0,5180 zł
1,17% 0,0060 zł
KCI SA (KCI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KCI_30.06.2019_SSF.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_SA_SZD_1H_2019_30-06-2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_przeglad_30-06-2019_MSSF_raport_30-09-2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_KCI_przeglad_30-06-2019_MSSF_konsolidacja-raport_30-09-2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A. 01.01.2019 - 30.06.2019 01.01.2018 - 30.06.2018 01.01.2019 - 30.06.2019 01.01.2018 - 30.06.2018
II. Przychody i zyski 57 793 54 479 13 478 12 850
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 911 3 878 2 311 915
IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 10 331 3 031 2 409 715
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 975 538 3 026 127
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 485 1 974 -580 466
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 627 -6 910 -2 245 -1 630
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 863 -4 398 201 -1 037
IX. Aktywa razem 396 329 394 699 93 210 91 790
X. Zobowiązania i rezerwy razem 83 989 99 479 19 753 23 135
XI. Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 283 203 270 268 66 605 62 853
XII. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 13 549 13 397
XIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIV. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 4,55 4,30 1,07 1,00
XVI. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 4,55 4,30 1,07 1,00
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,04 0,04 0,01
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,04 0,04 0,01
Śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KCI S.A.
XIX. Przychody i zyski 6 015 3 810 1 403 899
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 544 913 826 215
XXI. Zysk (strata) netto 4 497 343 1 049 81
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 172 -2 272 973 -536
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 524 3 326 -355 785
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 091 -5 060 -254 -1 194
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem 1 557 -4 006 363 -945
XXVI. Aktywa razem 416 033 430 198 97 844 100 046
XXVII. Zobowiązania i rezerwy razem 29 067 45 761 6 836 10 642
XXVIII. Kapitał własny (aktywa netto) 386 966 384 437 91 008 89 404
XXIX. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 13 549 13 397
XXX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXXI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXXII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,64 5,61 1,33 1,30
XXXIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,64 5,61 1,33 1,30
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,01 0,02 0,00
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 0,07 0,01 0,02 0,00


*Dane dla pozycji dotyczących
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
prezentowane są na dzień 31 grudnia 2018 r. natomiast dla pozycji
dotyczących śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.


Dla pozycji wynikowych przeliczonych
na EUR zastosowano średnią kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca:


6 miesięcy 2019 - 4,2880 zł6 miesięcy 2018 - 4,2395 złDo
pozycji bilansowych zastosowano kurs EURO na dzień:30 czerwca
2019 r. - 4,2520 zł31 grudnia 2018 r. - 4,3000 zł


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
KCI 30.06.2019_SSF.T.pdfKCI 30.06.2019_SSF.T.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI S.A. za I półrocze 2019 r. rozszerzone o Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe KCI S.A. za I półrocze 2019 r.
KCI SA_SZD_1H_2019_30-06-2019.pdfKCI SA_SZD_1H_2019_30-06-2019.pdf Sprawozdanie Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od 1.01.2019 do 30.06.2019
KCI przegląd 30-06-2019 MSSF raport 30-09-2019.pdfKCI przegląd 30-06-2019 MSSF raport 30-09-2019.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
GK KCI przegląd 30-06-2019 MSSF konsolidacja-raport 30-09-2019.pdfGK KCI przegląd 30-06-2019 MSSF konsolidacja-raport 30-09-2019.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przegladu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.