REKLAMA

KCI: wyniki finansowe

2022-11-25 18:12
publikacja
2022-11-25 18:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_KCISA_SSF_30.09.2022.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od do
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI SA
I. Przychody i zyski 81 217 79 531 17 324 17 447
II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 580 14 596 2 897 3 202
III. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 9 889 9 442 2 109 2 071
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -49 064 2 710 -10 466 594
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 29 335 -10 011 6 257 -2 196
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 247 3 697 -906 811
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -23 976 -3 604 -5 114 -791
VIII. Aktywa razem 538 498 487 122 110 579 105 910
IX. Zobowiązania i rezerwy razem 59 533 69 182 12 225 15 042
X. Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 352 359 326 241 72 356 70 931
XI. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 11 830 12 525
XII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,98 6,09 1,43 1,32
XV. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,98 6,09 1,43 1,32
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,14 0,03 0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,14 0,03 0,03
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe KCI SA
XVIII. Przychody i zyski 23 371 13 150 4 985 2 885
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 21 061 11 082 4 493 2 431
XX. Zysk (strata) netto 19 242 9 890 4 105 2 170
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -55 215 -6 339 -11 778 -1 391
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 25 657 3 329 5 473 730
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 869 3 283 399 720
XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem -27 689 273 -5 906 60
XXV. Aktywa razem 374 256 366 401 76 852 79 663
XXVI. Zobowiązania i rezerwy razem 16 886 22 844 3 467 4 967
XXVII. Kapitał własny (aktywa netto) 357 370 343 557 73 385 74 696
XXVIII. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 11 830 12 525
XXIX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXX. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,21 5,01 1,07 1,09
XXXII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,21 5,01 1,07 1,09
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,28 0,14 0,06 0,03
XXXIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 0,28 0,14 0,06 0,03


* Dane dla pozycji dotyczących śródrocznego sprawozdania z sytuacji
finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2021 r. natomiast dla
pozycji dotyczących śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów i
śródrocznego sprawozdania z przepływów pienięznych za okres od 1
stycznia do 30 września2021 r.Dla pozycji wynikowych
przeliczonych na EUR zastosowano śrdnią kursów NBP, obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca:9 miesięcy 2021 r. -
4,6880 zł9 miesięcy 2020 r. - 4,5585 złDla
pozycji bilansowych zastosowano kurs EUR na dzień:30 września
2022 r. - 4,8698 zł30 września 2021 r. - 4,5994 zł


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_KCISA_SSF_30.09.2022.BES.pdfGK_KCISA_SSF_30.09.2022.BES.pdf skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-25 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki