REKLAMA
PIT 2023

JSW S.A.: wyniki finansowe

2023-11-22 17:27
publikacja
2023-11-22 17:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_IIIQ2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_IIIQ2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_JSW_IIIQ2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZZD_GK_IIIQ2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dane przekształcone Dane przekształcone
II. Przychody ze sprzedaży 11 999 673,23 16 049 230,16 2 621 561,45 3 423 470,60
III. Zysk operacyjny 2 621 323,29 7 847 944,29 572 678,94 1 674 049,55
IV. Zysk przed opodatkowaniem 2 677 029,26 7 891 645,56 584 848,99 1 683 371,49
V. Zysk netto 845 260,34 6 394 204,27 184 663,52 1 363 951,42
VI. Całkowite dochody razem 779 590,16 6 368 324,90 170 316,60 1 358 431,07
VII. Zysk netto przypadający na: 845 260,34 6 394 204,27 184 663,52 1 363 951,42
VIII. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 840 366,46 6 362 011,77 183 594,36 1 357 084,42
IX. - udziały niekontrolujące 4 893,88 32 192,50 1 069,16 6 867,00
X. Całkowite dochody przypadające na: 779 590,16 6 368 324,90 170 316,60 1 358 431,07
XI. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 774 771,20 6 335 755,23 169 263,80 1 351 483,62
XII. - udziały niekontrolujące 4 818,96 32 569,67 1 052,80 6 947,45
XIII. Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
XIV. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony w PLN/EUR na jedną akcję) 7,16 54,19 1,56 11,56
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 066 218,32 9 287 010,49 669 874,89 1 981 017,59
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 645 254,75) (4 479 252,29) (577 907,23) (955 471,90)
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (379 126,53) (799 747,71) (82 827,55) (170 594,65)
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 41 837,04 4 008 010,49 9 140,11 854 951,04
XIX. Stan na 30.09.2023 31.12.2022* 30.09.2023 31.12.2022 *
XX. Aktywa trwałe 22 758 372,04 19 218 446,42 4 909 477,10 4 097 837,15
XXI. Aktywa obrotowe 7 676 043,52 7 852 331,66 1 655 889,95 1 674 306,84
XXII. Razem aktywa 30 434 415,56 27 070 778,08 6 565 367,05 5 772 143,99
XXIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 16 319 170,52 15 544 256,89 3 520 400,92 3 314 411,16
XXIV. Udziały niekontrolujące 504 733,71 500 961,47 108 882,06 106 817,09
XXV. Kapitał własny razem 16 823 904,23 16 045 218,36 3 629 282,98 3 421 228,25
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 3 530 099,32 3 291 856,12 761 519,40 701 903,27
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 080 412,01 7 733 703,60 2 174 564,67 1 649 012,47
XXVIII. Razem zobowiązania 13 610 511,33 11 025 559,72 2 936 084,07 2 350 915,74
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIX. Przychody ze sprzedaży 15 286 616,69 20 719 459,61 3 339 658,03 4 419 679,95
XXX. Zysk operacyjny 2 821 727,74 7 386 647,44 616 461,18 1 575 650,05
XXXI. Zysk przed opodatkowaniem 2 825 638,00 7 385 894,36 617 315,45 1 575 489,41
XXXII. Zysk netto 973 701,49 5 973 155,14 212 723,98 1 274 137,19
XXXIII. Całkowite dochody razem 910 045,14 5 937 136,56 198 817,02 1 266 454,04
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 061 119,43 9 881 902,69 668 760,94 2 107 914,39
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 299 397,08) (3 997 794,06) (502 347,91) (852 771,76)
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (411 907,02) (900 433,25) (89 989,08) (192 071,94)
XXXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 349 815,33 4 983 675,38 76 423,95 1 063 070,69
XXXVIII. Stan na 30.09.2023 31.12.2022* 30.09.2023 31.12.2022 *
XXXIX. Aktywa trwałe 18 248 663,24 16 198 212,50 3 936 634,58 3 453 850,29
XL. Aktywa obrotowe 6 946 440,16 6 446 094,49 1 498 498,61 1 374 463,10
XLI. Razem aktywa 25 195 103,40 22 644 306,99 5 435 133,19 4 828 313,39
XLII. Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 251 878,40 270 057,47 266 930,72
XLIII. Kapitał własny razem 14 848 711,46 13 938 666,31 3 203 190,84 2 972 060,45
XLIV. Zobowiązania długoterminowe 2 871 202,01 2 703 295,47 619 380,88 576 407,91
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe 7 475 189,93 6 002 345,21 1 612 561,47 1 279 845,03
XLVI. Razem zobowiązania 10 346 391,94 8 705 640,68 2 231 942,35 1 856 252,94


* Dane przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad (polityki)
rachunkowości.Zastosowane kursy EUR/PLN:Pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu średniego
euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień
kończący okres sprawozdawczy.


Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu
średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.Kurs
euro na dzień kończący okres sprawozdawczy30.09.2023
r. - 4,635631.12.2022 r. - 4,6899Średni kurs euro w okresie:od
01.01. do 30.09.2023 - 4,5773od 01.01. do 30.09.2022 - 4,6880Najniższy
kurs euro w okresie:od 01.01. do 30.09.2023 - 4,4135od 01.01. do
30.09.2022 - 4,4879Najwyższy kurs euro w okresie:od 01.01.
do 30.09.2023 - 4,7895od 01.01. do 30.09.2022 - 4,9647

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_IIIQ2023.pdfWYBRANE_DANE_FINANSOWE_IIIQ2023.pdf Wybrane dane finansowe
SSF_GK_IIIQ2023.pdfSSF_GK_IIIQ2023.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 3Q2023
SF_JSW_IIIQ2023.pdfSF_JSW_IIIQ2023.pdf Sprawozdanie finansowe 3Q2023
SZZD_GK_IIIQ2023.pdfSZZD_GK_IIIQ2023.pdf Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego 3Q2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-22 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2023-11-22 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki