REKLAMA

JWW INVEST S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 08:39
publikacja
2021-09-30 08:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport__I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / półrocze / 2021 półrocze /
DANE JEDNOSTKOWE
I. Aktywa trwałe 7 405,73 9 168,77 8 603,15 1 638,14
II. Wartości niematerialne i prawne 22,50 0,00 0,00 4,98
III. Rzeczowe aktywa trwałe 2 164,68 2 468,21 2 508,76 478,83
IV. Należności długoterminowe 36,11 36,11 41,11 7,99
V. Inwestycje długoterminowe 1 770,50 3 319,50 2 093,78 391,63
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 411,94 3 344,95 3 959,50 754,72
VII. Aktywa obrotowe 37 177,87 30 482,11 29 638,07 8 223,74
VIII. Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. Należności krótkoterminowe 22 625,93 17 336,82 12 534,79 5 004,85
X. Inwestycje krótkoterminowe 13 568,99 10 267,05 10 899,71 3 001,46 2 271,07
XI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 982,94 2 878,25 6 203,57 217,43 636,67
XII. Aktywa, razem 44 583,60 39 650,88 38 241,22 9 861,88 8 770,77
XIII. Aktywa netto [kapitał własny] 26 787,80 26 006,70 24 793,52 5 925,45 5 752,68
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 795,80 13 644,18 13 447,70 3 936,43 3 018,09
XV. Rezerwy na zobowiązania 2 934,74 3 871,97 2 935,08 649,16 856,48
XVI. Zobowiązania długoterminowe 1 292,67 1 625,72 1 621,48 285,94 359,61
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 092,23 7 001,02 7 054,22 2 232,40 1 548,62
XVIII. Rozliczenia międzyokresowe bierne 3 476,16 1 145,46 1 836,91 768,93 253,38
XIX. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 31 690,40 19 758,62 6 969,21 4 448,84
XX. Koszty działalności operacyjnej 30 938,68 19 865,38 6 803,90 4 472,87
XXI. Amortyzacja 515,52 499,27 113,37 112,42
XXII. Zysk (strata) ze sprzedaży 751,72 -106,76 165,32 -24,04
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 997,96 1 021,38 219,47 229,97
XXIV. Przychody finansowe 1,39 189,99 0,30 42,78
XXV. Koszty finansowe 525,54 152,08 115,57 34,24
XXVI. Zysk (strata) brutto 473,81 -97,63 104,20 -21,98
XXVII. Zysk (strata) netto 781,09 -127,59 171,77 -28,73
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 505,81 4 095,79 551,07 922,20
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 116,55 1 000,31 25,63 225,23
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -632,42 -499,00 -139,08 -112,35
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem 1 989,94 4 597,10 437,62 1 035,08
XXXII. Rzeczowe aktywa trwałe 2 299 2 594 509 581
XXXIII. Inwestycje długoterminowe 297 940 66 210
XXXIV. Pozostałe aktywa finansowe 1 198 880 265 197
XXXV. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 895 2 397 640 537
XXXVI. Aktywa trwałe razem 6 748 6 882 1 493 1 541
XXXVII. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności 658 888 146 199
XXXVIII. Należności z tytułu umów budowlanych 21 894 11 499 4 843 2 575
XXXIX. Pozostałe aktywa finansowe 1 864 2 230 412 499
XL. Rozliczenia międzyokresowe czynne 225 224 50 50
XLI. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych 764 5 984 169 1 340
XLII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 989 9 075 2 652 2 032
XLIII. Aktywa obrotowe razem 37 587 30 162 8 314 6 754
XLIV. Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej 1 100 1 100 243 246
XLV. Kapitał zapasowy 24 929 18 567 5 514 4 157
XLVI. Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego 801 5 178 177 1 159
XLVII. Razem kapitał własny 26 812 24 816 5 931 5 557
XLVIII. Pozostałe zobowiązania finansowe 1 293 1 621 286 363
XLIX. Zobowiązania długoterminowe razem 1 418 1 739 314 389
L. Kredyty w rachunku bieżącym 0 0 0 0
LI. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 0 5 0 1
LII. Pozostale zobowiązania finansowe 894 734 198 164
LIII. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 676 519 150 116
LIV. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania 4 002 4 032 885 903
LV. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 0
LVI. Zobowiązania z tytułu umów budowlanych 5 413 2 575 1 197 577
LVII. Rezerwy krótkoterminowe 1 396 709 309 159
LVIII. Rozliczenia międzyokresowe bierne 3 724 1 915 824 429
LIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem 16 105 10 489 3 562 2 349
LX. Zobowiązania razem 17 523 12 228 3 876 2 738
LXI. Razem przychody z działalności operacyjnej 32 454 20 015 7 137 4 507
LXII. Razem koszty działalności operacyjnej -31 468 -20 114 -6 920 -4 529
LXIII. Amortyzacja -516 -500 -113 -113
LXIV. Pozostałe zyski/straty netto -405 49 -89 11
LXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 581 -50 128 -11
LXVI. Przychody finansowe 1 26 0 6
LXVII. Koszty finansowe -86 -75 -19 -17
LXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 496 -99 109 -22
LXIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 801 -132 176 -30
LXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 534 4 127 557 929
LXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 98 1 045 22 235
LXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -632 -468 -139 -105
LXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 000 4 704 440 1 059






Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych
osiągniętych w roku 2020 (w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.):
pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2020
roku (4,4660 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2020 (4,4413 zł).Kursy
użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych
osiągniętych w roku 2021 (w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.):
pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2021
roku (4,5208 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2021 (4,5472 zł).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport I półrocze 2021.pdfraport I półrocze 2021.pdf raport I półrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Robert Michna Członek Zarządu Robert Michna
2021-09-30 Adam Wieczorek Członek Zarządu Adam Wieczorek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki