REKLAMA
Tour de spółki

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: wyniki finansowe

2018-11-09 23:03
publikacja
2018-11-09 23:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2018_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_KBDOM_SA__30.06.2018_final_2018_11_09.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
2018_Skonsolidowane_spr__fin_KBDOM_30.06.2018_final_2018_11_09.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzad_SAP_2018.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Raport_BR_za_I_polrocze_2018.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Raport_przeglad_srodroczny_2018._06.30_jednostkowy.pdf  (KOREKTA RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Koporporacja Budowlana Dom S.A.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 184 58 038 8 063 13 664
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 097 (3 071) 495 (723)
III. Zysk (strata) brutto (1 975) (3 891) (466) (916)
IV. Zysk (strata) netto (2 206) (3 777) (520) (889)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 606 (1 082) 379 (255)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 65 (284) 15 (67)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 367) 1 447 (322) 341
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 304 81 72 19
IX. Aktywa razem* 63 771 79 112 14 621 18 968
X. Zobowiązania długoterminowe* 7 773 8 945 1 782 2 145
XI. Zobowiązania krótkoterminowe* 71 712 86 999 16 442 20 859
XII. Kapitał własny* (15 714) (16 832) (3 603) (4 036)
XIII. Kapitał zakładowy 39 707 39 707 9 104 9 520
XIV. Zysk na jedną akcję zwykłą (0,22) (0,38) (0,05) (0,09)
XV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą* (1,58) (1,70) (0,36) (0,41)
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Korporacja Budowlana Dom S.A.
XVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 493 212 116 50
XVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (339) (299) (80) (70)
XVIII. Zysk (strata) brutto (675) (536) (159) (126)
XIX. Zysk (strata) netto (675) (542) (159) (128)
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (633) (163) (149) (38)
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (392) (92)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 016 165 240 39
XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem (8) 2 (2) 0
XXIV. Aktywa razem* 29 336 28 601 6 726 6 857
Zobowiązania długoterminowe
XXV. Zobowiązania krótkoterminowe* 14 429 13 019 3 308 3 121
XXVI. Kapitał własny* 14 907 15 582 3 418 3 736
XXVII. Kapitał zakładowy* 39 707 39 707 9 104 9 520
XXVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (0,07) (0,05) (0,02) (0,01)
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą* 1,50 1,57 0,34 0,38
* Dane bilansowe dotyczące okresu porównawczego dotyczą stanu na dzień 31.12.2017 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 59/2018 z dnia 2018-11-09 o treści:


Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka
Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”,„Emitent”), w nawiązaniu do
opublikowanego w dniu 01.10.2018r. rozszerzonego skonsolidowanego
raportu za pierwsze półrocze 2018r.  niniejszym informuje o dokonanej
korekcie przedmiotowego raportu.


Konieczność dokonania korekty sprawozdania
finansowego za pierwsze półrocze 2018r. jest rezultatem ukończonego
badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, spółkę PROFIT - TAX
AUDIT Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, który w dniu 9
listopada 2018r. wydał Raport z badania przedmiotowego sprawozdania.


Z uwagi na zakres zmian Zarząd postanowił
przekazać korektę poprzez publikację w dniu dzisiejszym raportu w pełnym
zakresie, z uwzględnieniem raportów z przeglądu wydanych przez biegłego.


Plik Opis
2018 Sprawozdanie z działalności Zarządu KBDOM SA_ 30.06.2018_final_2018_11_09.pdf2018 Sprawozdanie z działalności Zarządu KBDOM SA_ 30.06.2018_final_2018_11_09.pdf Sprawozdanie z działaności
2018 Skonsolidowane spr fin KBDOM 30.06.2018_final_2018_11_09.pdf2018 Skonsolidowane spr fin KBDOM 30.06.2018_final_2018_11_09.pdf Sprawozdanie finansowe
Oświadczenie Zarząd SAP_2018.pdfOświadczenie Zarząd SAP_2018.pdf Oświadczenie Zarządu SF
Raport BR za I pólrocze 2018.pdfRaport BR za I pólrocze 2018.pdf Raport biegłego skonsolidowany
Raport przegląd śródroczny 2018. 06.30 jednostkowy.pdfRaport przegląd śródroczny 2018. 06.30 jednostkowy.pdf Raport biegłego jednostkowy

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-09 Grzegorz Dobrowolski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki