REKLAMA

KGL S.A.: wyniki finansowe

2023-05-30 19:01
publikacja
2023-05-30 19:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_I_Q_2023_KGL__30.05.2023_podpisy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 141 059 171 298 30 009 36 861
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 25 834 15 977 5 496 3 438
III. Zysk (strata) brutto 5 621 (3 116) 1 196 (671)
IV. Zysk (strata) netto 4 405 (3 116) 937 (671)
V. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/eur) 0,62 (0,44) 0,13 (0,09)
VI. EBIT 9 955 560 2 118 121
VII. EBITDA 16 896 7 301 3 595 1 571
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 624 2 317 2 260 499
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 725) (2 473) (367) (532)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 491) (10 312) (2 019) (2 219)
XI. Aktywa razem 376 350 426 941 80 494 91 766
XII. Kapitał własny 121 397 131 026 25 964 28 162
XIII. Zobowiązania długoterminowe 57 165 56 334 12 227 12 108
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 184 225 224 706 39 402 48 298Kurs EUR/PLN
IQ2023


IQ2022
- dla danych bilansowych
4,6755


4,6525
- dla danych rachunku zysków i strat
4,7005


4,6472
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport I Q 2023_KGL_ 30.05.2023_podpisy.pdfRaport I Q 2023_KGL_ 30.05.2023_podpisy.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KGL S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2023 R.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
2023-05-30 Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu
2023-05-30 Zbigniew Okulus Wiceprezes Zarządu
2023-05-30 Ireneusz Strzelczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki