REKLAMA

KCI: wyniki finansowe

2021-05-26 18:37
publikacja
2021-05-26 18:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_KCI_SSF_31.03.2021.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody i zyski 23 908 27 245 5 229 6 197
II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 782 6 349 827 1 444
III. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 427 4 508 531 1 025
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 574 5 019 1 219 1 142
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 269 -2 088 -934 -475
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -763 -1 846 -167 -420
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 542 1 085 119 247
VIII. Aktywa razem 549 927 545 854 118 002 118 283
IX. Zobowiązania i rezerwy razem 91 793 91 776 19 697 19 887
X. Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 382 816 380 389 82 144 82 428
XI. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 362 12 484
XII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)* 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)* 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)* 6,68 6,62 1,43 1,43
XV. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)* 6,68 6,62 1,43 1,43
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 0,04 0,07 0,01 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 0,04 0,07 0,01 0,01


*Dane dla pozycji dotyczących
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
prezentowane są na dzień 31 grudnia 2020 r. natomiast dla pozycji
dotyczących śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK KCI_SSF_31.03.2021.BES.pdfGK KCI_SSF_31.03.2021.BES.pdf Grupa Kapitałowa KCI S.A. skonsolidowany raport kwartalny
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 r.
zawierający kwartalną skróconą informację finansową KCI S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki