20,4400 zł
-0,58% -0,1200 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_IH2019_21.08.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_JSW_I_H2019_21.08.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZZD_GK__IH2019_21.08.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_JSW_S.A._skons_HY2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_JSW_S.A._jednostk_HY_2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 4 696 912,06 4 933 516,70 1 095 361,95 1 163 702,49
II. Zysk/(strata) operacyjny/a 695 815,86 1 397 938,75 162 270,49 329 741,42
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 679 975,03 1 351 815,09 158 576,27 318 861,92
IV. Zysk/(strata) netto 547 486,97 1 086 434,21 127 678,86 256 264,70
V. Całkowite dochody razem 553 884,93 1 073 232,13 129 170,93 253 150,64
VI. Zysk/(strata) netto przypadająca na: 547 486,97 1 086 434,21 127 678,86 256 264,70
VII. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 536 146,84 1 077 989,27 125 034,24 254 272,74
VIII. - udziały niekontrolujące 11 340,13 8 444,94 2 644,62 1 991,97
IX. Całkowite dochody przypadające na: 553 884,93 1 073 232,13 129 170,93 253 150,64
X. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 542 544,80 1 064 787,19 126 526,31 251 158,67
XI. - udziały niekontrolujące 11 340,13 8 444,94 2 644,62 1 991,97
XII. Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
XIII. Zysk/(strata) na akcję przypadający/a na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony/a w zł / EUR na jedną akcję) 4,57 9,18 1,07 2,17
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 971 425,86 1 804 229,56 226 545,21 425 576,03
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 346 214,69) (705 035,46) (313 949,32) (166 301,56)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 29 238,46 (157 369,73) 6 818,67 (37 119,88)
XVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (345 550,37) 941 824,37 (80 585,44) 222 154,59
XVIII. Stan na 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XIX. Aktywa trwałe 11 132 797,82 10 300 677,81 2 618 249,72 2 395 506,47
XX. Aktywa obrotowe 3 212 505,73 3 461 935,09 755 528,16 805 101,18
XXI. Razem aktywa 14 345 303,55 13 762 612,90 3 373 777,88 3 200 607,65
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 8 623 634,74 8 081 463,14 2 028 136,11 1 879 410,03
XXIII. Udziały niekontrolujące 379 430,75 363 940,77 89 235,83 84 637,39
XXIV. Kapitał własny razem 9 003 065,49 8 445 403,91 2 117 371,94 1 964 047,42
XXV. Zobowiązania długoterminowe 2 155 337,23 1 691 710,74 506 899,63 393 421,10
XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 186 900,83 3 625 498,25 749 506,31 843 139,13
XXVII. Razem zobowiązania 5 342 238,06 5 317 208,99 1 256 405,94 1 236 560,23
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 6 336 391,78 6 444 764,37 1 477 703,31 1 520 170,86
XXIX. Zysk/(strata) operacyjny/a 556 888,82 1 262 696,31 129 871,46 297 840,86
XXX. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 534 079,31 1 220 813,20 124 552,08 287 961,60
XXXI. Zysk/(strata) netto 433 160,83 980 893,86 101 016,98 231 370,18
XXXII. Całkowite dochody razem 439 558,79 967 691,78 102 509,05 228 256,11
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 711 493,19 1 845 387,15 165 926,58 435 284,15
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 223 638,96) (733 296,17) (285 363,56) (172 967,61)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 280,25 (262 333,29) 8 927,30 (61 878,36)
XXXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (473 865,52) 849 757,69 (110 509,68) 200 438,19
XXXVII. Stan na 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXVIII. Aktywa trwałe 10 994 436,70 10 002 143,71 2 585 709,48 2 326 079,93
XXXIX. Aktywa obrotowe 3 216 701,09 3 602 290,19 756 514,84 837 741,90
XL. Razem aktywa 14 211 137,79 13 604 433,90 3 342 224,32 3 163 821,84
XLI. Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 251 878,40 294 421,07 291 134,51
XLII. Kapitał własny razem 8 226 378,41 7 786 819,62 1 934 708,00 1 810 888,28
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 2 008 019,15 1 442 163,58 472 252,86 335 386,88
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 976 740,23 4 375 450,70 935 263,46 1 017 546,67
XLV. Razem zobowiązania 5 984 759,38 5 817 614,28 1 407 516,32 1 352 933,55Zastosowane kursy EUR/PLN:
* Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według
kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.*
Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono
według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich
kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących
na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu
sprawozdawczego.
 


2019


2018
Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2018 i
30.06.2019


4,2520


4,3000
Średni kurs euro w okresie od 01.01. do 30.06.


4,2880


4,2395
Najniższy kurs euro w okresie od 01.01. do 30.06.


4,2520


4,1423
Najwyższy kurs euro w okresie od 01.01. do 30.06.


4,3402


4,3616
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
WYBRANE DANE FINANSOWE_1H2019.pdfWYBRANE DANE FINANSOWE_1H2019.pdf Wybrane dane finansowe
SSF_GK IH2019_21.08.2019.pdfSSF_GK IH2019_21.08.2019.pdf Skonsolidawane sprawozdanie GK
SF_JSW I H2019_21.08.2019.pdfSF_JSW I H2019_21.08.2019.pdf Sprawozdanie JSW
SZZD_GK IH2019_21.08.2019.pdfSZZD_GK IH2019_21.08.2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
Raport JSW S.A. skons_HY2019 .pdfRaport JSW S.A. skons_HY2019 .pdf Raport biegłego rewidenta z badania SSF
Raport JSW S.A. jednostk_HY_2019 .pdfRaport JSW S.A. jednostk_HY_2019 .pdf Raport biegłego rewidenta z badania SF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-22 Radosław Załoziński Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2019-08-22 Adam Mańka Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.