REKLAMA

KCI: wyniki finansowe

2021-04-29 18:10
publikacja
2021-04-29 18:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
list_do_akcjonariuszy_29042021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_KCI_SSF_31122020.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZD_GKKCI_skons_31122020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_lad_korporacyjny_2020_KCI_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_KCI_SBR_2020_MSSF_JZP_konsolidacja_KPFK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_Zarzadu_dot._firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_dot._firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_Zarzadu_(skons).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ocena_Rady_Nadzorczej_z_uzasadnieniem_-_SF_2020_KCI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody i zyski 228 727 117 812 51 122 27 387
II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 143 726 20 964 32 124 4 873
III. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 86 028 17 988 19 228 4 182
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 906 22 198 4 226 5 160
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 088 -6 905 -1 361 -1 605
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 117 -14 686 -2 261 -3 414
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 701 607 604 141
VIII. Aktywa razem 545 854 401 845 118 283 94 363
IX. Zobowiązania razem 91 776 74 370 19 887 17 464
X. Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 380 389 292 973 82 428 68 797
XI. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 484 13 528
XII. Średnia ważona liczba akcji (w. szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,62 4,77 1,43 1,12
XV. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,62 4,77 1,43 1,12
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,25 0,26 0,28 0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,25 0,26 0,28 0,06


Dla pozycji wynikowych przeliczonych na EUR
zastosowano średnią kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca:12 miesięcy 2020 r. - 4,6148 zł12
miesięcy 2019 r. - 4,3018 złDla pozycji bilansowych
astosowano kurs EUR na dzień:31 grudnia 2020 r. - 4,4742 zł31
grudnia 2019 r. - 4,2585 zł


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
list do akcjonariuszy_29042021.pdflist do akcjonariuszy_29042021.pdf List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy
GK KCI_SSF_31122020.BES.pdfGK KCI_SSF_31122020.BES.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KCI za rok zakończony 31.12.2020
SZD_GKKCI_skons_31122020.pdfSZD_GKKCI_skons_31122020.pdf Sprawozdanie Zarządu KCI SA z działalności GK KCI w 2020
Oświadczenie_lad_korporacyjny_2020_KCI_SA.pdfOświadczenie_lad_korporacyjny_2020_KCI_SA.pdf Oświadczenie dotyczące stosowania ładu korporacyjnego w 2020
GK KCI SBR 2020 MSSF JZP konsolidacja KPFK.pdfGK KCI SBR 2020 MSSF JZP konsolidacja KPFK.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania SSF GK KCI
informacja Zarządu dot. firmy audytorskiej.pdfinformacja Zarządu dot. firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu KCI SA w zakresie wyboru firmy audytorskiej
oświadczenie RN dot. firmy audytorskiej.pdfoświadczenie RN dot. firmy audytorskiej.pdf Oświadczenie rady Nadzorczej dot. firmy audytorskiej
oświadczenie Zarządu (skons).pdfoświadczenie Zarządu (skons).pdf Oświadczenie Zarządu KCI SA dot. rzetelności
ocena Rady Nadzorczej z uzasadnieniem - SF 2020 KCI.pdfocena Rady Nadzorczej z uzasadnieniem - SF 2020 KCI.pdf Ocena Rady Nadzorczej KCI SA sprawozdań wraz z uzasadnieniem

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Piotr Łysek Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Monika Nowecka Wiceprezes Zarządu Mazars Polska Sp. z o.o.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki