REKLAMA

JSW S.A.: wyniki finansowe

2021-05-20 17:10
publikacja
2021-05-20 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_1Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_IQ_2021_20.05.2021_OST.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_JSW_IQ_2021_20.05.2021-OST.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZZD_GK_i_JSW_IQ._2021_20.05.2021_-_OST.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 1 998 158,20 1 964 588,52 437 032,92 446 873,17
II. Strata operacyjna (193 853,70) (234 033,43) (42 399,27) (53 234,18)
III. Strata przed opodatkowaniem (217 564,97) (254 157,12) (47 585,35) (57 811,60)
IV. Strata netto (179 202,53) (208 864,27) (39 194,80) (47 509,10)
V. Całkowite dochody razem (194 489,64) (259 621,74) (42 538,36) (59 054,60)
VI. Zysk/(strata) netto przypadający/-a na: (179 202,53) (208 864,27) (39 194,80) (47 509,10)
VII. - akcjonariuszy Jednostki dominującej (187 540,62) (211 907,22) (41 018,49) (48 201,26)
VIII. - udziały niekontrolujące 8 338,09 3 042,95 1 823,69 692,16
IX. Całkowite dochody przypadające na: (194 489,64) (259 621,74) (42 538,36) (59 054,60)
X. - akcjonariuszy Jednostki dominującej (202 827,73) (262 660,61) (44 362,05) (59 745,83)
XI. - udziały niekontrolujące 8 338,09 3 038,87 1 823,69 691,23
XII. Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
XIII. Strata na akcję przypadająca na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażona w zł / EUR na jedną akcję) (1,60) (1,80) (0,35) (0,41)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 240 520,85 (78 713,86) 52 606,21 (17 904,57)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (507 616,79) (379 642,14) (111 024,87) (86 354,92)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (61 641,80) 374 525,71 (13 482,16) 85 191,12
XVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (328 737,74) (83 830,29) (71 900,82) (19 068,37)
XVIII. Stan na 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XIX. Aktywa trwałe 11 804 841,45 11 638 509,03 2 533 064,71 2 521 996,41
XX. Aktywa obrotowe 3 097 925,69 3 392 425,31 664 748,13 735 118,60
XXI. Razem aktywa 14 902 767,14 15 030 934,34 3 197 812,83 3 257 115,00
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 6 717 512,14 6 920 328,33 1 441 433,41 1 499 594,42
XXIII. Udziały niekontrolujące 405 073,01 396 734,92 86 919,94 85 970,12
XXIV. Kapitał własny razem 7 122 585,15 7 317 063,25 1 528 353,36 1 585 564,54
XXV. Zobowiązania długoterminowe 4 010 648,89 4 133 550,33 860 598,86 895 716,03
XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 769 533,10 3 580 320,76 808 860,61 775 834,44
XXVII. Razem zobowiązania 7 780 181,99 7 713 871,09 1 669 459,47 1 671 550,47
Dane dotyczące sprawozdania finansowego
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 2 431 511,91 2 420 793,96 531 815,12 550 643,49
XXIX. Strata operacyjna (379 939,04) (195 057,56) (83 099,46) (44 368,57)
XXX. Strata przed opodatkowaniem (408 967,93) (218 833,15) (89 448,60) (49 776,66)
XXXI. Strata netto (335 318,15) (179 142,43) (73 340,07) (40 748,45)
XXXII. Całkowite dochody razem (350 605,25) (229 818,15) (76 683,64) (52 275,36)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 96 816,05 (315 661,24) 21 175,40 (71 801,57)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (452 777,91) (385 011,82) (99 030,62) (87 576,33)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (58 702,95) 400 248,99 (12 839,38) 91 042,24
XXXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (414 664,81) (300 424,07) (90 694,61) (68 335,66)
XXXVII. Stan na 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXXVIII. Aktywa trwałe 11 336 152,85 11 104 529,52 2 432 494,23 2 406 286,19
XXXIX. Aktywa obrotowe 2 470 083,46 2 851 021,65 530 026,71 617 799,61
XL. Razem aktywa 13 806 236,31 13 955 551,17 2 962 520,93 3 024 085,80
XLI. Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 251 878,40 268 626,14 271 274,68
XLII. Kapitał własny razem 5 993 598,25 6 344 203,51 1 286 097,09 1 374 751,56
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 3 659 866,46 3 794 076,54 785 328,51 822 154,06
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 152 771,60 3 817 271,12 891 095,34 827 180,19
XLV. Razem zobowiązania 7 812 638,06 7 611 347,66 1 676 423,85 1 649 334,24


Zastosowane kursy EUR/PLN:* Pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres
sprawozdawczy.


* Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.
 


2021


2020
Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2020i
31.03.2021


4,6603


4,6148
Średni kurs euro w okresie od 01.01. do 31.03.


4,5721


4,3963
Najniższy kurs euro w okresie od 01.01. do 31.03.


4,4773


4,2279
Najwyższy kurs euro w okresie od 01.01. do 31.03.


4,6603


4,6044W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
WYBRANE DANE FINANSOWE_1Q2021.pdfWYBRANE DANE FINANSOWE_1Q2021.pdf Wybrane dane finansowe_1Q2021
SSF_GK IQ 2021_20.05.2021_OST.pdfSSF_GK IQ 2021_20.05.2021_OST.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_1Q2021
SF_JSW IQ 2021_20.05.2021-OST.pdfSF_JSW IQ 2021_20.05.2021-OST.pdf Sprawozdanie finansowe_1Q2021
SZZD_GK i JSW_IQ. 2021_20.05.2021 - OST.pdfSZZD_GK i JSW_IQ. 2021_20.05.2021 - OST.pdf Pozostałe informacje do skons. raportu kwartalnego_1Q2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 Jarosław Jędrysek Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2021-05-20 Adam Mańka Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki