REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

JSW S.A.: wyniki finansowe

2022-05-19 07:00
publikacja
2022-05-19 07:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_1Q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_IQ2022_OST.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_JSW_IQ2022_OST.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZZD_GK_JSW_IQ2022_OST.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 4 930 935,57 1 998 158,20 1 061 055,17 437 032,92
II. Zysk/(strata) operacyjny/(a) 2 308 530,48 (193 853,70) 496 757,29 (42 399,27)
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 2 286 732,80 (217 564,97) 492 066,79 (47 585,35)
IV. Zysk/(strata) netto 1 850 345,02 (179 202,53) 398 163,41 (39 194,80)
V. Całkowite dochody razem 1 848 521,09 (194 489,64) 397 770,94 (42 538,36)
VI. Zysk/(strata) netto przypadający/(a) na: 1 850 345,02 (179 202,53) 398 163,42 (39 194,80)
VII. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 1 844 222,67 (187 540,62) 396 845,99 (41 018,49)
VIII. - udziały niekontrolujące 6 122,35 8 338,09 1 317,43 1 823,69
IX. Całkowite dochody przypadające na: 1 848 521,09 (194 489,64) 397 770,94 (42 538,36)
X. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 1 842 398,74 (202 827,73) 396 453,51 (44 362,05)
XI. - udziały niekontrolujące 6 122,35 8 338,09 1 317,43 1 823,69
XII. Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
XIII. Zysk/(strata) na akcję przypadający/(a) na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony/(a) w PLN/EUR na jedną akcję) 15,71 (1,60) 3,38 (0,35)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 475 180,30 240 520,85 532 617,55 52 606,21
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (491 805,32) (507 616,79) (105 828,31) (111 024,87)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (554 080,80) (61 641,80) (119 228,96) (13 482,16)
XVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 429 294,18 (328 737,74) 307 560,28 (71 900,82)
XVIII. Stan na 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XIX. Aktywa trwałe 12 101 722,89 12 070 155,96 2 601 122,60 2 624 289,25
XX. Aktywa obrotowe 5 629 547,03 3 891 627,01 1 210 004,74 846 116,23
XXI. Razem aktywa 17 731 269,92 15 961 782,97 3 811 127,34 3 470 405,48
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 9 693 904,01 7 851 505,27 2 083 590,33 1 707 071,63
XXIII. Udziały niekontrolujące 452 402,11 446 279,75 97 238,50 97 029,99
XXIV. Kapitał własny razem 10 146 306,12 8 297 785,02 2 180 828,83 1 804 101,63
XXV. Zobowiązania długoterminowe 3 348 222,15 3 814 754,24 719 660,86 829 402,58
XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 4 236 741,65 3 849 243,71 910 637,65 836 901,27
XXVII. Razem zobowiązania 7 584 963,80 7 663 997,95 1 630 298,51 1 666 303,85
Dane dotyczące sprawozdania finansowego
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 6 570 073,48 2 431 511,91 1 413 770,33 531 815,12
XXIX. Zysk/(strata) operacyjny/(a) 2 227 778,26 (379 939,04) 479 380,76 (83 099,46)
XXX. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 2 198 081,51 (408 967,93) 472 990,51 (89 448,60)
XXXI. Zysk/(strata) netto 1 776 677,30 (335 318,15) 382 311,35 (73 340,07)
XXXII. Całkowite dochody razem 1 774 853,37 (350 605,25) 381 918,87 (76 683,64)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 763 979,14 96 816,05 594 762,25 21 175,40
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (363 675,48) (452 777,91) (78 256,90) (99 030,62)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (548 483,40) (58 702,95) (118 024,49) (12 839,38)
XXXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 851 820,26 (414 664,81) 398 480,86 (90 694,61)
XXXVII. Stan na 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XXXVIII. Aktywa trwałe 11 273 195,67 11 372 262,04 2 423 040,45 2 472 553,39
XXXIX. Aktywa obrotowe 4 734 655,35 3 722 936,65 1 017 658,32 809 439,63
XL. Razem aktywa 16 007 851,02 15 095 198,69 3 440 698,77 3 281 993,02
XLI. Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 251 878,40 269 076,50 272 182,98
XLII. Kapitał własny razem 8 467 319,91 6 692 466,53 1 819 950,55 1 455 073,82
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 2 995 564,93 3 465 099,46 643 861,35 753 380,76
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 544 966,18 4 937 632,70 976 886,87 1 073 538,44
XLV. Razem zobowiązania 7 540 531,11 8 402 732,16 1 620 748,22 1 826 919,20


Zastosowane kursy EUR/PLN:* Pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres
sprawozdawczy.


* Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.
 


2022


2021
Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2021i
31.03.2022


4,6525


4,5994
Średni kurs euro w okresie od 01.01. do 31.03.


4,6472


4,5721
Najniższy kurs euro w okresie od 01.01. do 31.03.


4,4879


4,4773
Najwyższy kurs euro w okresie od 01.01. do 31.03.


4,9647


4,6603
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_1Q2022.pdfWYBRANE_DANE_FINANSOWE_1Q2022.pdf Wybrane dane finansowe_1Q2022
SSF_GK_IQ2022_OST.pdfSSF_GK_IQ2022_OST.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_1Q2022
SF_JSW_IQ2022_OST.pdfSF_JSW_IQ2022_OST.pdf Sprawozdanie finansowe_1Q2021
SZZD_GK_JSW_IQ2022_OST.pdfSZZD_GK_JSW_IQ2022_OST.pdf Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego_1Q2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-19 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2022-05-19 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki