65,70 zł
-0,90% -0,60 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
RAPORT_KWARTALNY_Q1_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2018-05-17
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JSW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
44-330 Jastrzębie-Zdrój
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 4
(ulica) (numer)
32 756 41 13 32 756 26 71
(telefon) (fax)
relacje@jsw.pl www.jsw.pl
(e-mail) (www)
633-000-51-10 271747631
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 2 510 568,98 2 375 963,51 600 844,58 553 953,86
II. Zysk/(strata) operacyjny/a 951 877,58 1 046 567,04 227 809,11 244 006,21
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 940 366,51 1 062 908,85 225 054,21 247 816,29
IV. Zysk/(strata) netto 757 869,24 863 006,91 181 377,86 201 209,32
V. Całkowite dochody razem 753 862,71 880 689,83 180 418,99 205 332,08
VI. Zysk/(strata) netto przypadająca na: 757 869,24 863 006,91 181 377,86 201 209,32
VII. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 753 884,47 864 532,51 180 424,20 201 565,02
VIII. - udziały niekontrolujące 3 984,77 (1 525,60) 953,66 (355,69)
IX. Całkowite dochody przypadające na: 753 862,71 880 689,83 180 418,99 205 332,08
X. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 749 877,94 882 215,43 179 465,33 205 687,77
XI. - udziały niekontrolujące 3 984,77 (1 525,60) 953,66 (355,69)
XII. Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
XIII. Zysk/(strata) na akcję przypadający/a na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony/a w zł / EUR na jedną akcję) 6,42 7,36 1,54 1,72
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 638 626,11 791 973,85 152 839,87 184 648,03
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (317 559,48) (530 416,15) (76 000,26) (123 666,07)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (127 614,11) (71 583,42) (30 541,38) (16 689,61)
XVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 193 452,52 189 974,28 46 298,23 44 292,34
XVIII. Stan na: 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
XIX. Aktywa trwałe 9 649 405,50 8 118 179,48 2 292 837,23 1 946 385,55
XX. Aktywa obrotowe 3 056 561,69 3 971 989,03 726 282,93 952 309,82
XXI. Razem aktywa 12 705 967,19 12 090 168,51 3 019 120,16 2 898 695,37
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 7 135 282,28 6 389 163,47 1 695 445,47 1 531 842,88
XXIII. Udziały niekontrolujące 358 597,50 232 380,64 85 207,91 55 714,75
XXIV. Kapitał własny razem 7 493 879,78 6 621 544,11 1 780 653,39 1 587 557,63
XXV. Zobowiązania długoterminowe 2 715 032,05 2 932 894,85 645 130,58 703 180,33
XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 2 497 055,36 2 535 729,55 593 336,19 607 957,41
XXVII. Razem zobowiązania 5 212 087,41 5 468 624,40 1 238 466,77 1 311 137,74
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 3 368 128,74 3 159 782,44 806 080,97 736 700,58
XXIX. Zysk/(strata) operacyjny/a 994 983,55 1 157 409,37 238 125,49 269 849,01
XXX. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 985 117,32 1 175 091,56 235 764,24 273 971,59
XXXI. Zysk/(strata) netto 794 972,51 955 413,21 190 257,64 222 753,77
XXXII. Całkowite dochody razem 790 965,98 973 096,12 189 298,77 226 876,53
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 679 686,66 942 392,63 162 666,73 219 718,04
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (374 370,81) (504 931,46) (89 596,69) (117 724,34)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (241 651,49) (59 198,48) (57 833,50) (13 802,08)
XXXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 63 664,36 378 262,69 15 236,54 88 191,62
XXXVII. Stan na: 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
XXXVIII. Aktywa trwałe 9 392 086,02 7 732 593,44 2 231 694,43 1 853 938,82
XXXIX. Aktywa obrotowe 3 282 834,77 4 190 420,17 780 048,66 1 004 680,09
XL. Razem aktywa 12 674 920,79 11 923 013,61 3 011 743,09 2 858 618,91
XLI. Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 251 878,40 297 464,27 300 145,87
XLII. Kapitał własny razem 7 197 991,98 6 408 534,69 1 710 346,20 1 536 487,25
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 2 460 650,20 2 671 845,01 584 685,80 640 591,96
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 016 278,61 2 842 633,91 716 711,09 681 539,69
XLV. Razem zobowiązania 5 476 928,81 5 514 478,92 1 301 396,89 1 322 131,66


Zastosowane kursy EUR/PLN:* Pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres
sprawozdawczy.


* Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.Kurs
euro na dzień kończący okres sprawozdawczy:31.12.2017
r. - 4,170931.03.2018 r. - 4,2085Średni kurs euro w okresie:od
01.01. do 31.03.2017 r. - 4,2891od 01.01. do 31.03.2018 r. - 4,1784


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT KWARTALNY Q1 2018.pdfRAPORT KWARTALNY Q1 2018.pdf Skonsolidowany raport kwartalny GK JSW S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-17 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2018-05-17 Adam Mańka Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl