Kredyt dla firm: jakie dokumenty? Pytamy banki o procedury

Planujesz zaciągniecie kredytu firmowego, ale przerażają cię procedury z tym związane. Nie masz czasu na szukanie informacji o wymaganych przez bank dokumentach. Redakcja Bankier.pl pyta o procedury Idea Bank, ING Bank Ślaski, Nest Bank, PKO BP oraz inne instytucje.

Rynek usług finansowych jest bogaty w ofertę kredytów dla firm, ale z drugiej strony dotarcie do informacji dotyczących samego procesu wnioskowania o finansowanie nie jest takie proste i przejrzyste. Na ogół na stronach banków znajdujemy oferty produktów - kiedy jednak chodzi o regulaminy, trzeba się nieźle napocić, żeby wyciągnąć szczegółowe informacje.

Tym razem redakcja Bankier.pl poprosiła banki o przedstawienie podstawowych procedur, jakie czekają przyszłych kredytobiorców. Poprosiliśmy m.in. o wskazanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku i kanałów, za pomocą których przedsiębiorca ma możliwość wnioskowania o kredyt oraz określenie minimalnego czasu prowadzenia działalności gospodarczej. Wytyczne otrzymaliśmy od BPS, BZ WBK, Crédit Agricole, Idea Banku, ING Banku Śląskiego, Banku Millennium, Nest Banku, PKO BP, SGB oraz Toyota Banku.

Kredyt dla firm: jakie dokumenty? Pytamy banki o procedury
Kredyt dla firm: jakie dokumenty? Pytamy banki o procedury

Kiedy złożyć wniosek kredytowy?

Właściwy moment na złożenie wniosku kredytowego jest wynikiem indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Firmy podejmują decyzję o dodatkowym finansowaniu zależnie od ich planów rozwojowych lub specyfiki branży, w której działają. Inne spojrzenie na tę kwestię mają jednak banki, które bardzo często określają minimalny okres prowadzenia działalności, po którym można starać się o przyznanie kredytu.

Wśród banków, które podzieliły się z nami informacjami na temat wewnętrznych procedur, najlepiej wypada Idea Bank oraz PKO BP. Zaciągniecie kredytu jest możliwe od pierwszego dnia założenia działalności. PKO BP jako jeden z nielicznych banków kredytuje startupy. W Grupie SGB przedsiębiorca, który planuje zaciągniecie zobowiązania, powinien działać na rynku przez okres 12 miesięcy. Bank jednak daje alternatywę kredytobiorcy w postaci możliwości przedstawienia adekwatnego zabezpieczenia, co umożliwi skrócenie minimalnego okresu. Dodatkowo SGB jest bankiem specjalizującym się w finansowaniu sektora agro, w związku z czym preferowani są klienci prowadzący działalność rolniczą.

Minimalny okres prowadzenia działalności, po którym firma może wnioskować o kredyt

Idea Bank – od pierwszego dnia

PKO Bank Polski – od pierwszego dnia

ING Bank Śląski – po 6 miesiącach

Bank BPS – po 12 miesiącach

BZ WBK – po 12 miesiącach

Nest Bank – po 12 miesiącach (6 miesięcy –  w przypadku przedstawicieli zawodów zaufania społecznego m.in. lekarzy, prawników, notariuszy, stomatologów)

Bank Millennium – po 12 miesiącach (6 miesięcy –  w przypadku poradzenia w banku rachunku firmowego od początku prowadzenia działalności)

SGB – po 12 miesiącach

Crédit Agricole Bank Polska – po 24 miesiącach

Toyota Bank – ustalany indywidualnie

Natomiast po okresie 6 miesięcy przedsiębiorcy mogą starać się o kredyt w ING Banku Śląskim. Wniosek może zostać złożony przez każdą firmę, niezależnie od branży, w której działa – specjalne warunki dotyczą jednak klientów z zawodów zaufania społecznego – bank przygotował dla nich ofertę na preferencyjnych warunkach cenowych.

Bank Millennium również rozpatrzy wniosek złożony przez firmę działającą od pół roku pod warunkiem, że będzie posiadała w nim rachunek firmowy w od początku prowadzenia działalności. W przeciwnym wypadku, standardowy próg wynosi 12 miesięcy.

Przedstawiciele wolnych zawodów zaufania społecznego m.in. lekarze, prawnicy, notariusze, stomatolodzy dostaną kredyt wcześniej także w Nest Banku - wniosek mogą złożyć po 6 miesiącach od rozpoczęcia działalności. W przypadku kredytów dla przedsiębiorców wymagany okres prowadzenia firmy wynosi 12 miesięcy.

Klienci ubiegający się o finansowanie bieżącej lub inwestycyjnej działalności w BZ WBK, swoją firmę powinni prowadzić przez minimum 12 miesięcy. Wyjątek stanowi kredyt Biznes Ekspres Hipoteka, przy którym bank wymaga, aby okres prowadzenia działalności wynosił 24 miesiące.

Rok – tyle wynosi minimalnym okres, jaki powinno dziać przedsiębiorstwo przed złożeniem wniosku kredytowego w Banku PBS. Również w Crédit Agricole klient wnioskujący o kredyt powinien prowadzić firmę przez dwa lata. Natomiast Toyota Bank, który specjalizuje się w kredytach samochodowych, stosuje wyłącznie indywidualne podejście. To oznacza, że nie został określony minimalny wymagany czas prowadzenia działalności.

Formy prawne i podatkowe a wymagane dokumenty

Z reguły banki nie posiadają preferencji co do form prawnych i podatkowych przedsiębiorstwa wnioskującego o finansowanie. Każdy klient traktowany jest indywidualnie. Najwięcej jednak kredytów udzielanych jest podmiotom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, co wynika z faktu, iż jest to przeważająca forma wśród polskich firm. Jedynie Nest Bank, który głownie specjalizuje się w obsłudze mikrofirm oraz BPS wskazały, że preferują firmy rozliczające się na podstawie KPiR, karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W zależności od wewnętrznych procedur, banki wymagają złożenia warz z wnioskiem kredytowym odpowiednich dokumentów finansowych oraz założycielskich.

BPS

Wymagane przez bank dokumenty rejestrowe w zależności od formy prawnej:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nr REGON oraz NIP, zgoda współmałżonka na zaciągniecie zobowiązania lub orzeczenie o rozdzielności majątkowej, dodatkowo w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki;
 • spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna – odpis z KRS, umowa / status spółki, zaświadczenie o nr REGON oraz NIP,  zgoda współmałżonków wspólników spółki na zaciągniecie zobowiązania lub orzeczenie o rozdzielności majątkowej;
 • spółki prawa handlowego ( sp. z o.o., S.A.) – odpis z KRS, umowa / status spółki, uchwała dotycząca zaciągania zobowiązań, zaświadczenie o nr REGON oraz NIP;

Wymagane przez bank dokumenty finansowe w zależności od formy opodatkowania:

 • uproszczona księgowość – deklaracja podatkowa PIT-36 lub PIT-36L z załącznikiem PIT/B za zakończony rok, podsumowanie KPiR, tabele amortyzacyjne lub wydruk z systemu;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zeznanie o wysokości uzyskanych przychodów (PIT-28), ostatnia strona ewidencji przychodów za ostatni rok, ewidencja przychodów za okres bieżący, spis z natury, wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • karta podatkowa – decyzja US o wysokość podatku dochodowego;
 • pełna księgowość – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata oraz okres bieżący (informacje dodatkowe, zestawienie zmian w kapitale – jeśli są sporządzane), prognozy za okres wskazany przez bank, deklaracja podatkowa PIT lub CIT;

Dla kredytów powyżej 5 mln zł bank dodatkowo wymaga dostarczenia struktury należności i zobowiązań, struktury zatrudnienia oraz sprzedaży.

BZ WBK

Wymagane przez bank dokumenty rejestrowe w zależności od formy prawnej:

 • osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne – oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej ( dla rolników), umowa spółki (dot. spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, cywilnej), statut spółki (dot. spółki komandytowo-akcyjnej), zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;
 • spółki prawa handlowego (sp. z o.o., S.A.) – umowa spółki w formie aktu notarialnego (dot. spółki z o.o.), statut w formie aktu notarialnego (dot. spółki akcyjnej), zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;
 • inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą – zgodnie z przepisami regulującymi ich działalność;

Wymagane przez bank dokumenty finansowe w zależności od formy opodatkowania uzależnione są od kwoty zaangażowania kredytowego:

- zaangażowanie do kwoty 300 tys. zł

 • uproszczona księgowość – zeznanie podatkowe za ostatni rok obrachunkowy (PIT/CIT), w przypadku PIT-36 (L) obowiązkowo załącznik B;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – deklaracja podatkowa PIT-28 za ostatni rok obrachunkowy;
 • karta podatkowa (dla płatników podatku VAT) – deklaracja VAT za ostatni rok obrachunkowy oraz za okres bieżący, decyzja organu podatkowego dotyczącego karty podatkowej;
 • pełna księgowość – rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy, dodatkowo klienci zewnętrzni prowadzących działalność w formie sp. z o.o. są zobowiązani są do złożenia bilansu za ostatni rok obrachunkowy;
 • rolnicy – nakaz płatniczy lub zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, roczna deklaracja podatkowa osób fizycznych za ostatni rok (gdy rolnik prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG / KRS), dodatkowo rolnicy prowadzący działalność w ramach działów specjalnych produkcji rolnej muszą dostarczyć: deklaracje podatkowe PIT-7  i PIT-36 za ostatni rok, a w przypadku pełnej księgowości -  rachunek zysków i strat za ostatni rok, natomiast w przypadku braku pełnej księgowości, dla płatników podatku VAT - deklaracje podatkowe VAT za ostatni rok oraz okres bieżący;

- zaangażowanie powyżej kwoty 300 tys. zł

 • uproszczona księgowość – wydruki z książki przychodów i rozchodów podpisane przez klienta, roczne deklaracje podatkowe osób fizycznych za 2 ostatnie lata (w przypadku PIT-36 (L) obowiązkowo załącznik B), dodatkowo klienci o zaangażowaniu powyżej 500 tys. zł - dane finansowe za analogiczny okres roku poprzedniego w zakresie KPiR;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa – wydruki z systemu klienta zawierające wymagane informacje finansowe podpisane przez klienta, dla płatników podatku VAT - deklaracje VAT za ostatnie pełne dwa lata oraz za okres bieżący (tylko w przypadku karty podatkowej), roczne deklaracje podatkowe PIT-28 osób fizycznych za 2 ostatnie lata (tylko w przypadku ryczałtu);
 • pełna księgowość – bilans i rachunek zysków i strat składane do GUS za ostatnie 2 lata , sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał składany do GUS (lub inne okresy jeśli wymagane są dla decyzji), dodatkowo klienci o zaangażowaniu powyżej 500 tys. zł – dane finansowe za analogiczny okres roku poprzedniego w zakresie rachunku zysków i strat, informacje o wysokości zapłaconych odsetek z tytułu kredytów w okresie objętym analizą oraz informacje o wysokości wypłaconych dywidend, ostatni raport z badania sprawozdań finansowych, roczne deklaracje podatkowe (PIT/CIT) za 2 ostatnie lata obrachunkowe (w przypadku PIT-36 (L) obowiązkowo załącznik B);
 • rolnicy – roczne deklaracje podatkowe osób fizycznych za 2 ostatnie lata (przy dochodach osiąganych poza rolnictwem), deklaracja na podatek rolny, nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, roczne deklaracje podatkowe osób fizycznych za ostatni rok (gdy rolnik prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG / KRS), dodatkowo rolnicy prowadzący działalność w ramach działów specjalnych produkcji rolnej są zobowiązani do dostarczenia: deklaracji podatkowej PIT-7  i PIT-36 za ostatnie 2 lata, informacji finansowej podpisanej przez klienta, w przypadku pełnej księgowości - rachunek zysków i strat oraz bilans za ostatnie 2 lata obrachunkowe, w przypadku braku pełnej księgowości dla płatników podatku VAT -  deklaracje podatkowe VAT za ostatnie dwa lata oraz okres bieżący;

ING Bank Śląski

Wymagane przez bank dokumenty rejestrowe w zależności od formy prawnej:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza – nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty;
 • spółka cywilna, spółka jawna, partnerska - umowa spółki;
 • spółki prawa handlowego – umowa spółki, status spółki;

Wymagane przez bank dokumenty finansowe w zależności od formy opodatkowania:

 • uproszczona księgowość – wydruk z książki za ostatni zakończony rok z rozliczonymi stanami magazynowymi albo PIT-36 / 36L wraz z załącznikiem B, opcjonalnie ewidencja środków trwałych (gdy do analizy będzie brana pod uwagę wysokość amortyzacji);
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – PIT-28 za ostatni zakończony rok oraz oświadczenie przedsiębiorcy o wysokości kosztów działalności gospodarczej;
 • karta podatkowa – aktualna decyzja o wymiarze podatku oraz  oświadczenie przedsiębiorcy o wysokości przychodów, kosztów działalności gospodarczej, kosztów odsetkowych;

Dodatkowo przedsiębiorca może zostać poproszony o dostarczenie wyciągów z rachunków firmowych posiadanych w innych bankach, za okres 6 ostatnich miesięcy. Również na każdym etapie analizy wniosku, bank może zażyczyć sobie dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Czytaj dalej: Wymagane dokumenty w PKO BP, Nest Banku oraz jak złożyć wniosek kredytowy »

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 kamilasobieska

U mnie nie tak ważny był bank, co oprocentowanie i czy w ogóle uda mi sie wziąć kredyt. Potrzebowałam sporej sumy na firmę i to stanowiło największy problem. Bardzo pomogła mi jednak pomoc doradcy z Yourbankers. Kredyt dostałam jeszcze w tym samym tygodniu.

! Odpowiedz
0 1 przedsiebiorca221

Może i warto skorzystać z wymienionych sposobów, ale kiedy trudno samemu uzyskać kredyt firmowy w banku to polecam nie robić samemu kolejnych zapytań kredytowych, które zamiast dać szansę na udzielenie kredytu, to zmniejszają tylko punktację w bik.
Jak już dochodzi do takiej sytuacji, że wiecie, że nie ma szans na samodzielne załatwienie sobie kredytu to skorzystajcie z usług wyspecjalizowanego pośrednika kredytowego. Dobrze najpierw samemu spróbować, ale jak nie idzie to nie ma co czekać. No bo jak samemu poradzić sobie z zaległościami w ZUS i US albo brakiem zdolności kredytowej? Ja np. nie wykazywałem dochodu w ciągu ostatnich miesięcy, przychód też nie był wysoki ale trafiłem do pośrednika kredytowego, który ogarnia takie tematy. Z ręką na sercu polecam Wam Janosik dla firm (ciekawa nazwa swoją drogą). Jak wpiszecie nazwę w google to wyskoczy, ale jakby co to www.janosikdlafirm.pl

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 doradcakredytmarket

Dzień dobry, dobrą alternatywą dla czasochłonnych i skomplikowanych procedur bankowy jest oferta Kredyt Market. Jeśli prowadzisz swój biznes od 2 lat lmożesz pożyczyć środki na rozwój firmy w Kredytmarket.com. Kwota pożyczki od 10 do 50 tysięcy na okres od 3 do 6 miesięcy. Oprocentowanie kredytu to 9,5% w skali roku a prowizja wynosi jedynie 2,5%. Nie ma żadnych dodatkowych, ukrytych opłat ani ubezpieczeń. Cały proces jest elektroniczny, szybki i, co najważniejsze, bez konieczności dostarczania jakichkolwiek dokumentów. W oparciu o dane podane w trakcie wypełniania wniosku, nasz algorytm wylicza zdolność kredytową. Dzięki temu finalną decyzję z propozycją kwoty pożyczki dostajesz w ciągu 15 minut na maila. Po 2 dniach od zatwierdzenia warunków umowy otrzymasz środki na wskazane konto bankowe. Po dokładne wyliczenia zapraszamy do zakładki kalkulator na naszej stronie https:/kredytmarket.com/

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 1 ~piłkarz

No jak widać niektóre banki nie rzucają kłód pod nogi mniejszym firmom... Znajomemu jakos od poczatku prowadzenia frmy udało się wziąć kredyt w PKO i nie robili poblemów.

! Odpowiedz
3 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 ~Nikoś

O a ja nawet nie wiedzialem że banki kredytują startupy :O ale w mojej opinii to dobry ruch

! Odpowiedz
0 0 ~Buhahaha

Banki są instytucjami, w których pracownicy wychodzą znacznie lepiej niż akcjonariusze.
Osoby w zarządach mają naprawdę przedziwne koneksje - sam widziałem kredyty spisywane na straty, gdzie osobowe powiązania powinny już dawno zaniepokoić kredytodawców. Oczywiście należności nieściągalne w sporej kwocie, a osoba zarządzająca to były sekretarz wojewódzki partii, były główny dyr. wielkiego państwowego molocha lokalnego.
Jakby bank był prowadzony normalnie nie powinien dostać kredytu, ale jest prowdzony jak jest , więc oprócz potężnej pensji regionalni dostają premię, potem jeszcze premię od tego komu pożyczyli. A tylko głupek na dole za to płaci.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~wolak

jak widziałeś to zgłoś do prokuratury. Dostaniesz nagrodę i premię

! Odpowiedz
0 2 ~obiektywny

No i po co się szarpać i bankstera sponsorować. Wypuszczasz obligacje i z głowy.

! Odpowiedz
0 1 ~Buhahaha

Najważniejszym celem wzięcia kredytu jest uzyskanie zysków, które pokryją koszty pożyczkowe i zostawią zysk dla kredytobiorcy za ryzyko podjęte.
Z tym jest największy problem: warunki gospodarcze się pogarszają, prawdopodobieństwo zarobienia spada. Sens brania kredytu maleje,
Mitręga podatkowa i składkowa rośnie i koniczność wyżywienia po drodze hydry państwowej rośnie.
Jak się uporacie z tym powyżej , to z dokumentacją sobie sami poradzimi, spokojnie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Rozlicz PIT za 2017
szybko i bez błędów

lub uruchom online teraz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl