REKLAMA

KCI: wyniki finansowe

2020-11-25 19:55
publikacja
2020-11-25 19:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_KCISA_SSF_30.09.2020.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody i zyski 79 538 86 413 17 906 20 056
II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 443 15 409 2 351 3 576
III. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 6 516 14 257 1 467 3 309
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 146 14 859 2 509 3 449
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 466 -5 842 -780 -1 356
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 654 -9 641 -1 273 -2 238
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 026 -624 456 -145
VIII. Aktywa razem 410 470 401 845 90 676 94 363
IX. Zobowiązania i rezerwy razem 66 729 74 370 14 741 17 464
X. Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 301 420 292 973 66 586 68 797
XI. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 726 13 528
XII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,01 4,77 1,11 1,12
XV. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,01 4,77 1,11 1,12
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,21 0,02 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,21 0,02 0,05


*Dane dla pozycji dotyczących śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2019 r.
natomiast dla pozycji dotyczących śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów i śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30
września 2019 r.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_KCISA_SSF_30.09.2020.T.pdfGK_KCISA_SSF_30.09.2020.T.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 r. zawierający kwartalną skróconą informację finansową KCI S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-25 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki