REKLAMA

JSW S.A.: wyniki finansowe

2022-08-30 08:05
publikacja
2022-08-30 08:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_IH2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_IH2022_26.08.2022_OST.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZZD_GK_JSW_IH2022_26.08.2022_OST.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_JSW_IH2022_26.08.2022_OST.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Grupa_JSW_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSW_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 10 903 232,06 4 176 997,74 2 348 467,93 918 586,77
II. Zysk/(strata) operacyjny/(a) 5 198 014,52 (345 000,61) 1 119 610,25 (75 871,00)
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 5 192 065,21 (396 562,27) 1 118 328,82 (87 210,21)
IV. Zysk/(strata) netto 4 205 739,24 (330 492,98) 905 882,19 (72 680,55)
V. Całkowite dochody razem 4 228 403,37 (342 243,75) 910 763,86 (75 264,72)
VI. Zysk/(strata) netto przypadający/(a) na: 4 205 739,24 (330 492,98) 905 882,19 (72 680,55)
VII. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 4 192 001,52 (356 527,67) 902 923,20 (78 405,98)
VIII. - udziały niekontrolujące 13 737,72 26 034,69 2 958,99 5 725,43
IX. Całkowite dochody przypadające na: 4 228 403,37 (342 243,75) 910 763,86 (75 264,72)
X. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 4 214 288,47 (368 278,44) 907 723,62 (80 990,16)
XI. - udziały niekontrolujące 14 114,90 26 034,69 3 040,24 5 725,43
XII. Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
XIII. Zysk/(strata) na akcję przypadający/(a) na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony/(a) w PLN/EUR na jedną akcję) 35,70 (3,04) 7,69 (0,67)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 676 614,60 423 156,22 1 222 696,84 93 058,63
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 720 747,71) (852 739,79) (370 635,13) (187 530,74)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (710 676,75) (140 948,21) (153 074,02) (30 996,70)
XVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 245 190,14 (570 531,78) 698 987,69 (125 468,81)
XVIII. Stan na: 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XIX. Aktywa trwałe 13 383 621,76 12 070 155,96 2 859 381,65 2 624 289,25
XX. Aktywa obrotowe 8 163 266,60 3 891 627,01 1 744 064,14 846 116,23
XXI. Razem aktywa 21 546 888,36 15 961 782,97 4 603 445,79 3 470 405,48
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 12 062 478,63 7 851 505,27 2 577 122,30 1 707 071,63
XXIII. Udziały niekontrolujące 483 533,15 446 279,75 103 305,80 97 029,99
XXIV. Kapitał własny razem 12 546 011,78 8 297 785,02 2 680 428,10 1 804 101,63
XXV. Zobowiązania długoterminowe 3 276 489,62 3 814 754,24 700 014,88 829 402,58
XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 724 386,96 3 849 243,71 1 223 002,81 836 901,27
XXVII. Razem zobowiązania 9 000 876,58 7 663 997,95 1 923 017,69 1 666 303,85
Dane dotyczące sprawozdania finansowego
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 14 627 846,30 5 051 911,88 3 150 719,69 1 110 993,99
XXIX. Zysk/(strata) operacyjny/(a) 5 157 037,15 (952 507,27) 1 110 784,06 (209 471,16)
XXX. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 5 126 736,59 (1 015 305,40) 1 104 257,56 (223 281,45)
XXXI. Zysk/(strata) netto 4 146 199,74 (825 834,83) 893 057,86 (181 613,92)
XXXII. Całkowite dochody razem 4 158 724,66 (837 585,61) 895 755,63 (184 198,10)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 763 657,13 (73 265,95) 1 241 445,09 (16 112,32)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 430 244,00) (728 450,37) (308 062,98) (160 197,57)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (730 908,13) (154 191,90) (157 431,69) (33 909,20)
XXXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 602 505,00 (955 908,22) 775 950,42 (210 219,08)
XXXVII. Stan na: 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XXXVIII. Aktywa trwałe 12 097 164,39 11 372 262,04 2 584 532,83 2 472 553,39
XXXIX. Aktywa obrotowe 7 568 014,94 3 722 936,65 1 616 889,92 809 439,63
XL. Razem aktywa 19 665 179,33 15 095 198,69 4 201 422,75 3 281 993,02
XLI. Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 251 878,40 267 461,09 272 182,98
XLII. Kapitał własny razem 10 851 191,20 6 692 466,53 2 318 333,38 1 455 073,82
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 2 911 788,68 3 465 099,46 622 097,31 753 380,76
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 902 199,45 4 937 632,70 1 260 992,06 1 073 538,44
XLV. Razem zobowiązania 8 813 988,13 8 402 732,16 1 883 089,37 1 826 919,20Zastosowane kursy EUR/PLN:
* Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według
kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.*
Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono
według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich
kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących
na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu
sprawozdawczego.
Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy:
30.06.2022 r. - 4,680631.12.2021 r. - 4,5994
Średni kurs euro w okresie:


od 01.01. do 30.06.2022 - 4,6427od 01.01. do 30.06.2021 - 4,5472


Najniższy kurs euro w okresie:


od 01.01. do 30.06.2022 - 4,4879od 01.01. do 30.06.2021 - 4,4541


Najwyższy kurs euro w okresie:


od 01.01. do 30.06.2022 - 4,9647od 01.01. do 30.06.2021 - 4,6603


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_IH2022.pdfWYBRANE_DANE_FINANSOWE_IH2022.pdf Wybrane dane finansowe 1H 2022
SSF_GK_IH2022_26.08.2022_OST.PDFSSF_GK_IH2022_26.08.2022_OST.PDF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW 1H 2022
SZZD_GK_JSW_IH2022_26.08.2022_OST.PDFSZZD_GK_JSW_IH2022_26.08.2022_OST.PDF Sprawozdanie Zarządu z dzialalności GK JSW 1H 2022
SF_JSW_IH2022_26.08.2022_OST.PDFSF_JSW_IH2022_26.08.2022_OST.PDF Sprawozdanie finansowe JSW 1H 2022
Raport_z_przegladu_Grupa_JSW_1H2022.pdfRaport_z_przegladu_Grupa_JSW_1H2022.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozd fin 1H 2022
Raport_z_przegladu_JSW_1H2022.pdfRaport_z_przegladu_JSW_1H2022.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozd fin 1H 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-30 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2022-08-30 Radosław Cichy Prokurent
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki