zażyczyć sobie dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Czytaj dalej: Wymagane dokumenty w PKO BP, Nest Banku oraz jak złożyć wniosek kredytowy »

Bank Millenium

Wymagane przez bank dokumenty finansowe w zależności od formy prawnej:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza - informacje z bazy CEiDG, informacje z bazy GUS (generowane w banku);
 • spółka cywilna – informacje z bazy CEiDG, informacje z bazy GUS, umowa spółki;
 • spółka jawna – odpis z KRS;
 • spółki prawa handlowego – umowa spółki, status spółki;

Wymagane przez bank dokumenty finansowe w zależności od formy opodatkowania uzależnione są od kwoty zaangażowania kredytowego:

- obroty firmy do kwoty 5 mln zł.

 • uproszczona księgowość – wydruk z KPiR za rok bieżący i ostatni zakończony;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zaświadczenie z US o wysokości uzyskanych przychodów za ostatni zakończony rok kalendarzowy lub zeznanie podatkowe złożone w US;
 • karta podatkowa – aktualna decyzja dotycząca ustalenia stawki karty podatkowej;
 • pełna księgowość – sprawozdanie finansowe za rok bieżący i ostatni zakończony;

- obroty firmy powyżej kwoty 5 mln zł.

Firma osiągająca obroty powyżej 5 mln zł jest zobowiązana, oprócz powyższych dokumentów, dostarczyć do banku dokumenty dotyczące zaangażowania finansowego oraz innych wymaganych przez bank, niezbędnych do oceny zdolności kredytowej. Dodatkowo, jeśli wniosek jest składany przez nowego klienta, bank poprosi o dokumenty formalno - prawne firmy.

Nest Bank

Wymagane przez bank dokumenty finansowe w zależności od formy opodatkowania:

 • uproszczona księgowość – PIT za poprzedni rok oraz dodatkowo bank może poprosić o dostarczenie podsumowania KPiR za ostatnie 12 miesięcy;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – PIT za poprzedni rok;
 • karta podatkowa – decyzja dotycząca ustalenia stawki karty podatkowej;

PKO BP

W związku z dużym zróżnicowaniem dotyczącym wymaganych dokumentów przez bank, zostały przedstawione wymogi dla najczęściej kredytowanej formy – jednoosobowej działalności gospodarczej rozliczającej się na podstawie KPiR:

 • deklaracja podatkowa za dwa ostatnie lata obrotowe;
 • KPiR za okres bieżący oraz dwa ostatnie lata obrotowe;
 • sprawozdanie finansowe (na druku banku);
 • oświadczenie majątkowe (na druku banku);

Toyota Bank

Wymagane przez bank dokumenty finansowe w zależności od formy opodatkowania:

 • uproszczona księgowość – deklaracja podatkowa za rok poprzedni oraz zestawienie z KPiR za ostatni miesiąc;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – deklaracja podatkowa za rok poprzedni oraz zestawienie ewidencji przychodów za ostatni miesiąc;
 • karta podatkowa – decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości podatku oraz wpłaty podatku z 3 ostatnich miesięcy;

Wymagane przez bank dokumenty finansowe w zależności od formy prawnej:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe -bilans i rachunek wyników za rok poprzedni oraz rachunek zysków i strat za ostatni kwartał;
 • spółki jawne, spółki partnerskie, spółki cywilne - deklaracje podatkowe wszystkich wspólników za rok poprzedni oraz zestawienie z KPiR za ostatni miesiąc;

Wniosek – bez niego ani rusz

Podstawowym dokumentem, jaki przedsiębiorca musi wypełnić jest wniosek kredytowy, który można pobrać w banku bądź bezpośrednio ze strony internetowej. Banki wychodząc naprzeciw klientom, uruchomiły dodatkowe kanały, za pomocą których możliwe jest złożenie wniosku. Nie wszędzie można jednak na takie liczyć. W dalszym ciągu do oddziału musi udać się klient rozważający zaciągnięcie zobowiązania w  BPS, Crédit Agricole, Nest Banku, SGB czy Toyota Banku (za pośrednictwem autoryzowanej stacji dealerskiej).

Również w Banku Millennium przedsiębiorca może złożyć wniosek jedynie bezpośrednio w oddziale banku, chyba że jest klientem segmentu Korporacje i wówczas dokumenty mogą zostać odebrane przez mobilnego doradcę bankowego. BZ WBK natomiast umożliwia klientom złożenie wniosku w oddziale, online bądź telefonicznie. Proces zrealizowany w całości przez telefon bez konieczności wychodzenia z domu, jest dostępny wyłącznie dla stałych klientów BZ WBK.

Również ING Bank Śląski uruchomił dodatkowe kanały, za pośrednictwem których klient może wnioskować o kredyt – bankowość elektroniczna Moje ING, strona internetowa banku oraz za pośrednictwem m.in. pośredników Expander czy Open Finance. Podobne możliwości daje przedsiębiorcom PKO BP, w którym złożenie wniosku o finansowanie może odbywać się przez oddział stacjonarny, za pośrednictwem konsultanta telefonicznego czy przez bankowość internetową. Natomiast Idea Bank umożliwił klientom składanie wniosku w oddziale banku bądź za pośrednictwem strony internetowej.

Kredyt dla firm: jakie dokumenty? Pytamy banki o procedury

Składając wniosek kredytowy, przedsiębiorca coraz rzadziej może spotkać się z prowizją za jego rozpatrzenie. Większość banków odeszła od pobierania przedmiotowej opłaty, co sprzyja większej swobodzie składania wniosków w kilku bankach równocześnie. Wśród badanych instytucji finansowych, jedynie w SGB klient musi liczyć się z koniecznością poniesienia wstępnej prowizji za rozpatrzenie wniosku, płatnej w dniu jego złożenia – jeśli kredyt zostanie przyznany, jest ona zliczana na poczet prowizji przygotowawczej, płatnej w dniu uruchomienia zobowiązania.

Jeśli chodzi o czas oczekiwania na decyzję kredytową, jest to kwestia bardzo indywidualna. Zależy do sytuacji finansowej klienta, dotychczasowej współpracy z bankiem oraz rodzaju dokumentów poddanych analizie przez bank. Przedsiębiorca może być zmuszony spędzić nawet kilka dni w niepewności. W grupie SGB czas oczekiwania na decyzję może dochodzić nawet do 14 dni roboczych. W BPS – 4 dni, natomiast w  Crédit Agricole – do 5 dni roboczych.

Klient Banku Millennium może otrzymać taką decyzję od razu. Jeśli jednak przedsiębiorca wcześniej nie współpracował z bankiem, zajmie to ok. 4 dni. Podobna sytuacja jest w PKO BP. W przypadku stałych klientów oraz niskich kwot czas wydawania decyzji wynosi do jednego dnia roboczego. BZ WBK, w przypadku Kredytu MŚP – online, decyzję podejmuje nawet w 15 minut, przy standardowych procedurach czas wydłuża się do 24 godzin. Toyota Bank wniosek rozpatruje do godziny czasu. Natomiast ING Bank Śląski, na wydanie decyzji kredytowej przewiduje 48 godzin.

Nowy klient kontra aktualny klient banku

Okazuje się, że jedynie Toyota Bank nie stosuje uproszczonych procedur w stosunku do aktualnych klientów. Przejdą oni takie same procedury, jak w przypadku nowego klienta. Pozostałe instytucje wskazały, że wobec stałego klienta stosowane są procedury uproszczone, co oznacza rezygnację z niektórych dokumentów czy skrócony czas oczekiwania na decyzję kredytową. Nest Bank aktualnym klientom proponuje kredyty i limity bez konieczności przedstawiania szczegółowej dokumentacji firmy.

W Banku Millennium klient posiadający rachunek może starać się o kredyt po 6 miesiącach od założenia działalności, kiedy standardowe procedury wymagają prowadzenia firmy przez minimum 12 miesięcy. Natomiast aktualni klienci PKO BP oraz ING Banku Śląskiego są nagradzani uzyskaniem decyzji kredytowej tego samego dnia oraz możliwością podpisania umowy online. Najczęściej spotykanym ułatwieniem dla klientów posiadających już produkty w danym banku jest brak konieczności przedstawiania wszystkich wymaganych przez bank dokumentów finansowych, założycielskich firmy czy zaświadczeń o niezaleganiu wobec ZUS/US. Bank jest w posiadaniu historii rachunku bankowego, z którego jest w stanie wyciągnąć niezbędne informacje na temat klienta m.in. miesięczne obroty. Takie udogodnienie oferuje swoim klientom m.in. BZ WBK oraz Grupa SGB. Rozważając zaciągniecie kredytu, warto zatem uzyskać informację w banku czy posiadanie rachunku bieżącego uchroni przed dodatkowymi procedurami.

Strata nie przekreśla szans na kredyt

Przedsiębiorcy, którzy odnotowali stratę nie są skreśleni z „listy potencjalnych kredytobiorców”, jak wynika z informacji udzielonych przez badane banki. Strata nie musi oznaczać braku zdolności do regulowania zobowiązań zaciągniętych przez klienta. Może być wynikiem zaksięgowania jednorazowo amortyzacji czy nakładów na realizowane przez firmę inwestycje.

Dlatego banki w stosunku do każdego klienta stosują indywidualne podejście - dokonują analizy dokumentów finansowych oraz biorą pod uwagę sporządzone prognozy. Dużo zależy również od rodzaju branży, w której przedsiębiorca działa i od tego czy jest ona uznawana przez bank za ryzykowną. Klienci, którzy ponieśli stratę, są proszeni o dostarczenie historycznych i bieżących wyników, na podstawie których badana jest kondycja firmy oraz dynamika jej rozwoju.

W niektórych przypadkach muszą spełnić dodatkowe warunki bądź dostarczyć adekwatne zabezpieczenie. Między innymi z taką sytuacją spotkają się klienci Banku Millennium. Wewnętrzne procedury nie zamykają drogi do uzyskania kredytu przedsiębiorcom odnoszącym stratę, są oni jednak zobowiązani do przedstawienia zabezpieczenia płynnego m.in. w postaci blokady środków pieniężnych na lokacie terminowej.

Co jeszcze kryje wniosek o kredyt firmowy

Wnioskując o kredyt przedsiębiorca musi pamiętać o stosowanych przez bank ograniczeniach odnośnie do minimalnej oraz maksymalnej kwoty zobowiązania. Jeśli chodzi o kwotę maksymalną, jest ona najczęściej ustalana na podstawie zdolności kredytowej firmy. Inaczej wygląda kwestia kwoty minimalnej, której wartość jest określona przez procedury większości banków. Najniższą kwotę kredytu przedsiębiorca może zaciągnąć w Banku Millennium oraz Idea Banku – 1000 zł.

Toyota Bank udziela minimalnego kredytu firmowego w wysokości 3000 zł, natomiast w PKO BP można zaciągnąć kordyt od 5000 zł. Najczęściej spotykanym progiem, wyznaczanym przez banki, jest kwota 10 000 zł. Taką minimalną kwotę przedsiębiorca uzyska składając wniosek w BPS, Nest Banku, BZ WBK, ING Banku Śląskim czy Crédit Agricole. Wśród analizowanych banków wyłącznie SGB wskazał, że nie został określony procedurami minimalny próg dotyczący udzielanych kredytów firmowych.

Źródło:
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (14)

dodaj komentarz
kaminski-finance
Warto rozwinąć myśl przygotowania dokumentów pod kredyt dla spółki. W artykule padła ta kwestia skrótowo, jednak warto dodać, że wszystkie dokumenty (bilanse i RZiS'y) muszą być w wersji pełnej (nie uproszczonej) oraz aktualne na dzień składania wniosku (rozliczone wszystkie kwartały lub wręcz rozliczone do poprzedniego Warto rozwinąć myśl przygotowania dokumentów pod kredyt dla spółki. W artykule padła ta kwestia skrótowo, jednak warto dodać, że wszystkie dokumenty (bilanse i RZiS'y) muszą być w wersji pełnej (nie uproszczonej) oraz aktualne na dzień składania wniosku (rozliczone wszystkie kwartały lub wręcz rozliczone do poprzedniego miesiąca). Bardziej opisałem to tu: https://kaminski-finance.pl/jakie-dokumenty-do-kredytu-dla-spolki/ . Dodatkowo sugerowałbym wcześniej sprawdzić te dokumenty u specjalisty odnośnie współczynników analitycznych i przede wszystkim braku błędów - analityk bankowy nie będzie informował, że są jakieś błędy tylko od razu da decyzję negatywną.
kosek77
My w firmie postawiliśmy na współpracę z http://pieniadzedlaciebie.com.pl/. Po ogólnej ocenie różnych firm uznaliśmy, że byli najbardziej konkretni i w sumie jesteśmy zadowoleni z tego jak się współpraca układa.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
viki5003
Co to za doradcy? Napiszesz coś więcej? Może i mi pomogą przy kredycie firmowym...
kamilasobieska
U mnie nie tak ważny był bank, co oprocentowanie i czy w ogóle uda mi sie wziąć kredyt. Potrzebowałam sporej sumy na firmę i to stanowiło największy problem. Bardzo pomogła mi jednak pomoc doradcy z Yourbankers. Kredyt dostałam jeszcze w tym samym tygodniu.
przedsiebiorca221
Może i warto skorzystać z wymienionych sposobów, ale kiedy trudno samemu uzyskać kredyt firmowy w banku to polecam nie robić samemu kolejnych zapytań kredytowych, które zamiast dać szansę na udzielenie kredytu, to zmniejszają tylko punktację w bik.
Jak już dochodzi do takiej sytuacji, że wiecie, że nie ma szans na
Może i warto skorzystać z wymienionych sposobów, ale kiedy trudno samemu uzyskać kredyt firmowy w banku to polecam nie robić samemu kolejnych zapytań kredytowych, które zamiast dać szansę na udzielenie kredytu, to zmniejszają tylko punktację w bik.
Jak już dochodzi do takiej sytuacji, że wiecie, że nie ma szans na samodzielne załatwienie sobie kredytu to skorzystajcie z usług wyspecjalizowanego pośrednika kredytowego. Dobrze najpierw samemu spróbować, ale jak nie idzie to nie ma co czekać. No bo jak samemu poradzić sobie z zaległościami w ZUS i US albo brakiem zdolności kredytowej? Ja np. nie wykazywałem dochodu w ciągu ostatnich miesięcy, przychód też nie był wysoki ale trafiłem do pośrednika kredytowego, który ogarnia takie tematy. Z ręką na sercu polecam Wam Janosik dla firm (ciekawa nazwa swoją drogą). Jak wpiszecie nazwę w google to wyskoczy, ale jakby co to www.janosikdlafirm.pl
doradcakredytmarket
Dzień dobry, dobrą alternatywą dla czasochłonnych i skomplikowanych procedur bankowy jest oferta Kredyt Market. Jeśli prowadzisz swój biznes od 2 lat lmożesz pożyczyć środki na rozwój firmy w Kredytmarket.com. Kwota pożyczki od 10 do 50 tysięcy na okres od 3 do 6 miesięcy. Oprocentowanie kredytu to 9,5% w skali roku Dzień dobry, dobrą alternatywą dla czasochłonnych i skomplikowanych procedur bankowy jest oferta Kredyt Market. Jeśli prowadzisz swój biznes od 2 lat lmożesz pożyczyć środki na rozwój firmy w Kredytmarket.com. Kwota pożyczki od 10 do 50 tysięcy na okres od 3 do 6 miesięcy. Oprocentowanie kredytu to 9,5% w skali roku a prowizja wynosi jedynie 2,5%. Nie ma żadnych dodatkowych, ukrytych opłat ani ubezpieczeń. Cały proces jest elektroniczny, szybki i, co najważniejsze, bez konieczności dostarczania jakichkolwiek dokumentów. W oparciu o dane podane w trakcie wypełniania wniosku, nasz algorytm wylicza zdolność kredytową. Dzięki temu finalną decyzję z propozycją kwoty pożyczki dostajesz w ciągu 15 minut na maila. Po 2 dniach od zatwierdzenia warunków umowy otrzymasz środki na wskazane konto bankowe. Po dokładne wyliczenia zapraszamy do zakładki kalkulator na naszej stronie https:/kredytmarket.com/
~piłkarz
No jak widać niektóre banki nie rzucają kłód pod nogi mniejszym firmom... Znajomemu jakos od poczatku prowadzenia frmy udało się wziąć kredyt w PKO i nie robili poblemów.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~Nikoś
O a ja nawet nie wiedzialem że banki kredytują startupy :O ale w mojej opinii to dobry ruch

Powiązane: Bank dla firmy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki