REKLAMA

KCI: wyniki finansowe

2023-09-25 17:10
publikacja
2023-09-25 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KCI_SSF_2023-06-30_pl.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_SA_SZD_1H_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_Zarzadu_KCI_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_RBR_przeglad_MSSF_30.06.2023_wersja_sprawozd_skrocone_KPFK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_KCI_RBR_przeglad_MSSF_konsolidacja_30.06.2023_KPFK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022* półrocze / 2023 półrocze /2022*
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A.
I. Przychody i zyski 54 585 52 248 11 839 11 254
II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 329 7 863 1 373 1 694
III. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 726 6 021 374 1 297
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 808 -49 523 609 -10 667
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 193 -8 669 -909 -1 867
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 431 47 060 -744 10 136
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 816 -11 132 -1 045 -2 398
VIII. Aktywa razem 485 286 469 094 109 046 100 022
IX. Zobowiązania i rezerwy razem 68 171 53 119 15 318 11 326
X. Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 342 434 336 324 76 946 71 712
XI. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 945 12 284
XII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,08 6,07 1,37 1,29
XV. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,08 6,07 1,37 1,29
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,09 0,01 0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,09 0,01 0,02
ródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KCI S.A.
XVIII. Przychody i zyski 8 922 15 862 1 935 3 417
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 035 14 155 1 092 3 049
XX. Zysk (strata) netto 2 266 13 334 491 2 872
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 810 -55 013 176 -11 849
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 394 30 145 85 6 493
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 1 869 0 403
XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 1 204 -22 999 261 -4 954
XXV. Aktywa razem 356 061 350 931 80 008 74 827
XXVI. Zobowiązania i rezerwy razem 16 273 13 410 3 657 2 859
XXVII. Kapitał własny (aktywa netto) 339 788 337 521 76 352 71 968
XXVIII. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 945 12 284
XXIX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXX. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 4,95 4,92 1,11 1,05
XXXII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 4,95 4,92 1,11 1,05
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,19 0,01 0,04
XXXIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 0,03 0,19 0,01 0,04


*Dane dla pozycji dotyczących śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2022 r.
natomiast dla pozycji dotyczących śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów i śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2022 r.Dla pozycji wynikowych przeliczonych na EUR
zastosowano średnią kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca:6 miesięcy 2023 r. - 4,6104 zł6 miesięcy
2022 r. - 4,6427 złDla pozycji bilansowych zastosowano kurs EUR
na dzień:30 czerwca 2023 r. - 4,4503 zł31 grudnia 2022
r. - 4,6899 zł


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
KCI_SSF_2023-06-30_pl.BES.pdfKCI_SSF_2023-06-30_pl.BES.pdf
KCI SA_SZD_1H_2023.pdfKCI SA_SZD_1H_2023.pdf
oświadczenie Zarządu KCI SA.pdfoświadczenie Zarządu KCI SA.pdf
KCI RBR przegląd MSSF 30.06.2023 wersja sprawozd skrócone KPFK.pdfKCI RBR przegląd MSSF 30.06.2023 wersja sprawozd skrócone KPFK.pdf
GK KCI RBR przegląd MSSF konsolidacja 30.06.2023 KPFK.pdfGK KCI RBR przegląd MSSF konsolidacja 30.06.2023 KPFK.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-25 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki