REKLAMA
PIT 2023

IPOPEMA SECURITIES S.A.: wyniki finansowe

2023-11-16 17:32
publikacja
2023-11-16 17:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GKIPOPEMA_Securities_2023-11-16_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IPOPEMA_Securities_2023-11-16_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_Zarzadu_Q3_2023-11-16_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKIPOPEMA_Securities_2023-11-16_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IPOPEMA_Securities_2023-11-16_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_Zarzadu_Q3_2023-11-16_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z działalności podstawowej 225 260 185 574 49 212 39 585
II. Koszty działalności podstawowej 215 757 181 179 47 136 38 647
III. Wynik z działalności podstawowej 9 503 4 395 2 076 938
IV. Wynik z działalności operacyjnej 13 006 769 2 841 164
V. Wynik brutto 13 572 3 219 2 965 687
VI. Wynik netto z działalności kontynuowanej 10 265 2 028 2 243 433
VII. Wynik netto 10 265 2 028 2 243 433
Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą - w zł / EUR
VIII. - zwykły 0,34 0,06 0,07 0,01
IX. - rozwodniony 0,34 0,06 0,07 0,01
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 592 6 536 7 776 1 394
XI. Razem przepływy pieniężne 9 766 - 27 606 2 134 - 5 889
SKONSOLIDOWANE DANE BILANSOWE *
XII. Aktywa razem 472 309 379 699 101 887 80 961
XIII. Zobowiązania razem 354 381 267 013 76 448 56 934
XIV. Kapitały 117 928 112 686 25 440 24 027
XV. Liczba akcji – w szt. 29 937 836 29 937 836 29 937 836 29 937 836
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,94 3,76 0,85 0,80
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XVII. Przychody z działalności podstawowej 48 890 37 114 10 681 7 917
XVIII. Koszty działalności podstawowej 44 183 34 649 9 653 7 391
XIX. Wynik z działalności podstawowej 4 707 2 465 1 028 526
XX. Wynik z działalności operacyjnej 6 924 54 1 513 12
XXI. Wynik brutto 8 359 1 910 1 826 407
XXII. Wynik netto 6 688 1 487 1 461 317
XXIII. Wynik netto na jedną akcję zwykłą (średnia ważona) – w zł / EUR 0,22 0,05 0,05 0,01
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 450 4 332 7 745 924
XXV. Razem przepływy pieniężne 22 182 - 13 319 4 846 - 2 841
DANE BILANSOWE *
XXVI. Aktywa razem 375 077 275 839 80 912 58 816
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 303 972 206 449 65 573 44 020
XXVIII. Kapitały własne 63 703 61 505 13 742 13 114
XXIX. Liczba akcji – w szt. 29 937 836 29 937 836 29 937 836 29 937 836
XXX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,13 2,05 0,46 0,44
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">*Dane
bilansowe z 2023r. prezentowane są na dzień 30.09.2023 r.,</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">natomiast
dane bilansowe z 2022r. prezentowane są na 31.12.2022. </span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)">Do
<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przeliczenia
wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zasady:</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">1)
Do danych prezentowanych za okres objęty sprawozdaniem przyjęto kurs EUR,</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">liczony
jako średnia arytmetyczna kursów EUR ogłoszonych przez NBP na</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ostatni
dzień każdego miesiąca, który wyniósł: </span></font><font face="Times New Roman"><br/>-
</font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">za
9 miesięcy </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">2023
roku: 4,5773 PLN,</span></font><font face="Times New Roman"><br/>-</font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">
za 9 miesięcy 2022 roku: 4,6880 PLN.</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">2)
Do danych </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">bilansowych
zastosowano kurs średni EUR ogłoszony przez NBP, który</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">wyniósł:</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
na dzień 30 września 2023 roku: 4,6356 PLN,</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
na dzień 31 grudnia </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">2022
roku: 4,6899PLN</span></font><font face="Times New Roman"> .</font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GKIPOPEMA_Securities_2023-11-16_pl.xhtmlGKIPOPEMA_Securities_2023-11-16_pl.xhtml Śródroczne skrócone skonsolidowane sp. fin. GK Ipopema 9m2023
IPOPEMA_Securities_2023-11-16_pl.xhtmlIPOPEMA_Securities_2023-11-16_pl.xhtml Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe IPOPEMA Securities za 9m 2023
Komentarz_Zarzadu_Q3_2023-11-16_pl.xhtmlKomentarz_Zarzadu_Q3_2023-11-16_pl.xhtml Komentarz Zarządu za 9 miesięcy 2023 roku
GKIPOPEMA_Securities_2023-11-16_pl.xhtml.xadesGKIPOPEMA_Securities_2023-11-16_pl.xhtml.xades Śródroczne skrócone skonsolidowane sp. fin. GK Ipopema 9m2023
IPOPEMA_Securities_2023-11-16_pl.xhtml.xadesIPOPEMA_Securities_2023-11-16_pl.xhtml.xades Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe IPOPEMA Securities za 9m 2023
Komentarz_Zarzadu_Q3_2023-11-16_pl.xhtml.xadesKomentarz_Zarzadu_Q3_2023-11-16_pl.xhtml.xades Komentarz Zarządu za 9 miesięcy 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-16 Mirosław Borys Wiceprezes Zarządu
2023-11-16 Michał Tolak Kontroler Finansowy
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki